Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-15

Suomen Hoivatilat Oyj: Suomen Hoivatilat Oyj:n osakeanti ylimerkittiin moninkertaisesti, noin 1 200 uutta osakkeenomistajaa

Suomen Hoivatilat Oyj

Yhtiötiedote 15.3.2016 kello 08.00 EET

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI
OSITTAIN AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA,
SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA
MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Suomen Hoivatilat Oyj:n osakeanti ylimerkittiin moninkertaisesti, noin 1 200
uutta osakkeenomistajaa

Suomen Hoivatilat Oyj ("Hoivatilat" tai "Yhtiö") tiedotti 11.3.2016
julkaistulla yhtiötiedotteella osakeannin ("Osakeanti") ylimerkinnästä sekä
tästä johtuvasta Yhtiön hallituksen päätöksestä keskeyttää yleisöannin
merkintäaika 11.3.2016 klo 17.30. Henkilöstön merkintäaika henkilöstöannissa
ja yleisöannissa oli 7.3.2016. Osakeannissa Hoivatilat tarjosi merkittäväksi
enintään 5 255 000 Yhtiön uutta osaketta ("Tarjottavat Osakkeet"). Osakeanti
koostui (i) alustavasti yhteensä enintään 3 700 000 Tarjottavan Osakkeen
osakeannista yksityishenkilöille Suomessa ja suomalaisille ja
kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille ("Yleisöanti") ja (ii)
alustavasti yhteensä enintään 55 000 Tarjottavan Osakkeen osakeannista Yhtiön
ja sen konsernin henkilöstölle ("Henkilöstöanti"). Hallituksella oli oikeus
ylimerkintätilanteessa lisätä Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden määrää
enintään 1 500 000 osakkeella ("Lisäosake-erä"). Hallituksella oli Osakeannin
ehtojen mukaisesti myös oikeus siirtää Henkilöstöannissa mahdollisesti
merkitsemättä jääneet Tarjottavat Osakkeet merkittäväksi Yleisöannissa.

Osakeanti ylimerkittiin moninkertaisesti ja Yhtiön hallitus päätti käyttää
Lisäosake-erän kokonaisuudessaan. Lisäksi Henkilöstöannissa merkitsemättä
jääneet 16 690 Tarjottavaa Osaketta siirrettiin Osakeannin ehtojen mukaisesti
Yleisöannissa merkittäväksi, jolloin Yhtiö laskee liikkeeseen Osakeannissa
yhteensä 5 255 000 uutta osaketta. Yhtiön hallitus päätti Osakeannissa
tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä ja liikkeeseen laskettavien Yhtiön uusien
osakkeiden määrästä 14.3.2016. Merkinnät hyväksyttiin ehdollisena merkittyjen
Tarjottavien Osakkeiden maksamiselle Osakeannin ehtojen mukaisesti
viimeistään 22.3.2016. Tässä yhtiötiedotteessa mainitut luvut on laskettu
olettaen, että kaikki merkityt Tarjottavat Osakkeet maksetaan Osakeannin
ehtojen mukaisesti.

Hoivatilojen hallitus hyväksyi yksittäiset Tarjottavien Osakkeiden merkinnät
kokonaan 1 000 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja leikkasi ylimerkinnän
johdosta tätä suurempia merkintöjä. Hyväksytyistä Tarjottavien Osakkeiden
merkinnöistä lähetetään vahvistusilmoitus merkinnän tehneille sijoittajille
arviolta 16.3.2016.

Leikattujen merkintöjen merkintämaksut palautetaan merkintäsitoumuksessa
ilmoitetulle pankkitilille seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa eikä
palautettaville merkintämaksuille makseta korkoa.

