Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-21

Studsvik AB: Välkommen till Årsstämma i Studsvik AB

Studsvik AB (publ), org nr 556501-0997, kallar till årsstämma onsdagen
den 23 april 2014 klockan 16.00 på World Trade Center,
Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1 i Stockholm. Registrering till
årsstämman börjar klockan 15.00.

Registrering och anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

·
vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den
15 april 2014, och

·
anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 15 april 2014. Anmälan kan
göras på bolagets webbplats www.studsvik.se, på telefon 0155-22 10
33, via fax 0155-26 30 00 eller via e-post studsvik@studsvik.se.
Anmälan kan också göras skriftligen till Studsvik AB, Årsstämman, Box
556, 611 10 Nyköping. I anmälan ska uppges namn eller firma,
personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och
antalet eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier
förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att
tillfälligt vara införd i eget namn i aktieboken tisdagen den 15
april 2014 för att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägaren måste
underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.

Fullmakt

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska kopia av
registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling om
registreringsbevis inte finns) bifogas. För att underlätta
registreringen till årsstämman bör fullmakt i original och i
förekommande fall behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under
ovanstående adress senast tisdagen den 15 april 2014.
Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats www.studsvik.se.
Formulär skickas även till aktieägare som begär det hos bolaget på
telefon 0155-22 10 33.

Dagordning

1.
Val av ordförande vid stämman.

2.
Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.
Godkännande av dagordning.

4.
Val av en eller två personer att justera protokollet.

5.
Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.

6.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7.
Redogörelse för styrelsens samt ersättnings- och revisionsutskottens
arbete.

8.
Verkställande direktörens anförande.

9.
Redogörelse för revisionsarbetet under 2013.

10.
Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

11.
Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen.

12.
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

13.
Redogörelse för valberedningens arbete och förslag.

14.
Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

15.
Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer.

16.
Val av styrelse.

17.
Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

18.
Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.

19.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

20.
Årsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Valberedningen bestående av Stina Barchan (Briban Invest), Jan Ebrell
(representant för familjen Karinen), valberedningens ordförande,
Malte Edenius och Anders Ullberg (Studsviks styrelseordförande) har
förberett förslagen avseende punkterna 1, 14, 15, 16, 17 och 18.
Styrelsen har förberett förslagen avseende punkterna 11 och 19.

Punkt 1

Valberedningen föreslår att Studsviks styrelseordförande Anders
Ullberg ska utses till ordförande vid stämman.

Punkt 11 - Vinstdisposition

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013.

Punkt 14

Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda
styrelseledamöter ska vara sju.

Punkt 15

Valberedningen föreslår att arvodena till bolagsstämmovalda
styrelseledamöter och till ledamöter i styrelsens utskott ska vara
oförändrade och utgå med följande belopp:

·
650 000 kronor till styrelsens ordförande

·
225 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter

·
100 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet

·
50 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet

I anslutning till valberedningens förslag till styrelsearvode föreslår
styrelsen, under förutsättning att det är kostnadsneutralt för
bolaget och efter skriftlig överenskommelse mellan bolaget och ett av
styrelseledamoten helägt svenskt aktiebolag, att styrelsearvodet ska
kunna faktureras genom det av ledamoten ägda bolaget. Om så sker ska
det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala
avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Valberedningen föreslår vidare att revisorsarvode ska utgå enligt
godkänd räkning.

Punkt 16

Valberedningen föreslår omval av Jan Barchan, Lars Engström, Peter
Gossas, Anna Karinen, Alf Lindfors, Agneta Nestenborg och Anders
Ullberg samt omval av Anders Ullberg som styrelsens ordförande.

Punkt 17

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor till slutet av
årsstämman 2015.

Punkt 18

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att utse en ny
valberedning inför årsstämman 2015 bestående av ledamöterna Stina
Barchan (Briban Invest AB), Jan Ebrell (representant för familjen
Karinen), Malte Edenius och Anders Ullberg (Studsviks
styrelseordförande).

Förslaget baseras på den av årsstämman 2010 antagna instruktionen för
utseende av ledamöter till valberedningen. Valberedningen har inte
funnit något skäl att föreslå ändring av den instruktion som gäller
för valberedningen, vilken därför fortsättningsvis ska gälla till
dess att bolagsstämman beslutar annorlunda.

Punkt 19 - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nedanstående riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare.

Förslaget överensstämmer med de riktlinjer som antogs vid årsstämman
2013.

Fast lön - Ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är
marknadsmässig och baserad på dennes ansvar och befogenheter. Lön ska
fastställas för kalenderår.

Rörlig ersättning - Ledande befattningshavare kan erbjudas rörlig
ersättning. Sådan får maximalt uppgå till högst 50 procent av fast
lön. Ledande befattningshavare äger att på eget initiativ omvandla
rörlig ersättning till extra pensionsinbetalning. Rörlig ersättning
ska primärt vara baserad på koncernens finansiella mål. Modell för
rörlig ersättning ska fastställas för verksamhetsår.

Pension - Utöver vad som avtalats i kollektivavtal eller annat avtal
äger ledande befattningshavare rätt att på individuell basis
arrangera pensionslösningar. Löneavstående kan utnyttjas för ökade
pensionsavsättningar givet oförändrad kostnad för Studsvik över
tiden.

Uppsägning och avgångsvederlag - För ledande befattningshavare och
Studsvik gäller högst 12 månaders ömsesidig uppsägningstid.
Avgångsvederlag, utöver lön under uppsägningstid, kan förekomma med
maximalt motsvarande 12 månadslöner.

Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt revisorns yttrande om
huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande
befattningshavare har följts kommer att finnas tillgängliga på
bolagets huvudkontor på Västra Trädgårdsgatan 38 i Nyköping och på
bolagets hemsida www.studsvik.se senast från och med den 2 april
2014.

Kopior av nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det
hos bolaget och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även
att finnas tillgängliga på årsstämman.

Aktier och röster

I bolaget finns 8 218 611 aktier med en röst vardera. Bolaget har
inget innehav av egna aktier.

Upplysningar vid årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska
situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Frågor

Aktieägare är välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att
underlätta besvarandet av frågor som avses ställas på årsstämman får
frågorna gärna sändas in i förväg till bolaget under adress Studsvik
AB, Årsstämman, Box 556, 611 10 Nyköping eller via e-post
studsvik@studsvik.se.

Nyköping i mars 2014

STUDSVIK AB

Styrelsen

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med
kvalificerade tjänster inom avfallshantering, konsulttjänster samt
bränsle- och materialteknik. Företaget har över 65 års erfarenhet av
kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 1 000
anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX
Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars
2014 kl 08:15.

www.studsvik.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/studsvik-ab/r/valkommen-till-arsstamma-i-studs...
http://mb.cision.com/Main/4019/9555230/223222.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.