Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-15

Storytel: Delårsrapport januari - september 2017 Storytel AB (publ)

Klicka här (https://www.youtube.com/watch?v=LzI44W0N7Ww) för att se
intervju med VD Jonas Tellander och CFO Sofie Zettergren, där de
kommenterar kv3 2017

Höjdpunkter under det gångna kvartalet (jmf. kv3 2016)

·
Ökat abonnentstocken från 423 200 till 503 900 abonnenter (341 500)

·
Ökat Streaming-intäkterna från 167,0 Mkr till 197,9 Mkr (135,7 Mkr)

·
Ökat andelen internationella Streaming-intäkter från 39,3% till 42,5%
(36,0%)

·
Genomfört en riktad nyemission och därigenom tillfört Bolaget drygt
200 Mkr.

·
Förberett för lansering i Spanien och efter kvartalets slut även
släppt tjänsten där.

·
Ingått avtal om förvärv av bolag i Turkiet, Bulgarien och Island för
att förbereda för lansering av tjänsten. Efter kvartalets slut har
Storytel tillträtt samtliga bolag.

Nyckeltal för affärsområdet Streaming och Print Publishing

Valuta: tusen SEK kv3 2016 kv4 2016 kv1 2017 kv2 2017 kv3 2017 kv4 2017

Totalt Streaming Prognos1
Intäkter 135 703 147 399 155 660 167 008 197 881 208 000
Täckningsbidrag 2 29 269 32 684 32 133 27 847 27 784
Täckningsgrad 21,6% 22,2% 20,6% 16,7% 14,0%
Betalande abonnenter 341,5 360,2 381,2 423,2 503,9 533,0
Ändring abonnenter 49,9 18,7 21,0 42,0 80,7 29,1

Sverige Streaming
Intäkter 86 889 91 557 96 177 101 365 113 709 118 000
Täckningsbidrag 29 464 27 073 32 678 31 257 32 872
Täckningsgrad 33,9% 29,6% 34,0% 30,8% 28,9%
Betalande abonnenter 219,9 230,8 241,4 255,8 282,3 293,0
Ändring abonnenter 26,2 10,9 10,6 14,4 26,5 10,7

Utlandet Streaming 3
Intäkter 48 814 55 842 59 483 65 643 84 172 90 000
Täckningsbidrag -195 5 611 -545 -3 410 -5 088
Täckningsgrad -0,4% 10,0% -0,9% -5,2% -6,0%
Betalande abonnenter 121,6 129,4 139,8 167,4 221,6 240,0
Ändring abonnenter 23,7 7,8 10,4 27,6 54,2 18,4

Print Publishing 4
Intäkter 133 179 189 258 104 137 111 969 132 619
Täckningsbidrag 5 48 544 74 367 37 543 37 840 47 905
Täckningsgrad 36,45% 39,29% 36,05% 33,80% 36,12%

1 Prognosen är en uppskattning baserad på den information vi har
tillgänglig vid rapporttidpunkten

2 Täckningsbidrag definieras som Streamingintäkter minus innehålls-
och marknadsföringskostnader

3 I tabellen ingår Storytel Norge till 100%. I koncernredovisningen
tillämpas klyvningsmetoden

4 Print Publishing är hänförligt till fysisk utgivning. People's
Press ingår i koncernen från kv2 2017. I tabellen ingår People's
Press samtliga kvartal, i syfte att nå en jämförbarhet. I
koncernredovisningen ingår samtliga förvärv från förvärvstidpunkten.
Koncernintern försäljning är eliminerad. Barnens bokklubb ingår ej i
tabellen.

