Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-02

Suomen Hoivatilat Oyj:Tilinpäätös 2016: Vahvaa kasvua, pörssilistahanke etenee

Suomen Hoivatilat OyjTilinpäätös 2016Vahvaa kasvua, pörssilistahanke etenee

Suomen Hoivatilat Oyj Yhtiötiedote 2.2.2017 klo 8.00

Suomen Hoivatilat Oyj tilinpäätös

Suomen Hoivatilat Oyj julkaisee tällä tilinpäätöstiedotteella myös
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2016. Toimintakertomus ja
tilinpäätös vuodelta 2016 on luettavissa tämän tilinpäätöstiedotteen
liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilta
osoitteestawww.hoivatilat.fi/sijoittajille/taloudelliset raportit ja
esitykset.

Tammi-joulukuu 2016 (suluissa vertailukausi tammi-joulukuu 2015)- Liikevaihto 7,4 (3,8) miljoonaa euroa, kasvua 93,9 %
- Katsauskauden tulos 14,7 (10,5) miljoonaa euroa, kasvua
40,4 %
- Operatiivinen tulos 2,9 (1,2) miljoonaa euroa, kasvua 138,1
%
- Osakekohtainen tulos, laimentamaton 0,75 (0,79) euroa
- Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,75 (0,79) euroa
- Osakekohtainen operatiivinen tulos 0,15 (0,09) euroa
- Sijoituskiinteistöjen arvo 154,8 (90,4) miljoonaa euroa,
kasvua 71,1 %
- Taloudellinen vuokrausaste 100 % (100 %)
- Osakekohtainen NAV 4,00 (3,22) euroa, kasvua 24,0 %
- Sopimuskannan arvo (ilman indeksikorotuksia) 214,2 (139,3)
miljoonaa euroa
- Sopimuskannan keskimaturiteetti 14,2 (14,4) vuotta
- Hallituksen esitys osingoksi 0,10 (0,07) euroa / osake

Heinä-joulukuu 2016 (suluissa vertailukausi heinä-joulukuu 2015)

- Liikevaihto 4,0 (2,4) miljoonaa euroa, kasvua 69,5 %
- Katsauskauden tulos 8,1 (5,7) miljoonaa euroa, kasvua 42,0
%
- Operatiivinen tulos 1,6 (0,9) miljoonaa euroa, kasvua 71,7
%
- Osakekohtainen tulos, laimentamaton 0,39 (0,42) euroa
- Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,39 (0,42) euroa
- Osakekohtainen operatiivinen tulos 0,07 (0,07) euroa

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2017Hoivatilat arvioi vuoden 2017 liikevaihdon olevan vähintään 12 miljoonaa
euroa. Yhtiö arvioi sijoituskiinteistöjen käyvän arvon olevan 200 - 220
miljoonaa euroa vuoden 2017 lopussa. Operatiivisen tuloksen arvioidaan
olevan vähintään 4,5 miljoonaa euroa.

Nasdaq Helsingin pörssilistalle siirtymisen tilanne

Yhtiön hallitus päätti 1.11.2016 käynnistää selvitystyön koskien
mahdollisuutta siirtyä Nasdaq Helsingin pörssilistalle vuoden 2017 aikana ja
samalla selvittää vaihtoehtoja yhtiön tulevien kiinteistöhankkeiden
rahoittamiseksi sekä oman pääoman että vieraan pääoman ehtoisin
instrumentein.

Selvitystyö on edennyt niin, että yhtiön tavoitteena on toteuttaa Nasdaq
Helsingin pörssilistalle siirtyminen alkuvuoden 2017 aikana. Hoivatilojen
hallitus myös selvittää edelleen vaihtoehtoja yhtiön tulevien
kiinteistöhankkeiden rahoittamiseksi, lähtökohtaisesti oman pääoman
ehtoisesti.

Yhtiön taloudellisena neuvonantajana yllämainittujen asioiden selvitystyössä
toimii SEB.

Hoivatilojen hallitus esittää yhtiökokoukselle, että se valtuuttaisi
hallituksen järjestämään yhden tai useamman maksullisen osakeannin, joissa
uusia osakkeita tarjotaan merkittäväksi enintään 10 000 000 kappaletta.

Toimitusjohtaja Jussi Karjula:Vuosi 2016 oli Hoivatiloille vahvan kasvun aikaa. Liikevaihto, tulos ja muut
keskeiset tunnusluvut kasvoivat merkittävästi edellisvuodesta.
Kiinteistösalkun koko kasvoi tilikauden aikana 71,1 %, sen arvon ollessa
joulukuun lopussa 154,8 miljoonaa euroa (alkuperäinen ohjeistus 140-150
Meur). Hoivatilojen tilinpäätös on laadittu ensimmäistä kertaa kansainvälisen
IFRS-standardin mukaisesti.

