Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-04

SUSB-ME: Start av tegningsperiode i fortrinnsrettsemisjonen i Surnadal Sparebank og handel i tegningsretter

Det vises til tidligere meldinger vedrørende forhøyelse av eierandelskapitalen i
Surnadal Sparebank gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon med bruttoproveny
mellom NOK 52,5 - 73,5 millioner ("Fortrinnsrettsemisjonen"). Finanstilsynet
godkjente gjennomføring av kapitalforhøyelsen 19. september 2019.

Tegningsperioden starter i dag, 4. november 2019 kl. 09:00 og avsluttes 18.
november 2019 kl. 16:30. Handel i tegningsretter vil tilsvarende starte i dag,
4. november 2019 kl. 09:00, og avsluttes samtidig med at tegningsperioden
utløper den 18. november 2019 kl. 16:30.

Tegningsrettene vil være omsettelige og tatt opp til handel på Merkur Market på
Oslo Børs under tickeren "SUSB-ME T" i hele tegningsperioden. Hver
egenkapitalbeviseier har mottatt ca. 0,532 tegningsretter for hvert
egenkapitalbevis vedkommende var registrert som eier av per utløpet av 17.
september 2019, slik det fremkom i bankens egenkapitalbevisregister i VPS per
utløpet av 19. september 2019. Antall tegningsretter gitt til hver
egenkapitalbeviseier er avrundet nedover til nærmeste hele tegningsrett. Hver
tegningsrett gir rett til tegning og tildeling av et nytt egenkapitalbevis i
Fortrinnsrettsemisjonen. Egenkapitalbevisene kan kun tegnes av
egenkapitalbeviseiere eller andre som etter bankens vurdering er hjemmehørende i
en jurisdiksjon hvor slikt tilbud om tegning er lovlig og (for andre
jurisdiksjoner enn Norge) ikke vil medføre plikt til prospekt, registrering
eller lignende tiltak.

Tegningsrettene anses normalt for å ha en økonomisk verdi dersom tegningskursen
er lavere enn egenkapitalbeviskursen i markedet. Tegningsretter som (i) ikke er
benyttet til å tegne egenkapitalbevis før utløpet av tegningsperioden, eller
(ii) ikke er solgt innen kl. 16:30 den 18. november 2019, vil være uten verdi og
bortfalle uten kompensasjon til eieren.

Minimum bruttoproveny i Fortrinnsrettsemisjonen på NOK 52,5 millioner er
garantert fulltegnet av et garantikonsortium etablert 28. august 2019, hvor
garantistene, proratarisk og ikke solidarisk, har påtatt seg å garantere for
tegning av 500 000 nye egenkapitalbevis som utstedes i Fortrinnsrettsemisjonen
til tegningskurs NOK 105. Garantistenes forpliktelse til å tegne og betale for
nye egenkapitalbevis er betinget av nærmere vilkår fastsatt i de inngåtte
garantiavtalene og som er vanlige for denne type avtaler i kapitalmarkedet.
Garantiansvaret løper fra det tidspunktet styret i banken vedtok å fremme
forslag til generalforsamlingen om gjennomføring av Fortrinnsrettsemisjonen og
frem til det tidligste av at (i) garantisten har innbetalt sitt eventuelle
ansvar etter garantierklæringen, (ii) banken har bekreftet at den ikke vil kalle
på garantien, eller (iii) at garantistens garantiansvar har bortfalt som følge
av egen tegning i Emisjonen. Dersom banken ikke har fremmet påkrav om tegning og
betaling under garantien innen 31. desember 2019, bortfaller garantiansvaret i
sin helhet uavhengig av foregående setning. Det vises til punkt 12.11 i
prospektet av 21. oktober 2019 ("Prospektet") for en nærmere beskrivelse av
garantikonsortiet. Prospektet inneholder også fullstendig informasjon om
Emisjonen, herunder opplysninger om banken, transaksjonen og risikofaktorer.
Prospektet ble registrert i Foretaksregisteret 30. oktober 2019 og er
tilgjengelig på bankens og tilretteleggerens hjemmesider, www.bank.no og
www.norne.no. Prospektet kan også fås i papirformat ved henvendelse til banken
eller tilrettelegger.

Surnadal Sparebank har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og
Advokatfirmaet Selmer AS som juridisk rådgiver i transaksjonen.

Kontaktpersoner:
Adm. banksjef Allan Troelsen, tlf.: 950 31 799 og e-post allan.troelsen@bank.no

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/488465

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.