Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-02

Suomen Hoivatilat Oyj: KUTSU SUOMEN HOIVATILAT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SUOMEN HOIVATILAT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Suomen Hoivatilat Oyj yhtiötiedote 2.2.2017 klo 8:01

Suomen Hoivatilat Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.2.2017 kello 15.00 (EET) alkaen
osoitteessa Hotelli Lasaretti, Yrjö-sali, Kasarmintie 13 B, 90130 OULU.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 14.30.

1 Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1 § Kokouksen avaaminen2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijoiden toteaminen5 § Hallituksen puheenjohtajan katsaus6 § Toimitusjohtajan katsaus7 § Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen9 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminenHallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden
1.1.2016-31.12.2016 tuloksesta jaetaan osinkoa 0,10 euroa osaketta kohden.
Osinkoa ehdotetaan jaettavaksi 20 788 859 osakkeelle eli yhteensä 2 078
885,90 euroa. Loput taseen osoittamasta voitosta jätetään vapaaseen omaan
pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
27.2.2017 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
osinko maksetaan 7.3.2017.

10 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen11 § Hallituksen ja valiokuntien jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminenOsakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallituksen jäsenille maksetaan 1 250 euron kuukausipalkkio ja
hallituksen puheenjohtajalle 2 500 euron kuukausipalkkio. Kuukausipalkkioihin
sisältyvät kaikki tarvittavat kokousvalmistelut ja välityöt.

Ehdotetuissa kuukausipalkkioissa on korotus varsinaista yhtiökokousta
edeltävän toimikauden palkkioihin nähden. Korotuksen syynä ovat yhtiön
hallitus- ja valiokuntatyöskentelyn lisääntynyt työmäärä ja kasvaneet
vastuut.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan 600 euron ja
hallituksen puheenjohtajalle 1 200 euron kokouspalkkio kokousta kohden. Jos
hallituksen jäsenen tai puheenjohtajan kokoukseen osallistumiseksi käyttämä
matka-aika ylittää kolme tuntia, maksetaan kokouspalkkio 1,5-kertaisesti.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että valiokuntien jäsenille maksetaan 400 euron ja kunkin
valiokunnan puheenjohtajalle 600 euron kokouspalkkio kokousta kohden.

Lisäksi hallituksen ja valiokuntien jäsenille korvataan kohtuulliset
matkakustannukset tositteita vastaan Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti.

12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminenOsakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä säilyisi ennallaan ja hallitukseen
valittaisiin viisi (5) jäsentä.

13 § Hallituksen jäsenten valintaOsakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että yhtiön hallitukseen valitaan suostumustensa mukaisesti Pertti Huuskonen,
Timo Pekkarinen, Reijo Tauriainen, Mammu Kaario sekä hallituksesta pois
jäävän Kristiina Hautakankaan tilalle uutena jäsenenä Satu Ahlman.
Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavan Pertti Huuskonen.

14 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminenHallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön
tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

15 § Tilintarkastajan valintaHallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön
tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on
ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Tapio Raappanan,
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Ehdotettu
tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

16 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneistaHallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen päättämään enintään 10 000 000 uuden tai yhtiön hallussa olevan
osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa, jotka
voivat olla suunnattuja osakeanteja tai osakkeenomistajien
merkintäetuoikeuden mukaisia osakeanteja.

Hallituksen osakeantivaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin korkeintaan 30.4.2018 saakka.

Ehdotettu valtuutus kumoaa aiemmin annetut osakeantivaltuutukset, mutta ei
aiempia valtuutuksia antaa osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia.

Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin tai osakeantien
ehdoista.

17 § Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminenOsakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys muutetaan tämän
kutsunliitteen 1
mukaiseksi.

18 § Kokouksen päättäminen 1 Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaisessa
yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi sekä tämä kokouskutsu ovat
saatavilla Suomen Hoivatilat Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa
www.hoivatilat.fi.

Suomen Hoivatilat Oyj:n vuosikertomus sekä yhtiön tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla edellä mainitussa
verkkosivustossa viimeistään 2.2.2017.

Varsinaiselle yhtiökokoukselle kokouksessa käsiteltävistä asiasta tehdyt
päätösesitykset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa. Näistä asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Varsinaisen yhtiökokouksen kokouspöytäkirja on saatavilla edellä mainitussa
verkkosivustossa viimeistään 9.3.2018.

1 Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistujille 1 Osakasluetteloon
merkityt osakkeenomistajat

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
13.2.2017 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 20.2.2017 klo 10.00. Varsinaiseen
yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

* yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa www.hoivatilat.fi; tai
* puhelimitse numeroon 040 524 2768 (ma-pe klo 9.00-14.00); tai
* kirjeitse osoitteeseen Suomen Hoivatilat Oyj, "varsinainen yhtiökokous",
Lentokatu 2, 90460 Oulu.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan
tai asiamiehen nimi.

Osakkeenomistajien Suomen Hoivatilat Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

1 Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella
hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.2.2017.
Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että
osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 20.2.2017 klo 10.00.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä
ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
varsinaiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee
ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön
osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

1 Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on
esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla
osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Suomen Hoivatilat Oyj, "varsinainen yhtiökokous", Lentokatu 2, 90460 Oulu,
ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

1 Muut ohjeet ja tiedot

Varsinaisessa yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus
kokouksessa käsiteltävistä asioista. Kokous pidetään suomen kielellä, mutta
osa kokouksessa esitettävästä materiaalista on englanninkielistä.

Suomen Hoivatilat Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä 2.2.2017 yhteensä 20
788 859 osaketta ja ääntä.

Oulussa 2.2.2017

Suomen Hoivatilat Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Karjula, puhelin: +358 40 773 4054

Hyväksytty Neuvonantaja UB Securities Oy, puhelin: +358 9 25380 246

LIITTEET

Liite 1: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan uudeksi työjärjestykseksi

SUOMEN HOIVATILAT OYJ

Suomen Hoivatilat Oyj on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen sekä
palvelukortteleiden tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat
on perustettu vuonna 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo 50 suomalaisen
kunnan kanssa ja käynnistänyt 100 kiinteistöhanketta ympäri Suomen. Yhtiö
listautui Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle vuonna 2016 ja sillä
on lähes 4000 osakkeenomistajaa.

Esitys nimitystoimikunnan työjärjestykseksi
http://hugin.info/171844/R/2075274/780286.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that th...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.