5 Täckningsbidrag definieras som intäkter minus KSV,
distributionskostnader, försäljnings- och marknadsföringskostnader

VD har ordet

Storytels kontinuerliga tillväxt gör att vi även denna sommar kan
välkomna ett rekordstort antal abonnenter till Storytel-tjänsten, då
abonnentstocken i kv3 2017 växte med hela 80k (80 000) nöjda
lyssnare, jämfört med en ökning på 50k i kv3 2016. I absoluta tal är
Storytels ökningstakt kraftigt stigande och ökningen i såväl Norge
som Danmark är nu nästan lika stor som i Sverige. Det faktum att vi
nu har tre lönsamma marknader med fortsatt hög tillväxt gör att vi
står stadigt och kan fortsätta investera och växa på andra marknader.
I Holland, Polen och Finland ökade abonnentstocken enligt plan i kv3
2017 och vi har goda förhoppningar att de länderna ska bli utmärkta
tillväxtmotorer för 2018. I Ryssland och Spanien, det senare
lanserades i oktober, kommer vi inom kort dra igång betydande
marknadsinvesteringar, vilket vi räknar med ska ge resultat på det
nya året.

Prognosen för kv4 2017 ser bra ut med god tillväxt på samtliga
marknader. I Sverige når vi närmare 300k abonnenter och totalt sett
över 530k abonnenter, motsvarande ca 210 Mkr i streamingintäkter, i
kv4 2017. Totala intäkter för streaming beräknas därigenom bli cirka
730 Mkr för helåret 2017, en ökning med 47% jämfört med helåret 2016.

Vår målsättning är att bli världens mest framgångsrika och innovativa
ljudboksbolag, och vi siktar alltid på att bli lokal marknadsledare.
Det ställer höga krav på starka lokala team som kan dra nytta av
fördelarna med att vara del av ett globalt bolag. Ett exempel på vårt
fokus att bli lokal marknadsledare är Storytel Danmark, där vi genom
två större uppköp (Mofibo och People's Press) möjliggjorde stark
tillväxt och den gynnsamma position vi nu har i Danmark.

Ljudboken rider på en global lyssnings- och streamingtrend. Allt fler
människor lyssnar på podcasts och ljudböcker och allt fler produkter
omvandlas till abonnemangstjänster. På Storytel har vi en unik
position som gör att vi kan dra fördel av dessa trender. Vi kan se
från Sverige, Norge och Danmark att vi redan nu skulle kunna växla
över och bli lönsamma med en EBITDA-marginal på 15-20%. Anledningen
till att vi inte slår av på tillväxttakten är att vi ser en potential
att bygga och växa även på dessa marknader under många år framöver.

Sedan början på sommaren har vi kontinuerligt rekryterat till våra
kontor i Stockholm och Köpenhamn för att säkerställa att våra globala
funktioner inom marknad, expansion, innehåll, teknik, innovation, HR
och ekonomi har kapacitet att stötta alla nya team runtom i världen.
Det är en spännande tid som ställer höga krav på organisationen. Vi
har därför format en ny ledningsgrupp för streaming vars fokus ska
vara att se till så den kraftiga expansionen säkerställs, och att
organisationen dimensioneras därefter, men också bibehålla snabbhet
och flexibilitet för att skapa nytt innehåll, ny teknik och nya
affärer.

De kommande åren kommer vi lansera ett stort antal nya språkmarknader
och därigenom bygga upp bolaget med den uttalade ambitionen att bli
marknadsledare i varje land vi väljer att etablera oss i. Vår
strategi kräver betydande investeringar de närmaste åren, vilket var
huvudskälet till att vi nu i september gjorde en kapitalanskaffning
på 200 Mkr. Pengarna kommer oavkortat användas till att bygga upp vår
innehållskatalog på nya språkmarknader samt kraftigt öka våra
marknadsinvesteringar och i vissa fall göra mindre förvärv. Under
2018 planerar vi att investera cirka 200 Mkr och producera fler än 5
000 högkvalitativa ljudböcker på ett 15-tal olika språk för att
säkerställa en attraktiv tjänst på existerande marknader, samt
möjliggöra nyetableringar. Samtliga investeringar i
ljudboksproduktioner, utom förskott på royalty kostnadsförs direkt
och aktiveras således inte som en tillgång i balansräkningen. Vår
målsättning är att fortsätta växa Streamingintäkterna med 40% årligen
och fortsatt öka våra investeringar i innehållsproduktion. Under 2018
räknar vi därför med att göra förlust på EBITDA-nivå i spannet 5-10%
av omsättning. Vår i grunden starka finansiella position möjliggör
den strategin. Vi arbetar dock alltid efter försiktighetsprincipen
och kan vid behov slå av på tillväxttakten och investeringar i
innehåll om vi ser tecken på negativa trender lokalt eller på global
nivå.

