Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-14

Storytel: Delårsrapport januari - september 2016

Höjdpunkter under det gångna kvartalet (jmf. kv3 2015)

? Ökat abonnentstocken från 291 600 till 341 500 abonnenter (229 400)

? Ökat streaming-intäkterna från 111,3 Mkr till 135,7 Mkr (84,0 Mkr)

? Ökat andelen internationella streaming-intäkter från 32,4% till 36,0% (29,5 %)

? Levererat ett positivt resultat före avskrivningar på 19,7 Mkr (1,2 Mkr)

VD har ordet (Klicka här för att se intervju med VD Jonas Tellander)
(https://www.youtube.com/watch?v=ur6G0n5w7u4&feature=youtu.be)

På kvartalets första dag slutförde vi uppköpet av Norstedts. Sedan
dess har vi arbetat med att underlätta för Storytels och Norstedts
ledning och anställda att lära känna varandra. Vi har gjort bra
framsteg och även påbörjat ett antal samarbetsprojekt, bland annat
inom försäljning, ljudboksproduktion, administration och på
ledningsnivå.

Arbetet med integrationen av danska streamingtjänsten Mofibo har
kommit ännu längre och vi utvecklar nu en gemensam teknikplattform
som stegvis släpps under 2017. Plattformen kommer underlätta
Storytels internationella expansion. Som vi informerade om för några
veckor sedan har vi nu börjat producera ljudböcker på arabiska.

På våra internationella marknader har vi sett en mycket stark tillväxt
under kvartalet i framförallt Norge, Danmark och Holland. Vår
internationella årsvisa intäktstillväxt är 97%, vilket var den
målsättning vi satte upp i början på året. I Danmark höjde vi i
somras priset i danska kronor från 99 kr/mån till 129 kr/mån och har
nu lyckats vända vår danska verksamhet till lönsamhet.

Även i Sverige har vi haft en stark tillväxt i kv3 2016 och har
stadigt 47% årlig intäktstillväxt på en konkurrensutsatt marknad.
Storytel fortsätter växa i Sverige genom att vi lyckas få fler att
upptäcka ljudbokens fördelar och som väljer att betala för sin nya
vana efter en kort provperiod. Vår senaste iOS-app hyllas av kunderna
med betyget 4,7 stjärnor av 5 möjliga.

Resultatet före avskrivningar i kv3 2016 var 19,7 Mkr (1,2 Mkr) ganska
jämnt fördelat på Streaming respektive Publishing. Inom Streaming gör
vi vinst inom den svenska verksamheten, men även Norge och Danmark
bidrar positivt. Elena Ferrantes böcker som ges ut av Norstedts är
starkt bidragande till det goda resultatet inom
Publishing-verksamheten.

Vår bokutgivning har genom köpet av Norstedts blivit en betydande del
av Storytels verksamhet. Förhoppningen är att Norstedts grundmurade
kvalitetsrykte som bokförlag i kombination med Storytels position som
den ledande digitala ljudboksaktören ska vara en attraktiv partner
för såväl aspirerande som välkända författare.

I oktober genomförde vi en riktad nyemission till 5 institutionella
fonder med fokus på nordiska småbolag. Emissionen visade på ett
mycket stort intresse för Storytel och tillför i kv4 bolaget 100 Mkr
före emissionskostnader, vilket kommer öka soliditeten i kv4. 40 Mkr
används till att betala ett brygglån som Storytel tog upp i samband
med köpet av Norstedts.

Storytel Original har fått en fin start och vi har till skrivande
stund givit ut 13 produktioner i Sverige samt har även släppt de
första produktionerna i Danmark och Holland. Under 2017 planerar vi
att släppa mer än 100 Storytel Original produktioner på våra olika
marknader.

Intäkterna för Streaming i kv3 2016 var 136 Mkr, att jämföra med 84
Mkr i kv3 2015. Den svenska verksamheten står för 87 Mkr av
intäkterna i kv3 2016 och de utländska verksamheterna står för 49 Mkr
av intäkterna (36% av totalen). För ett år sedan, i kv3 2015, var
intäkterna 59 Mkr i Sverige och 25 Mkr i utlandet (29% av totalen).

Det kommande kvartalet (kv4) räknar vi inom Streaming med viss
tillväxt, men på en lägre nivå än för kv3. Inom Publishing är det
inom kv4 man får ihop årets försäljning genom den starka julhandeln,
då många köper böcker som julklappar. Norstedts ger ut den 3e boken
av Elena Ferrante och på Rabén & Sjögren kommer den 8e Harry Potter
boken skapa god försäljning i kv4. Detta leder till en förväntan om
god lönsamhet i kv4 inom Publishing.

