Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

Styrelsen har beslutat att utnyttja bemyndigande om förvärv av egna aktier

Styrelsen i Nordic Waterproofing Holding AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 29 april 2021 beslutat att återköpa maximalt 89 102 egna aktier på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 1 november 2021 till och med den sista handelsdagen före årsstämman 2022 till ett sammanlagt belopp om högst 30 miljoner kronor.

Syftena med återköpen av aktier är att säkra bolagets förpliktelser med anledning av bolagets långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram LTIP 2021. Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruks-förordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Återköpsprogrammet kommer att förvaltas av Nordea Bank Abp som fattar sina handelsbeslut avseende bolagets aktier oberoende av och utan inflytande från bolaget med hänsyn till den tidpunkt återköpen sker.

Återköpsprogrammet ska uppfylla följande villkor:

  1. Maximalt 89 102 aktier får återköpas till ett sammanlagt belopp om högst 30 miljoner kronor. Bolagets innehav vid var tid får dock aldrig överstiga tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.
  2. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, MAR och Safe Harbour-förordningen.
  3. Återköpen får genomföras under perioden från och med den 1 november 2021 till och med sista handelsdagen före årsstämman 2022.
  4. Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  5. Betalning av aktier ska erläggas kontant.

Det totala antalet aktier i Nordic Waterproofing Holding uppgår till 24 083 935. Bolaget innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande 87 232 egna aktier. Vid fullt genomfört återköp kommer bolaget att inneha aktier motsvarande maximalt cirka 0,74 procent av bolagets utgivna aktier.

För mer information, vänligen kontakta


Palle Schrewelius, CFO och investerarrelationer
Telefon: 0707 82 79 58
E-post: pos@nordicwaterproofing.com

Nordic Waterproofing i korthet


Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland, genom delägt dotterbolag i Norge och genom delägda bolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Byggpartner, SealEco, Distri Pond, Gauris, Seikat, SPT-Painting, Taasinge Elementer, RVT, Urban Green och Veg Tech. Nordic Waterproofing Holding AB är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Mer information om Nordic Waterproofing finns på www.nordicwaterproofing.com

Bifogade filer


Styrelsen har beslutat att utnyttja bemyndigande om förvärv av egna aktier

Författare MFN