Tarjottavan Osakkeen merkintähinta Yleisöannissa oli 3,20 euroa osakkeelta ja
Henkilöstöannissa Yleisöannin merkintähinta alennettuna kymmenellä
prosentilla, eli 2,88 euroa. Edellyttäen, että kaikki merkityt Tarjottavat
Osakkeet maksetaan Osakeannin ehtojen mukaisesti viimeistään 22.3.2016, Yhtiö
kerää Osakeannissa yhteensä noin 16,8 miljoonaa euroa ennen mahdollisesta
listautumisesta ja Osakeannista johtuvien palkkioiden ja kulujen
vähentämistä. Osakeannin seurauksena Hoivatilat saa noin 1 200 uutta
osakkeenomistajaa, joista noin 6 % on institutionaalisia sijoittajia ja noin
94 % yksityissijoittajia. Institutionaaliset sijoittajat merkitsivät
Tarjottavista Osakkeista noin 80 % ja yksityissijoittajat noin 20 %. Yhtiön
osakkeiden lukumäärä nousee 20 760 059 osakkeeseen. Osakeannissa liikkeeseen
lasketut 5 255 000 uutta osaketta vastaavat noin 25 % Yhtiön osakekannasta ja
äänimäärästä Osakeannin toteutumisen jälkeen.

Yhtiön toimitusjohtaja Jussi Karjula kommentoi:

"Osakeantimme onnistui erinomaisesti ja se keskeytettiin moninkertaisesti
ylimerkittynä. Tämä heijastelee näkemykseni mukaan laajempaa
yhteiskunnallista tarvetta edustamallemme uudelle ajattelulle ja
yhteisvastuulle. Uusi aika vaatii uudet toimintamallit. Osakeantiimme
osallistui sekä merkittäviä instituutioita että ennätysmäärä
yksityissijoittajia ja saavutimme tavoitteemme omistuspohjamme huomattavalle
laajentamiselle. Käsitykseni mukaan saavutimme osakeannillamme First North
-listautumisten määrällisesti laajimman sijoittajakunnan noin 1 200 uuden
osakkaan myötä, mikä antaa meille hyvät edellytykset luoda Hoivatiloista
tavoitteidemme mukaisesti aito kansanosake. Olemme vahvasti mukana
rakentamassa tulevaisuuden yhteiskuntaa hoivatilojen tuottamiseen,
rakennuttamiseen ja omistamiseen erikoistuneena palveluyhtiönä. Haluan
esittää lämpimän kiitokseni kaikille osakeantiimme osallistuneille ja
toivottaa heidät tervetulleiksi omistamaan Hoivatiloja. Tästä on hyvä jatkaa
yhdessä."

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pertti Huuskonen kommentoi:

"Hoivatilojen osakeannin erinomaisen onnistumisen myötä saavutimme asettamamme
tavoitteet. Osakeannilla keräämämme varat mahdollistavat Hoivatilojen kasvun
nopeuttamisen ja liiketoiminnan kehittämisen sekä tunnettuuden lisääntymisen.
Keskeisenä tavoitteenamme oli myös omistuspohjan merkittävä laajentaminen
sekä suomalaisten yksityissijoittajien että instituutioiden keskuudessa.
Tässä onnistuimme erinomaisesti. Hoivatilojen hallituksen puheenjohtajana
haluan myös osoittaa kiitokseni meitä kohtaan osoitetusta luottamuksesta ja
toivottaa uudet osakkeenomistajamme tervetulleiksi mukaan Hoivatilojen
laajaan omistajakuntaan."

Osakeannissa merkityiksi hyväksytyt ja maksetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan
sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 30.3.2016. Yhtiön osakkeiden
kaupankäynnin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä monenkeskisellä First North
Finland -markkinapaikalla ("First North") odotetaan alkavan arviolta
31.3.2016 edellyttäen, että Yhtiön listalleottohakemus hyväksytään.
Osakkeiden kaupankäyntitunnus on HOIVA.

Yhtiön neuvonantajat:

Yhtiön First Northin sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii UB
Securities Oy. Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii Yhtiön oikeudellisena
neuvonantajana.

