Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-21

Stora Enso Oyj: Stora Enson puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2021

STORA ENSO OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 21.7.2021 klo 8.30

Vahva tuloskunto ja vakaa kasvu jatkuvat
Q2/2021 (verrattuna Q2/2020)

 • Liikevaihto kasvoi 22,6 % ja oli 2 592 (2 114) milj. euroa suurempien toimitusten ja korkeampien hintojen vuoksi.
 • Operatiivinen liiketulos nousi 364 (178) milj. euroon korkeampien hintojen ja volyymien ansiosta. Vaikutus näkyi erityisesti Biomaterials-, Wood Products- ja Packaging Materials -divisioonissa.
 • Operatiivinen liiketulosprosentti nousi 14,0 %:iin (8,4 %).
 • IFRS-liiketulos laski 182 (226) milj. euroon.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,26 (0,19) euroa, ja osakekohtainen tulos ilman käyvän arvon muutoksia oli 0,27 (0,13) euroa.
 • Vahva liiketoiminnan rahavirta oli 463 (363) milj. euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli 339 (239) milj. euroa.
 • Nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan oli 1,8 (2,5). Tavoite on alle 2,0.
 • Operatiivinen ROCE ilman Forest-divisioonaa nousi 18,1 %:iin (7,8 %) ja ylitti selvästi pitkän aikavälin tavoitetason, joka on yli 13 %.

Q1-Q2/2021 (verrattuna Q1-Q2/2020)

 • Liikevaihto oli 4 868 (4 321) milj. euroa.
 • Operatiivinen liiketulos oli 692 (357) milj. euroa.

Strategian toteutuksen eteneminen

 • Kraftlinerin tuotantolinjan ylösajo Oulussa etenee suunniteltua nopeammin.
 • Stora Enso ja Tetra Pak tuottavat yhteistyössä kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja, joilla parannetaan merkittävästi kartonkisten juomapakkausten kierrätystä Keski- ja Itä-Euroopassa.
 • Skoghallin sellu- ja kartonkituotannon mahdollista laajentamista koskeva kannattavuusselvitys odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2021 loppuun mennessä.
 • Dispersiopäällystelinja avattiin Forshagan yksikössä, ja kaupallinen laadunmääritys on käynnissä.
 • Energiaa varastoivien hiilimateriaalien pilottitehdas Sunilassa käynnistettiin neljänneksen aikana suunnitelmien mukaisesti, ja Lignode® by Stora Enson tuotanto on ylösajovaiheessa.
 • Veitsiluodon ja Kvarnsvedenin sellu- ja paperintuotannon lopettamista koskevat yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen. Tuotanto päättyy vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä.
 • Stora Enso myy Saksassa sijaitsevan Sachsenin paperitehtaansa Model Groupille.
 • Hylten uudelleenjärjestely saatiin päätökseen, ja tuotanto perustuu nyt yksinomaan mekaaniseen massaan (TMP).

Näkymät

Maailmantalous toipuu nopeasti pandemian vaikutuksista, ja Storan Enson tuotteiden kysyntä jatkuu suotuisana graafista paperia lukuun ottamatta.

Näkymät vuodelle 2021 pysyvät ennallaan, ja operatiivisen liiketuloksen odotetaan olevan vuonna 2021 suurempi kuin vuonna 2020.

Stora Enso sai 400 miljoonan euron kannattavuuden turvaamisohjelmansa päätökseen vuoden 2021 toisen neljänneksen loppuun mennessä kaksi vuosineljännestä suunniteltua aiemmin. Ohjelmasta ei enää raportoida erikseen. Ohjelman alusta alkaen kertyneet säästöt olivat 510 miljoonaa euroa, josta 410 miljoonaa euroa oli jatkuvia säästöjä.

Onnistuneen teknisen ja kaupallisen ylösajon ansiosta Oulun kraftlineryksikkö saavutti operatiivisen EBITDAn kannattavuusrajan jo vuoden 2021 toisella neljänneksellä eli kolme neljännestä alkuperäistä tavoitetta aiemmin. Yksikkö saavutti myös suunnitellun tuotantokapasiteetin toisen neljänneksen loppuun mennessä suunnitelmien mukaisesti. Negatiivisen kokonaisvaikutuksen vuoden 2021 operatiiviseen liiketulokseen arvioidaan olevan 20-25 miljoonaa euroa. Se on selvästi pienempi kuin aiempi 40-50 miljoonan euron arvio. Erillinen raportointi lopetetaan, koska yksikkö on saavuttanut operatiivisen EBITDAn kannattavuusrajan.
Tunnuslukuja

