Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-01

Stora Enso Oyj: Stora Ensos bokslutskommuniké 2018

STORA ENSO OYJ BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019-02-01 kl. 9.30 EET

Fortsatt ökad omsättning
Tillfälliga utmaningar för verksamheten - Föreslagen utdelning 0,50
EUR per aktie

Q4/2018 (jämfört med Q4/2017)
· Omsättningen ökade med 5,8 % till 2 657 (2 511) MEUR vilket gör
det fjärde kvartalet till det åttonde i följd med ökad omsättning.

· Det operativa rörelseresultatet minskade något till 271 (280)
MEUR.

· Den operativa rörelsemarginalen var 10,2 % (11,2 %), över 10 % för
det sjätte kvartalet i följd.

· Resultat per aktie ökade med 75,0 % till 0,39 (0,22) EUR och
resultat per aktie exkl. jämförelsestörande poster var 0,33 (0,26)
EUR.

· Kassaflödet från verksamheten minskade till 323 (519) MEUR.
Kassaflödet efter investeringar uppgick till 148 (262) MEUR.

· Balansräkningen fortsatte att stärkas och nettoskulden minskade
med 161 MEUR. Förhållandet nettoskuld/operativt EBITDA förbättrades
till 1,1 (1,4).

· Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) var 12,4 % (13,5 %).
Helåret 2018 (jämfört med 2017)

· Omsättningen ökade med 4,4 % till 10 486 (10 045) MEUR.
· Det operativa rörelseresultatet förbättrades med 32,0 % till 1 325
(1 004) MEUR.

· Operativ avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) var 15,5 % (11,9
%), med god marginal över det strategiska målet på 13 %.

Utsikter för 2019
Stora Enso inför ett nytt sätt att presentera utsikter för året och
kvartalsvis. Koncernen kommer att ange absoluta intervall för det
operativa rörelseresultatet per kvartal, istället för att jämföra
omsättningen och det operativa rörelseresultatet för föregående
kvartal kvalitativt.

Stora Ensos utveckling 2019 förväntas i stort sett ligga i linje med
2018, under förutsättning att aktuella handelsförhållanden inte
förändras drastiskt. Efterfrågan förväntas öka även i fortsättningen
för Stora Ensos övriga verksamhetsområden med undantag för papper i
Europa, där efterfrågan förväntas minska även under 2019. Koncernens
försäljning förväntas bli högre och kostnaderna förväntas öka under
2019 jämfört med 2018. Stora Enso kommer att vidta åtgärder genom
lönsamhetsprogrammet för att begränsa dessa kostnadsökningar och de
ökade osäkerheterna på marknaden.

Prognos för Q1/2019
För första kvartalet 2019 väntas det operativa rörelseresultatet bli
inom intervallet 260-350 MEUR. Koncernens planerade underhållsstopp
har ändrats från föregående år. Under Q1/2019 kommer det att
genomföras planerade underhållsstopp vid massabruket i Veracel och
vid wellpappbruket i Ostro??ka. De totala underhållskostnaderna
beräknas påverka negativt med 20 MEUR jämfört med Q1/2018. Under
Q1/2018 genomfördes inga planerade underhållsstopp.

Nyckeltal

MEUR Q4/18 Q4/17 Förändring Q3/18 Förändring 2018 2017 Förändring
% % % 2018-
Q4/18-Q4/17 Q4/18-Q3/18 2017