Hoivatilojen kiinteistöjen vuokrausaste oli 100 %. Poikkeuksellisen korkea
luku perustuu yhtiön toimintamalliin, jossa kiinteistöhankkeet käynnistetään
vuokrasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Valmiiden ja keskeneräisten
kohteiden keskimääräinen vuokrasopimusmaturiteetti oli 14,2 vuotta ja
vuokrasopimusten yhteenlaskettu arvo (=tuleva vuokrakassavirta ilman
indeksikorjausta) oli 214,2 miljoonaa euroa. Hankkeissa on tyypillisesti
60-70 % lainan osuus hankinta-arvosta. Oman pääoman tuottotaso oli yli 24 %.

Myös toimintaympäristö on kehittynyt yhtiölle suotuisasti. Muutostekijät
tukevat Hoivatilojen liiketoiminnan kasvua: Suomi keskittyy
kasvukeskusalueille, väestö ikääntyy, julkinen sektori velkaantuu ja etsii
tehokkaampia toimintamalleja sekä valinnanvapaus lisääntyy mm. palvelusetelin
käytön yleistyessä. Joulukuussa Suomen hallitus julkisti lakiluonnoksen
asiakkaan valinnanvapaudesta sote-palveluissa. Linjauksia voidaan pitää
yksityiselle sektorille suotuisina ja uusia markkinoita mahdollistavina.
Uutta markkinaa ja tarpeita luovat myös julkisen sektorin omistamien
rakennusten ikääntyminen ja kunto.

Hoivatiloilla oli 31.12. tilanteessa rakenteilla tai rakennuslupavaiheessa 30
kiinteistöhanketta, joiden hankinta-arvo oli noin 70 miljoonaa euroa. Nämä
hankkeet valmistuvat pääosin vuoden 2017 aikana.

Maaliskuun lopulla toteutimme menestyksellisesti listautumisen First North
Finland -markkinapaikalle. Listautumisen yhteydessä järjestetty osakeanti
ylimerkittiin moninkertaisesti, ja saimme noin 1 200 uutta osakkeenomistajaa.
Annissa keräsimme uutta pääomaa kiinteistöhankkeiden rahoitustarpeisiin noin
16 miljoonaa euroa. Osakekurssi nousi listautumishetkestä noin 160 % vuoden
loppuun mennessä ja osakkeenomistajien määrä kasvoi merkittävästi ollen
joulukuun lopussa noin 4 000.

Tulevaisuutemme ja alkanut vuosi näyttää edelleen lupaavalta. Hoivatilat
toimii kasvun ratkaisijana ja kumppanina kasvuhakuisille päivähoito- ja
hoiva-alan yrityksille. Samaan aikaan olemme ratkomassa kasvukuntien
palveluhaasteita nopean ja tehokkaan toimintamallimme avulla.

ToimintaympäristöValtiovarainministeriö ennustaa vuoden 2017 bruttokansantuotteen kasvavan 0,9
% ja 1,0 % vuonna 2018. Vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä BKT nousi 1,6
% edellisen vuoden vastaavasta. Vuonna 2016 kasvu on perustunut kotimaiseen
kysyntään, erityisesti yksityisen kulutuksen kasvulle. Lisäksi
rakennusinvestoinnit ovat lisääntyneet nopeasti. Työmarkkinoiden tilanne on
parantunut vuoden 2016 aikana ja työttömyysaste on laskenut jo 8,6
prosenttiin.

Vuonna 2017 yksityisen kulutuksen kasvun ennustetaan hidastuvan, kun
inflaation uskotaan kiihtyvän ja hidastavan reaalitulojen kasvua.
Kilpailukykysopimuksen vuoksi palkkasumman kasvu jää lyhyellä aikavälillä
vaimeaksi. Yksityisten investointien kasvu hidastuu tilapäisesti vuonna 2017,
kun rakennusinvestointien kasvu taittuu. Vuonna 2017 julkisen kulutuksen
määrän odotetaan supistuvan 0,5 %. Julkisia kulutusmenoja supistavat
kilpailukykysopimukseen sisältyvät lomarahojen leikkaus, työnantajan
sosiaaliturvamaksujen alennus ja vuosityöajan pidentäminen. Viennin kasvu
kiihtyy vuosina 2017 ja 2018. Vientiä kasvattavat jo tiedossa olevat
kuljetusvälinetoimitukset.

Suomessa ja euroalueella eletään matalien korkojen ympäristössä. Matalat korot
ja voimakas sijoittajakysyntä ovat laskeneet tuottovaatimustasoja ja
nostaneet kiinteistöjen arvoja.