Milj. euroa Q2/21 Q2/20 Muutos Q1/21 Muutos Q1 Q1 Muutos 2020
% % -Q2/2 -Q2/2 % Q1
Q2/21 Q2/21 -Q2/21−
-Q2/20 -Q1/21
1 0 Q1
-Q2/20
Liikevaihto 2 592 2 114 22,6 % 2 276 13,9 % 4 868 4 321 12,7 % 8 553

Operatiivinen EBITDA 524 332 57,6 % 488 7,3 % 1 011 667 51,7 %  1
270

Operatiivinen 364 178 104,9 328 11,0 % 692 357 93,6 % 650
liiketulos %
Operatiivinen 14,0 8,4 % 14,4 14,2 8,3 7,6
liiketulos, % % % % % %
Liiketulos (IFRS) 182 226 -19,3 161 12,9 % 343 487 -29,6 922
% %
Tulos ennen veroja, 334 142 135,1 292 14,2 % 626 268 133,3 501
ilman % %
vertailukelpoisuuteen
vaikuttavia eriä ja
käyvän arvon
muutoksia
Tulos ennen veroja 152 190 -20,1 125 21,0 % 277 398 -30,4 773
(IFRS) % %
Katsauskauden tulos 207 144 43,8 % 145 42,6 % 353 293 20,3 % 617
(IFRS)
Korolliset nettovelat 2 975 3 289 -9,6 % 3 236 -8,1 % 2 975 3 289 -9,6 % 2 921

Operatiivinen 18,1 7,8 % 12,0 15,2 7,8 7,0
sijoitetun pääoman % % % % %
tuotto
(ROCE) ilman Forest
-divisioonaa %
Tulos/osake ilman 0,27 0,13 106,8 0,22 22,4 % 0,50 0,24 106,7 0,45
käyvän arvon % %
muutoksia,
euroa
Tulos/osake, euroa 0,26 0,19 40,3 % 0,18 43,4 % 0,44 0,38 16,9 % 0,79
Nettovelan suhde 1,8 2,5 2,3 1,8 2,5 2,3
edellisten 12 kk
operatiiviseen
EBITDAan
Henkilöstö 23 25 077 -6,3 % 23 1,9 % 23 25 -6,9 % 24
keskimäärin 509 068 293 017 455
 

Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky kommentoi vuoden 2021 toisen neljänneksen tulosta:

"Vahva tuloskuntomme jatkui vuoden toisella neljänneksellä maailmantalouden toipuessa pandemian vaikutuksista. Kannattava kasvu ilman Paper-divisioonaa oli yli 28 %, mikä on jälleen kerran osoitus ydintoimintojemme vahvuudesta. Vahvuus perustuu läheiseen yhteistyöhön brändinomistajien ja asiakkaidemme kanssa sekä toimiimme strategian toteuttamiseksi.

Päätavoitteemme ovat edelleen henkilöstömme, asiakkaidemme ja kumppaniemme turvallisuus, terveys ja hyvinvointi. Turvallisuustuloksemme ovat alkaneet jälleen parantua. Erinomaiset työntekijämme ovat koko pandemian ajan hallinneet riskejä ennakoivasti, ja heidän ansiostaan olemme pystyneet varmistamaan tuotantomme ja toimitukset asiakkaille keskeytyksettä. Olen hyvin ylpeä tästä saavutuksesta.

Operatiivinen liiketulos ilman Paper-divisioonaa kasvoi yli 410 miljoonaan euroon eli yli 90 % edellisvuodesta. Kasvua vauhdittivat Biomaterials-, Wood Products- ja Packaging Materials -divisioonat. Liiketoiminnan rahavirta kasvoi lähes 30 % edellisvuodesta ja oli yli 460 miljoonaa euroa, ja nettovelan suhde EBITDAan on jälleen tavoitteemme mukainen. Olen iloinen myös siitä, että saimme kannattavuuden turvaamisohjelman päätökseen kaksi vuosineljännestä suunniteltua aiemmin. Kertyneet säästöt ovat yhteensä 510 miljoonaa euroa.

Wood Products -divisioonan ennätyksellinen kannattavuus jatkuu. Kasvua vauhditti etenkin perinteisten sahatuotteiden poikkeuksellisen vahva maailmanlaajuinen kysyntä. Myös Biomaterials-divisioonalla oli ennätyksellinen neljännes sellun suotuisien markkinaolosuhteiden myötä. Packaging Materials hyötyi vahvasta tilauskannasta, jossa oli kasvua yli 20 %. Onnistuneen teknisen ja kaupallisen ylösajon ansiosta äskettäin muunnettu Oulun kraftliner-tuotanto saavutti EBITDAn kannattavuusrajan kolme neljännestä tavoitetta aiemmin. Lisäksi Forshagan uusi dispersiopäällysteinvestointi on saatu päätökseen ja tuotanto on alkanut. Divisioonan kehitys on selvästi positiivista.