Omsättning 2 657 2 511 5,8 % 2 585 2,8 % 10 486 10 045 4,4 %
Operativt EBITDA 405 427 -5,1 % 502 -19,3 % 1 878 1 587 18,3 %
Operativt 271 280 -3,3 % 358 -24,4 % 1 325 1 004 32,0 %
rörelseresultat
Operativ 10,2 % 11,2 % 13,8 % 12,6 % 10,0 %
rörelsemarginal
Rörelseresultat 356 236 50,7 % 363 -1,9 % 1390 904 53,7 %
(IFRS)
Resultat före 267 238 12,3 % 305 -12,3 % 1190 826 44,1 %
skatt exkl.
jämförelsestörande
poster
Resultat före 315 209 50,7 % 305 3,3 % 1210 742 63,1 %
skatt
Periodens 299 173 72,5 % 204 46,5 % 988 614 61,0 %
nettoresultat
Räntebärande 2 092 2253 -7,1 % 2172 -3,7 % 2 092 2 253 -7,1 %
nettoskuld
Operativ 12,4 % 13,5 % 16,7 % 15,5 % 11,9 %
avkastning på
sysselsatt kapital
(ROCE)
%
Resultat per aktie 0,33 0,26 25,0 % 0,31 3,8 % 1,29 0,89 45,4 %
(EPS),
exklusive
jämförelsestörande
poster, EUR
Resultat per aktie 0,39 0,22 75,0 % 0,27 42,6 % 1,28 0,79 62,5 %
(EPS),
EUR
Nettoskuld/Operativ 1,1 1,4 1,1 1,1 1,4

t
EBITDA senaste
12 månaderna
Medelantal 26 151 26 116 0,1 % 26 545 -1,5 % 26 067 26 206 -0,5 %
anställda

Stora Ensos VD och koncernchef Karl-Henrik Sundström kommenterar
resultatet för fjärde kvartalet 2018

- Vi fortsätter att leverera en hållbar och lönsam tillväxt för det
åttonde kvartalet i följd, med en ökad omsättning på nära 6 %. Detta
var den högsta omsättningen för fjärde kvartalet sedan 2012 och
tillväxten berodde främst på fördelaktiga priser och ett aktivt
arbete med produktutbud och prissättning. På grund av något svagare
marknader har vi haft lägre leveransnivåer. Vi har upplevt
tillfälliga operativa utmaningar vid sex av våra anläggningar, vilket
har inneburit att rörelseresultatet har påverkats med cirka 40
miljoner EUR. Vårt operativa rörelseresultat minskade med drygt 3 %
medan marginalen för det operativa rörelseresultatet översteg 10 %
för det sjätte kvartalet i följd.

Om vi ser till helåret 2018 så överstiger omsättningen 10 miljarder
EUR och vårt operativa rörelseresultat ökade med 32 %. Vår operativa
avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) var nära 16 %, vilket väl
överstiger det strategiska målet på 13 %. Jag är också mycket nöjd
med den betydande ökningen av resultatet per aktie för helåret på
62,5 %.

Vi fortsätter att stärka vår balansräkning och nettoskuld/operativt
EBITDA uppgick till 1,1. Styrelsen föreslår därför inför årsstämman
en utdelning om 0,50 EUR per aktie, 22 % ökning från förra året. Det
är en ökning för fjärde året i rad och visar på förtroendet för Stora
Ensos framtid.

Våra transformationsprojekt fortskrider väl. Investeringen i den nya
produktionsenheten för korslimmat trä (CLT) vid Gruvöns sågverk
håller på att slutföras. Den kommersiella tillverkningen kommer att
påbörjas under det första kvartalet 2019 som planerat. Det glädjer
mig också att vi har tagit ett stort steg för att säkerställa vår
långsiktiga tillgång till konkurrenskraftig träråvara. Tillsammans
med andra aktieägare har vi undertecknat ett bindande avtal med
målsättningen att slutföra transaktionen med Bergvik Skog under det
första halvåret 2019.

Vi fortsätter att lansera digitala lösningar för att våra kunder ska
kunna vidareutveckla sin verksamhet. Den senaste lösningen är
teknologin för en hållbar RFID-tagg, ECO™ by Stora Enso. Den har
utformats för intelligenta förpackningsfunktioner inom distribution,
detaljhandel och e-handel. Vi har även inlett ett intressant
samarbete med H&M-koncernen och Inter IKEA-koncernen för industriell
framställning av nya textilfibrer på ett hållbart sätt och på en
attraktiv kostnadsnivå.

