Du är här

2017-09-07

Storytel: Styrelsen i Storytel beslutar om riktad emission

Sammanfattning

· Styrelsen i Storytel (publ) ("Storytel" eller "Bolaget") har idag
beslutat om en nyemission om högst 3 000 000 B-aktier med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, varigenom Bolaget tillförs 202 500
000 kronor före emissionskostnader ("Riktade emissionen").

· Ett 40-tal svenska och internationella institutioner tecknade sig
i den Riktade emissionen.

· Emissionskursen bestämdes genom en accelererad book
building-process till 67,5 kronor.

· Storytel har för avsikt att använda emissionslikviden från den
Riktade Emissionen för att bl.a. tillgodose Bolagets expansiva
strategi vilket innebär accelererade investeringar i geografisk
expansion samt förvärv.

· Styrelsen i Bolaget har informerats om att de existerande
aktieägarna Morten Strunge och Nils Janse idag har sålt totalt 250
000 B-aktier till VD Jonas Tellander, styrelseordförande Rustan
Panday samt närstående Michaela Berglund och styrelseledamot Ingrid
Bojner.

Riktade emissionen

Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den
16 maj 2017, beslutat om att emittera högst 3 000 000 B-aktier genom
den Riktade emissionen, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet om
högst 1 500 000 kronor.

Tilldelning av B-aktierna har skett till ett större antal svenska och
internationella institutionella investerare, däribland Handelsbanken
Fonder och Swedbank Robur. Emissionskursen uppgår till 67,5 kronor
per B-aktie och bestämdes genom en accelererad book building-process.

Betalning för de nyemitterade aktierna ska erläggas kontant senast tre
dagar efter avsändande av avräkningsnota. Genom den Riktade
emissionen tillförs Bolaget 202 500 000 kronor före
emissionskostnader.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 5,8 procent i
förhållande till antalet B-aktier i Bolaget och efter den Riktade
emissionen kommer antalet aktier och röster i Bolaget att uppgå till
51 510 040 fördelat på 635 A-aktier samt 51 509 405 B-aktier, varav
de nyemitterade B-aktierna utgör cirka 5,8 procent av antalet aktier
och cirka 5,8 procent av antalet röster i Bolaget. Bolagets
aktiekapital ökas med 1 500 000 kronor från 24 255 020 kronor till 25
755 020 kronor.

De nya B-aktierna berättigar till utdelning från första
avstämningsdatum för utdelning efter det att den Riktade emissionen
registrerats i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Syftet med beslutet om nyemission av B-aktier, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, är att bredda ägarbasen i Bolaget bland
svenska såväl som internationella institutionella investerare och
utnyttja möjligheten att på ett snabbt och effektivt sätt på
fördelaktiga villkor anskaffa kapital för att möjliggöra en högre
takt av investeringar och värdeskapande förvärv. Vidare syftar den
Riktade emissionen att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att
finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av
Bolaget, dess marknad och produkter. Avvikelsen från företrädesrätten
har även medfört att Bolaget kunnat nå flertalet nya institutionella
investerare, vilket styrelsen anser vara positivt för ett lånsiktigt
ägarengagemang i Bolaget.

Rådgivare

ABG Sundal Collier AB och Carnegie Investment Bank AB (publ) är
Bookrunners och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare
i samband med den Riktade emissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Tellander, VD och grundare, Storytel

Telefon: +46 (0)70-261 61 36

E-post: jonas@storytel.com

Denna information är sådan information som Storytel AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 september 2017 kl. 08.00 CET.

Om Storytel

Storytel-koncernen består av två delar, Streaming och Publishing. Inom
affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker
och e-böcker under varumärket Storytel, i dagsläget i Sverige, Norge,
Danmark, Finland, Holland, Polen och Ryssland. I affärsområdet
Streaming ingår även ljudboksutgivning som bedrivs i ljudboksförlagen
Storyside (Sverige) och Rubinstein Audio (Holland). Inom
affärsområdet Publishing finns bokförlagen Norstedts, Massolit,
Kontentan, Telegram och danska People's Press (Vuxen) och Rabén &
Sjögren och B.Wahlströms (Barn & Ungdom) samt Norstedts Kartor.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan till eller ett erbjudande
om att förvärva, teckna, sälja eller på annat sätt handla med aktier
eller andra värdepapper i Storytel. Detta dokument har inte blivit
godkänt av någon regulatorisk myndighet och informationen är inte ett
prospekt som uppfyller kraven i EU-direktivet 2003/71/EG. Inget
prospekt kommer heller att upprättas i anledning av den Riktade
emissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande
eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA.
Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan
registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från
registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella
lydelse. Storytel har inte för avsikt att registrera någon del av
erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt
erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta
pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Nya
Zeeland, Singapore, Sydafrika, Japan eller Hongkong eller i någon
annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller
distribution av informationen inte skulle vara förenlig med
tillämpliga föreskrifter.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/storytel/r/styrelsen-i-storytel-beslutar-om-ri...
http://mb.cision.com/Main/11546/2341669/719236.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.