Packaging Solutions -divisioonassa liikevaihto on kasvanut merkittävästi, mutta haasteena on edelleen korkeat raaka-ainekustannukset. Työ myyntihintojen korottamiseksi jatkuu, jotta kustannusten nousu saadaan kompensoitua. Forest-divisioonassa vahva kannattavuus ja toiminnan tehokkuus jatkuvat. Liikevaihdon kehitystä vauhditti toimitusten kasvu Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa. Lisäksi metsäomaisuuden arvo kasvoi yli 200 miljoonaa euroa puolivuosittaisessa arvonmäärityksessä.

Paper-divisioonassa kysyntä kasvaa ja tilauskanta on vahva, mutta korkeita raaka-ainekustannuksia ei ole vielä saatu täysin kompensoitua tuotteiden hinnankorotuksilla. Tästä johtuen divisioonan tulos on heikko. Lisäksi Langerbruggen ja Maxaun yksiköissä on ollut tuotanto-ongelmia, mutta nyt tehtaat käyvät normaalisti. Rakennemuutosten ja kohdennettujen investointien ansiosta luotan siihen, että luomme entistä keskittyneempää ja tehokkaampaa paperiliiketoimintaa. Katsauskauden jälkeen on näköpiirissä käänne parempaan.

Uusiutuvien materiaalien yhtiönä olemme iloisia siitä, että yhä useampi yritys haluaa ympäristöystävällisiä pakkauksia, jotka ovat fossiilittomia, uusiutuvia ja kierrätettäviä. Toisen neljänneksen aikana lanseerasimme uuden Trayforma[™] by Stora Enso -vuokakartongin mikrovalmiille aterioille. Olemme myös käynnistäneet yhdessä pakkausteknologiaan erikoistuneen Pulpexin kanssa puukuidusta valmistettujen ympäristöystävällisten paperipullojen ja -pakkausten teollisen tuotannon. Lisäksi lanseerasimme täysin biopohjaisen NeoLigno® by Stora Enso -sideaineen, jonka avulla voidaan luoda entistä terveellisempiä sisätiloja ja työympäristöjä.

Ligniini on yksi Biomaterials-divisioonan keskeisistä innovaatioalueista tulevaisuuden kasvun luomiseksi uusilla markkinoilla. Lignode® by Stora Enso -ligniinimateriaali on suunniteltu korvaamaan sähköautojen akuissa käytettävää synteettistä grafiittia. Tällä ratkaisulla pyrimme parantamaan Euroopan autoteollisuudelle strategisesti erittäin tärkeän materiaalin saatavuutta. Käynnistämme parhaillaan tuotantoa ja kartoitamme strategisia kumppanuuksia kaupallistamisen nopeuttamiseksi ja laajentamiseksi.

EU:ssa tapahtuu paljon alueilla, joilla on suora vaikutus Stora Ensoon. EU:n kestävän rahoituksen taksonomia julkaistiin huhtikuussa. Meillä on hyvät mahdollisuudet täyttää luokittelujärjestelmän kriteerit, koska kestävä metsänhoito ja toiminta ovat strategiamme perusta. EU:n metsästrategia julkaistiin viime viikolla. Vastuullisesti hoidetut metsät ja uusiutuvat, kiertotalouden mukaiset tuotteet ovat osa ratkaisua EU:n kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Uusiutuva tulevaisuus kasvaa metsissä."
Webcast ja puhelu analyytikoille, sijoittajille ja medialle tänään klo 14.00
Analyytikoille, sijoittajille ja medialle suunnattu webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi järjestetään klo 14.00 Suomen aikaa. Tilaisuudessa puhuvat toimitusjohtaja Annica Bresky, talousjohtaja Seppo Parvi ja sijoittajasuhdejohtaja Ulla Paajanen. Tilaisuutta voi seurata osoitteessa https://edge.media-server.com/mmc/p/fwdistgh.

Analyytikot ja sijoittajat, jotka haluavat esittää kysymyksiä, voivat soittaa alla olevaan numeroon. Kaikki osallistujat voivat seurata webcast-lähetystä.
Mikäli median edustajat haluavat esittää kysymyksiä osavuosikatsauksen julkaisun jälkeen, pyydämme olemaan yhteydessä viestintäjohtaja Satu Härköseen, puh. 040 832 7458.
Linkki webcast-lähetykseen löytyy myös Stora Enson internet-sivuilta: storaenso.com/investors (http://www.storaenso.com/investors)

Puhelinkonferenssin tiedot:

...

Författare Cision