Då hållbarhet ligger i kärnan av vår verksamhet, är jag stolt över att
vi har rankats högt av den internationella organisationen CDP för
vårt arbete med att bekämpa global uppvärmning. CDP har inkluderat
oss i sin senaste Climate A List för 2018, som listar de globala
företag som är ledande när det gäller klimatåtgärder. Dessutom har vi
utnämnts som det ledande företaget inom hållbarhet av alla företag på
Stockholmsbörsen och vi har även mottagit en utmärkelse för mest
hållbara varumärke inom vår bransch.

Med tanke på den aktuella geopolitiska utvecklingen finns påtaglig
risk för ökande protektionism, vilket skulle kunna leda till minskad
världshandel. Det skulle få stora följdverkningar och påverka
inflationen, beteendet hos företag, konsumenter och i slutändan den
globala tillväxten. Vi implementerar därför ett program på 120 MEUR
för att upprätthålla vår vinstnivå och stärka vår konkurrenskraft.
Det träder i kraft direkt, så att vi är väl förberedda på eventuella
försvagningar på marknaden.

I dessa tider av ökad osäkerhet och sämre prognosmöjligheter bedömer
vi att 2019 ska fortsätta i linje med 2018, under förutsättning att
aktuella handelsförhållanden inte förändras drastiskt. Jag förväntar
mig att efterfrågan kommer att öka även i fortsättningen för alla
våra verksamhetsområden med undantag för papper i Europa, där
efterfrågan förväntas minska även under 2019. Vår försäljning
förväntas bli högre och kostnaderna förväntas öka under 2019 jämfört
med 2018. Vi kommer att vidta åtgärder genom vårt lönsamhetsprogram
för att begränsa dessa kostnadsökningar och de ökade osäkerheterna på
marknaden.

Som alltid vill jag tacka våra kunder för gott affärssamarbete, våra
medarbetare för deras engagemang och våra investerare för deras
förtroende.

Konferenser idag
1) Webbsänd konferens klockan 11.00 EET (10.00 CET).
En webbsänd presskonferens för media hålls klockan 11.00 EET (10.00
CET) vid Stora Ensos huvudkontor på Kanalkajen 1 i Helsingfors.
Presskonferensen hålls på engelska och Stora Ensos VD Karl-Henrik
Sundström, finanschef Seppo Parvi och kommunikationsdirektör Ulrika
Lilja kommer att vara värdar för konferensen. Webbsändningen kan
följas på: https://storaenso.videosync.fi/2018-full-year-result.

2) Webbsänd telefonkonferens för analytiker och investerare klockan
14.30 EET (13.30 CET)

En webbsänd telefonkonferens för analytiker och investerare hålls
klockan 14.30 EET (13.30 CET). Stora Ensos VD Karl-Henrik Sundström,
finanschef Seppo Parvi och chefen för Investor Relations Ulla
Paajanen kommer att vara värdar för konferensen som kan följas på:
https://edge.media-server.com/m6/p/gngcow7q

Analytiker och investerare som vill ställa frågor ska vara inloggade
på telefonkonferensen (se information nedan). Samtliga deltagare kan
följa presentationen via webbsändningen.

Uppringningsinstruktioner för telefonkonferens för analytiker och
investerare:

Storbritannien: +44 (0)2071 928 338
Finland: +358 (0)9 2311 3291
Sverige: +46 (0)8 5661 8467
USA: +1 646 741 3167
Inloggningskod: 2894258

Länkar till webbsändningarna finns även tillgängliga på Stora Ensos
webbplats storaenso.com/investors
(http://www.storaenso.com/investors).

För ytterligare information, v g kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349
För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767
Detta pressmeddelande är en sammanfattning av Stora Ensos
bokslutskommuniké 2018. Den fullständiga rapporten är bifogad till
detta pressmeddelande som pdf-fil. Den finns även på företagets
webbplats på storaenso.com/investors
(http://www.storaenso.com/in...

Författare Cision