Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-28

SVEDBERGS: Rättelse: Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Rättelsen avser avstämnings- och utbetalningsdatum för aktieutdelning.
(Punkt 8 b & 8 c)

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.), organisationsnummer
556052-4984, kallas härmed till årsstämma 28 april 2014, kl. 13.00 på
bolagets huvudkontor i Dalstorp.

Innan stämman, från klockan 11.00 kommer det att finnas möjlighet att
gå på en rundvandring i fabriken och/eller få en genomgång av
produktsortimentet.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införda i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 22 april 2014.
Dels senast 23 april 2014 klockan 12, anmäla sig på info@svedbergs.se
eller per post till Svedbergs, Verkstadsvägen 1,

514 63 Dalstorp alternativt per telefon 0321-53 30 00.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid
före den 22 april 2014, genom förvaltarens omsorg, tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken för att få utöva sin
rösträtt vid årsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för
ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget
under ovanstående adress. Om fullmakt utfärdas av juridisk person
skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen
bifogas. Fullmaktsformulär finns på Svedbergs hemsida. Biträde åt
aktieägare får medföras om aktieägaren anmäler vederbörande i samband
med anmälan till stämman.

Var vänlig och ange i anmälan:

· namn
· person- eller organisationsnummer
· adress
· telefonnummer
· antal aktier
· eventuellt namn på biträde

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängden.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Verkställande direktörens anförande.

7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse,
koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse och särskilt
granskningsintyg avseende ersättningar och andra anställningsvillkor
till ledande befattningshavare.

8. Beslut om:

a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen.

c) Avstämningsdag för utdelning.

d) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer.

10. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
revisorer.

11. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella
suppleanter, samt val av

revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
12. Val av valberedning.

13. Beslut om principer för ersättningar och andra anställningsvillkor
för ledande befattningshavare.

14. Beslut om inrättande av aktiesparprogram 2014 samt beslut om
bemyndigande för styrelsen att förvärva aktier i Svedbergs i Dalstorp
AB för att kunna uppfylla bolagets åtaganden med anledning av
fastlagt aktiesparprogram

15. Övriga frågor.

16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkten 1 - Val av ordförande på årsstämman:

Valberedningen, som består av Anders Ilstam, Sune Svedberg, Ricard
Wennerklint och Fabian Hielte, föreslår Anders Ilstam.

Punkterna 8 b och 8 c på dagordningen - Utdelning och avstämningsdag:

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 kronor per aktie. Som
avstämningsdag för utdelningen föreslås 2 maj 2014. Med denna
avstämningsdag beräknas utdelningen att utbetalas, genom Euroclear
Sweden AB, 7 maj 2014.

Punkterna 9-11 på dagordningen - Val av styrelse och revisorer samt
beslut om arvoden

Valberedningen föreslår följande:

Totalt arvode till styrelsens inklusive utskott och marknadsråd utgår
med 820 000 kr (870 000).

· Att arvode till ordföranden utgår med 240 000 kronor (240 000
kronor fg år) och till var och en av de ledamöter som inte är
anställda i bolaget utgår arvode med 120 000 kronor (120 000 kronor
fg år).

· Att arvode till de två styrelseledamöter som ingår i Marknadsrådet
utgår med

50 000 kr vardera.
· Att arvoden till bolagets revisorer skall utgå enligt löpande
räkning.

· Att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat fem, inklusive
ordförande och utan suppleanter.

· Att välja revisionsbolaget Ernst & Young AB för en period av ett
år, det vill säga till årsstämman 2015 och att inga
revisorssuppleanter utses.

· Att till styrelseordförande omvälja Anders Ilstam.
· Att till ledamöter omvälja Anna Svedberg, Jan Svensson och Sune
Svedberg samt att till ny styrelseledamot välja Carina Malmgren
Heander. Urban Jansson har undanbett sig omval.

Carina Malmgren Heander är idag chef för Electrolux affärsenhet
"Electrolux Grand Cuisine" som riktar sig till konsumenter i lyx
segmentet. Carina är civilekonom och var tidigare personaldirektör
för Electrolux. Innan Electrolux har hon haft flertalet ledande
befattningar inom Sandvik och ABB bland annat som personaldirektör
och projektchef.

Carina är styrelseledamot i Scandinavian Track Group och Timezynk AB.
· Att till revisorer välja Ernst & Young AB AB.

Uppgifter om styrelseledamöter finns på www.svedbergs.se

Punkten 12 - Val av valberedning - principer för hur valberedning
skall inrättas

En aktieägarmajoritet kommer på årsstämman att föreslå oförändrade
principer för hur valberedningen skall inrättas.

