Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-05

Stureguld: Kallelse till årstämma Stureguld Sverige AB

Aktieägarna i Stureguld Sverige AB (publ) 5567772883 kallas härmed
till bolagstämma 2016-05-17 kl.09.00

i Arcinovas lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, i Stockholm.
Aktieägare som önskar delta skall vara införd i den av Euroclear AB
förda aktieboken 2016-05-11, anmälan ska inkommit till bolaget senast
2016-05-11. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget
per brev, Stureguld Sverige AB, BOX 16416, 103 27 Stockholm eller via
epost: kontakt@stureguld.se .

Anmälan ska innehålla: Namn, personnr/orgnr, antal aktier. I de fall
ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska
behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i
samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt
registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara
verkställd hos Euroclear AB senast 2016-05-11, vilket innebär att
aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmans ordförande & sekreterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och i förekommande
fall, styrelsesuppleant och revisorsuppleanter

12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
13. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter
14. Val av revisor
15. Fastställande av riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen

16. Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemissioner
17. Beslut om ny Bolagsordning
18. Stämmans avslutande
Förslag till beslut om punkterna 11-17, samt årsredovisningen kommer
att publiceras samt finnas tillgängliga senast 2 veckor innan
stämman.

/Styrelsen
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/stureguld/r/kallelse-till-arstamma-stureguld-s...
http://mb.cision.com/Main/12116/9947216/495439.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.