Suomessa on käynnissä historiallisestikin merkittävä sote- ja
maakuntauudistus, jossa vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden
järjestämisestä siirtyy 18 itsehallinnolliselle maakunnalle 1.1.2019 alkaen.
Uudistukseen sisältyy keskeisesti kansalaisten valinnanvapauden lisääminen ja
mahdollistaminen, minkä odotetaan luovan lisää mahdollisuuksia yrityksille ja
kolmannen sektorin toimijoille palveluiden tuottamisessa. Tarkemmat
linjaukset ja lainsäädäntö valmistuvat vuoden 2017 aikana.

Lähtökohtaisesti sivistys- ja päivähoitopalvelut kuuluvat kuntien
perustehtäviin uudistuksen jälkeenkin samalla tavalla kuin nykyisin.

Lähteet: Taloudellinen katsaus 22.12.2016 vm.fi ja alueuudistus.fi 24.1.2017

Tutkimus ja kehitystoimintaHoivatilat tekee aktiivista yhteistyötä kumppaniverkostonsa kanssa uusien
konseptien, kuten palvelukorttelien, kehittämiseksi. Yhtiö aloitti
kumppaniverkostonsa kanssa kiinteistöjen elinkaaren energiakustannuksia
vähentävän projektin, jossa kartoitettiin energiatehokkaita vaihtoehtoja muun
muassa kiinteistöjen lämmitykseen ja valaistukseen. Vuoden 2016 aikana
asennettiin ensimmäiseen kiinteistöön aurinkopaneelit, joiden
energiansäästövaikutuksista saadaan tietoa alkuvuoden 2017 aikana.

Yhä useampi Hoivatilojen kiinteistö käyttää maalämpöä lämmitysmuotona.
Asiakkaat pitävät sitä turvallisena, pitkäaikaisena ja ekologisena
lämmitysratkaisuna. Valaistuksen osalta led- valaistus kiinnostaa. Led-
valaistus soveltuu hyvin päiväkoteihin ja erityisesti hoivakoteihin, joissa
valoja tarvitaan läpi vuorokauden. Led- valaistus on otettu käyttöön useissa
kohteissa ja niiden vaikutusta kiinteistön sähkönkulutukseen seurataan.

Hoivatilojen kiinteistöt siirrettiin vuoden 2016 aikana etähallinnan- ja
valvonnan piiriin. Tämän myötä kiinteistöjen lämmitystä ja ilmanvaihtoa
voidaan hallita keskitetysti yhdestä paikasta. Näin pystytään mm.
vaikuttamaan kiinteistön elinkaareen, säätämään lämmitys ajankohtaan
sopivaksi ja varmistamaan, että oikea määrä ilmaa vaihtuu sisätiloissa

Taloudellinen kehitysHoivatilojen liikevaihto oli 7,4 (3,8) miljoonaa euroa ja kasvua
liikevaihdossa oli 93,9% vuoteen 2015 verrattuna. Liikevaihto muodostui lähes
kokonaisuudessaan vuokratuotoista. Liikevaihdon kasvu on seurausta yhtiön
vuokralle annettujen kiinteistöjen määrän merkittävästä kasvusta viimeisen 12
kuukauden aikana. Tuotot sijoituskiinteistöjen käypiin arvoihin
arvostamisesta olivat 14,8 (11,1) miljoonaa euroa. Tilikauden aikana ei myyty
yhtään sijoituskiinteistöä. Vertailukaudella myytiin kaksi kiinteistöyhtiötä,
joiden myynnistä realisoitui voittoa 0,47 miljoonaa euroa. Kiinteistöjen
hoitokulut olivat -0,6 (-0,4) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 55,4 %
edellisvuoteen verrattuna. Tilikauden nettovuokratuotot olivat 6,8 (3,4)
miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 98,7 %. Yhtiöllä oli tilikauden lopussa
valmiina ja vuokrakassavirtaa tuottamassa 56 (38) kappaletta kiinteistöjä,
joiden nettovuokratuotto-% oli 6,9 % (7,1 %).

Henkilöstökulut olivat -1,5 (-0,8) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 85,1 %.
Tilikaudella henkilöstön keskimääräinen lukumäärä oli 10 (7). Hallinnon kulut
olivat yhteensä -0,8 (-0,5) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 67,2 %
edellisvuoteen. Hallinnon kuluja kasvattivat etenkin yhtiön panostukset
tulevaan kasvuun.

Liikevoitto oli 19,3 (13,7) miljoonaa euroa jossa oli kasvua 40,7 %.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -0,9 (-0,6) miljoonaa euroa.
Rahoituskulut kasvoivat vertailukauteen verrattuna johtuen korollisen vieraan
pääoman määrän kasvusta. Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verot
olivat -0,1 (-0,2) miljoonaa euroa ja pääosin kiinteistöjen käypien arvojen
muutoksista johtuvat laskennalliset verot -3,6 (-2,4) miljoonaa euroa.

Tilikauden nettotulokseksi muodostui 14,7 (10,5) miljoonaa euroa, jossa oli
kasvua 40,4 ...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.