Principerna för att inrätta valberedning finns att tillgå på vår
hemsida www.svedbergs.se

Punkten 13 - Principer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar fastställa oförändrade
principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare inom koncernen.

Styrelsens förslag innebär i korthet att befattningshavarnas fasta lön
skall motsvara den aktuella befattningens ansvar och komplexitet samt
befattningshavarens prestationer.

Utöver fast lön kan befattningshavarna erhålla rörlig lön, beräknad
antingen som en andel av koncernens resultatförbättring jämfört med
ett snitt av de tre föregående åren, och/ eller baserad på
individuellt satta mål. Rörlig lön får maximalt uppgå till den fasta
ersättningen. Befattningshavarnas pensioner skall vara premiebestämd
och följa ITP-planen. Avgångsvederlag kan utgå för högst tolv
månader.

Styrelsens fullständiga förslag finns på bolagets hemsida.

Punkten 14 - Beslut om inrättande av aktiesparprogram 2014 samt
Beslut om förvärv av aktier i anslutning till fastlagt aktiesparprogram

Styrelsen för Svedbergs i Dalstorp AB (publ) ("Bolaget") föreslår att
bolagsstämman beslutar om nedan beskrivna aktiesparprogram, riktat
till samtliga anställda i den koncern där Bolaget är moderföretag.

Samtliga anställda i koncernen erbjuds att deltaga i Aktiesparprogram.
Deltagarna kan investera minimum 1 procent och maximum 6 procent av
årslön före skatt för ledande befattningshavare och 1 procent och
maximum 3 procent av årslön före skatt för övriga anställda genom
förvärv av bolagets aktier på NASDAX OMX Stockholm.
Investeringsperioden för de anställda skall vara 1 juni 2014 - 31
december 2014.

För de deltagare vars investering kvarstår och som är fortsatt
anställda vid programmets utgång den 31 december 2017 utgår
matchningsaktier 1:1. Om dessutom de av styrelsen fastställda
finansiella målen för matchningsperioden 2015 - 2017 är uppfyllda kan
även prestationsaktier utgå 1:1 i förhållande till de ursprungligt
sparade aktierna. Överlåtelse av såväl matchningsaktier som
prestationsaktier kommer att ske vederlagsfritt under perioden 1
januari - 31 mars 2018.

Styrelsens förslag om införande av aktiesparprogram baseras på att
aktier för fullgörande av Bolagets leveransskyldighet gentemot
deltagarna i programmet anskaffas genom återköp i marknaden. Återköp
förväntas ske direkt i samband med investeringsperioden d.v.s. under
2014 och kräver därför beslut av Årsstämman 2014. Under antagande om
fullt deltagande innebär förväntat antal sparade aktier att det
högsta antal aktier som skall återköpas kommer att uppgå till ca 150
000 stycken, vilket motsvarar omkring 0,7 procent av antalet aktier i
Bolaget.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att
intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta
beslut om förvärv på NASDAQ OMX Stockholm av högst 150 000 stycken
aktier. Förvärvet ska ske till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet (d v s intervallet mellan högsta köpkurs
och lägsta säljkurs).

Uppskattade kostnader

Den sammanlagda effekten på resultaträkningen beräknas uppgå till ca
5,2 Mkr, fördelade över åren 2015 - 2017. Ca 3,6 Mkr avser kostnader
enligt IFRS 2, vilka inte påverkar kassaflöde eller eget kapital.
Resterande 1,6 Mkr avser sociala avgifter och baseras på ett
antagande om att aktiekursen vid programmets slut uppgår till 40 kr.

Beräkningarna bygger på att samtliga tillgängliga aktier avseende
såväl matchnings- som prestationsaktier kommer att utnyttjas.

Motiv till förslaget

Styrelsens motiv till ovanstående förslag är att ett personligt
långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kan förväntas stimulera
till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen,
höja motivationen samt samhörighetskänslan med bolaget.

Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för både
Bolaget och dess aktieägare.

Majoritetskrav

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst
nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag finns på bolagets hemsida.

Övrigt

Följande handlingar kommer från och med 4 april 2014 att finnas
tillgängliga på bolagets huvudkontor i Dalstorp och på bolagets
hemsida, www.svedbergs.se

· Årsredovisning inklusive koncernredovisning och
revisionsberättelse.

· Styrelsens yttrande avseende förslag till utdelning.
· Revisorernas yttrande över ersättning till ledande
befattningshavare.

· Styrelsens fullständiga förslag rörande punkt 13, principer för
ersättning till ledande

befattningshavare.
· Styrelsens fullständiga förslag rörande inrättande av
aktiesparprogram samt förvärv av aktier i anslutning till fastställt
aktiesparprogram.

· Fullmaktsformulär.
Kopior av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare
som så begär.

Akti...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.