Suomen Hoivatilat Oyj
HALLITUS

Lisätietoja:
Suomen Hoivatilat Oyj, toimitusjohtaja Jussi Karjula,
jussi.karjula@hoivatilat.fi, p. +358 40 773 4054

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, p. +358 9 25 380 246

Hoivatilat lyhyesti:

Hoivatilat tarjoaa laadukkaita ja kustannustehokkaita
vuokrahoivatilaratkaisuja sekä yksityisille palveluntarjoajille että kunnille
ja kaupungeille. Yhtiö on perustettu vuonna 2008. Hoivatilat tuottaa,
rahoittaa ja vuokraa asiakkaidensa tarpeiden pohjalta räätälöityjä
varhaiskasvatuksen ja hoivan tiloja kunnille ja yksityisille yrityksille.

Hoivatilat toimii valtakunnallisesti, erityisesti kasvukeskusalueilla. Sen
omistuksessa on noin 40 valmista kiinteistöä. Yhtiön valmiiden ja
keskeneräisten kiinteistöhankkeiden markkina-arvo Hoivatilojen taseessa oli
vuoden 2015 lopussa yhteensä noin 90 miljoonaa euroa.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

TÄRKEÄÄ TIETOA

Ei julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti kokonaan tai
osittain Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa,
Singaporessa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa
maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

Tämä tiedote ei ole esite eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous.
Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen
osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön
mukaisten toimenpiteiden lisäksi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai
muita toimenpiteitä. Sijoittajien tulee tehdä sijoituspäätöksensä osakkeiden
merkitsemiseksi vain niitä koskevassa Finanssivalvonnan hyväksymässä
esitteessä esitetyn tiedon perusteella.

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa eikä missään
Euroopan talousalueen maassa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa
Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933,
muutoksineen) mukaisesti. Yhtiö ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena
ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä
sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), vuoden
2005 määräyksen ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille
sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman yhtiöille
(high net worth entity) ja muille Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille
henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa ja (iv) muille
henkilöille, joille asiakirja voidaan muutoin laillisesti tiedottaa (kaikki
tällaiset henkilöt jäljempänä "Asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tarjottavat
arvopaperit tai tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muulla
tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on
tarkoitettu ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei
ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai
luottaa sen sisältöön.

Yhtiö ei tarjoa osakkeita yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen
jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Missään muussa Euroopan talousalueen
jäsenvaltiossa kuin Suomessa ei ole tähän päivämäärään mennessä ryhdytty
toimiin, jotka vaatisivat esitteen julkistamista osakkeiden tarjoamiseksi.
Osakkeita voidaan tarjota jäsenvaltioissa ainoastaan Direktiivin 2003/71/EY
(muutoksineen) tarkoittamissa tilanteissa, jotka eivät vaadi esitteen
julkistamista.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta
koskevat lausumat sisältävät seikkoja, jotka eivät ole historiallisia
tosiseikkoja, ja lausuntoja koskien muun muassa Yhtiön tulosta, taloudellista
asemaa, maksukykyä, mahdollisuuksia, kasvua, strategioita ja sen toimialaa
koskevia Yhtiön aikomuksia, uskomuksia tai tämänhetkisiä odotuksia.
Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista,
jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa, ja ilmaisevat
siksi vain niiden antamishetken olosuhteita. Yhtiö varoittaa siitä, että
tulevaisuutta koskevat lausumat taikka historiassa tapahtuneet seikat eivät
ole takeita suorituskyvystä tulevaisuudessa ja että sen todellinen tulos,
taloudellinen asema ja maksukyky ja sen toimialan kehitys voivat
merkittävästi erota siitä, mitä on mainittu tai ehdotettu tämän tiedotteen
sisältämissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Yhtiön tarkoituksena ei ole
eikä sillä ole velvollisuutta päivittää tässä tiedotteessa olevia
tulevaisuutta koskevia lausumia, pois lukien lain edellyttämät päivitykset.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Suomen Hoivatilat Oyj via Globenewswire

HUG#1994224

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.