Finansiell information

Koncernen och moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Storytel AB (publ) f.d. Massolit Media AB (publ):s förvärv av Storytel
AG redovisas i enlighet med gällande redovisningsregler för omvända
förvärv. I koncernredovisningen innebär det omvända förvärvet att
Storytel AG är moderbolag och Massolit ingår i räkenskaperna fr.o.m.
förvärvstidpunkten. Det legala moderbolaget är Storytel AB (publ).
Mofibo Books ApS och dess dotterbolag samt Norstedts Förlagsgrupp AB
och dess dotterbolag ingår i koncernredovisningen fr.o.m
förvärvstidpunkten.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Intäkter och resultat för perioden

Nettoomsättningen uppgick i koncernen för kv3 2016 till 237 216 (81
045) Tkr. Affärsområdet streaming står för 124 665 Tkr och
affärsområdet Publishing står för 112 551 Tkr. Inom affärsområdet
Streaming står Sverige för ca 64 % och utlandet för ca 36 %. Storytel
A.S i Norge ägs till 50 % tillsammans med Cappelen Damm och redovisas
i koncernen enligt klyvningsmetoden. I tabell på s.2 inkluderas
samtliga abonnenter och intäkter i Norge och ingår i utlandet
Streaming. I tabell på s.2 är vidare ingen hänsyn tagen till
periodisering av intäkter.

Rörelseresultatet i koncernen uppgick i kv3 2016 till 10 203 (731)
Tkr. Under kv3 har goodwillavskrivningar påverkat resultatet negativt
med ca 5 Mkr. Övriga avskrivningar avser främst avskrivning på
inköpta och utvecklade system i Mofibo och Norstedts. I samband med
de båda förvärven av Mofibo och Norstedts har koncernens
lånefinansiering ökat vilket innebär högre räntekostnader än tidigare
perioder.

Resultat per aktie, efter skatt uppgick i kv3 2016 till 0,13kr.

Moderbolaget - Intäkter och resultat för perioden

Rörelseintäkterna uppgick i moderbolaget för kv3 2016 till 353 (369)
Tkr. Rörelseresultatet i moderbolaget uppgick för kv3 2016 till -1
140 (-745) Tkr.

Koncernen - Finansiell ställning och kassaflöde (per 30 september
2016)

Koncernen hade vid periodens slut 83 131 (41 495) Tkr tillgängligt i
likvida medel. Soliditeten uppgick till 9,8 (4,8) %. Eget kapital
uppgick till 65 888 (7 808) Tkr. I samband med förvärvet av Mofibo
och Norstedts har externa skulder ökat då förvärven till stor del
finansierades genom banklån. Lånen kommer börja amorteras under 2017
med ca 9 Mkr per kvartal. Förvärvsanalyserna som tagits fram i
samband med förvärven indikerar en total goodwillpost om ca 200 Mkr
vilken kommer skrivas av på 10 år och således påverka resultatet
negativt med ca 5 Mkr per kvartal.

Moderbolaget - Finansiell ställning (per 30 september 2016)

Moderbolaget hade vid periodens slut 669 (112) Tkr tillgängligt i
likvida medel. Soliditeten i moderbolaget uppgick till 81,7 (96,6) %.
Eget kapital uppgick till 633 560 (595 771) Tkr.

Antal aktier och Aktiekapital (per 30 september 2016)
Antalet registrerade utestående aktier vid periodens slut var 45 347
183 st. Dessa var fördelade på 635 st A-aktier och 45 346 548 st
B-aktier. Aktiekapitalet uppgick till

22 673 592 kr per 30 september 2016.

Händelser efter periodens slut

Efter periodens slut har bolaget genomfört en riktad nyemission om 2,5
miljoner B-aktier och har därigenom tillförts 100 Mkr.
Teckningskursen i nyemissionen fastställdes genom ett så kallat
"private placement"-förfarande lett av ABG Sundal Collier och skedde
till rådande marknadspris om 40kr. Genom emissionen fick bolaget in 5
större institutionella investerare såsom Swedbank Robur Fonder AB och
Handelsbanken Fonder och emissionen om 100 Mkr fördelade sig dem
emellan.

Kommande rapportdatum

Bokslutskommuniké 2016 kommer att avges 28 februari 2017.

Stockholm den 14 november 2016

Kontakt

Storytel AB (publ)

· Adress: Box: 24167, 104 51 Stockholm
· Besöksadress: Valhallavägen 117H, Stockholm
· Tel: 070-261 61 36
· E-post: investorrelations@storytel.com
· Webbplats: www.storytel.com, www.storytel.co

För ytterligare information kontakta:

Jonas Tellander, VD, 070-261 61 36

Sofie Zettergren, CFO, 070-509 98 08

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/storytel/r/delarsrapport-januari---september-2...
http://mb.cision.com/Main/11546/2121764/589164.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.