Den 7 september släppte Norstedts årets stora boknyhet, den femte
boken i Millennium-serien om Lisbeth Salander och redan fem veckor
senare passerades en miljon sålda böcker globalt. Elena Ferrantes
Neapelkvartett fortsätter sälja bra och har nu passerat 700 000 sålda
exemplar enbart i Sverige sedan den första boken släpptes för två år
sedan. På barnsidan har Rabén & Sjögren stor framgång med Handbok för
superhjältar samt Fyr 137 av Ingelin Angerborn. I Danmark släppte
vårt förlag People's Press Camilla Läckbergs senaste bok Häxan med
mycket god försäljning. Den digitala försäljningen hos förlagen
(främst till Storytels tjänst) växer mycket starkt och allt fler
ljudböcker produceras inom samtliga våra imprints. Lönsamheten i vår
bokförlagsverksamhet är fortsatt god med en vinstmarginal på 6-7%.
Samtliga imprints bidrar nu positivt till resultatet, där det
tidigare olönsamma imprintet Massolit nu är mycket lönsamt genom
storsäljare från bland annat Jenny Colgan. Merparten av årets vinst
för förlagen görs normalt i årets sista kvartal (kv4) när julhandeln
drar igång.

Finansiell information

Redovisningsprinciper

Koncernen och moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Det legala moderbolaget är Storytel AB (publ). Storytel A.S (Norge)
ägs till 50% av Cappelen Damm och redovisas i koncernredovisningen
enligt klyvningsmetoden. Helägda dotterbolag ingår i
koncernredovisningen fr.o.m registreringsdatum eller förvärvsdatum.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Intäkter och resultat för perioden (jmf kv3 2016)

Nettoomsättningen uppgick i koncernen för kv3 2017 till 308 778 (237
216) Tkr. Inom affärsområdet Streaming står Sverige för cirka 57,5%
(64,0%) och utlandet för cirka 42,5% (36,0%). Storytel A.S i Norge
ägs till 50% tillsammans med Cappelen Damm och redovisas i koncernen
i enlighet med klyvningsmetoden. I tabellen på s.2 inkluderas
samtliga abonnenter och intäkter i Norge, vilka redovisas under
utlandet Streaming, varför redovisade intäkter i tabellen på s.2 är
högre än i koncernredovisningen, för att ge en rättvisande bild av
intäkter per abonnent.

Handelsvaror uppgick i koncernen för kv3 2017 till 185 158 (139 276)
Tkr. I handelsvaror ingår kostnader för produktion av ljudböcker,
kostnad såld vara för fysiska böcker, lager- och
distributionskostnader samt royaltykostnader till andra förlag och
till upphovsrättsinnehavare. Bruttomarginalen ligger stabilt på runt
40% i kv3 2017 som kv3 2016.

Övriga externa kostnader uppgick i koncernen för kv3 2017 till 78 316
(41 733) Tkr. Den största kostnadsposten under övriga externa
kostnader utgörs av marknadsföringskostnader, vilken normalt sett är
relativt hög i kv3 då Storytel investerar som mest under sommaren som
också är det kvartal då flest kunder kommer in i tjänsten. Andra
större poster utgörs av lokalkostnader, IT-kostnader samt
konsultkostnader.

Personalkostnader uppgick i koncernen för kv3 2017 till 47 841 (33
490) Tkr. Personalkostnaderna inom affärsområdet Publishing ligger på
en stabil nivå medan Streaming ökar i relation med intäkterna för att
tillgodose Bolagets expansionstakt.

Resultat före avskrivningar uppgick i koncern...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.