Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

SVEG: OFFENTLIGJØRING AV VILKÅRENE I PLANLAGT SALG AV EGENKAPITALBEVIS I SPAREBANKEN VEST

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, TO UNITED STATES NEWS
WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA,
CANADA, JAPAN, HONG KONG OR SOUTH AFRICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE
DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL, EXCEPT AS PERMITTED UNDER APLLICABLE
SECURITIES LAW.

OFFENTLIGJØRING AV VILKÅRENE I PLANLAGT SALG AV EGENKAPITALBEVIS I SPAREBANKEN
VEST

Det vises til Sparebanken Vests børsmeldinger av 31. oktober 2019, 4. november
2019 og 6. november 2019 vedrørende konvertering av grunnfondskapital til
eierandelskapital, opprettelsen av Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest
("Stiftelsen"), og Stiftelsens forventede nedsalg av egenkapitalbevis i
Sparebanken Vest ("Banken") ("Tilbudet").

Banken er informert om at styret i Stiftelsen i dag har vedtatt å igangsette
Tilbudet.

Overordnet om Tilbudet:
Salgsegenkapitalbevisene (som definert nedenfor) forventes solgt i et indikativt
prisintervall på mellom NOK 52 og NOK 58 per Salgsegenkapitalbevis, tilsvarende
en markedsverdi av Bankens 47 048 410 nyutstedte egenkapitalbevis på mellom ca.
NOK 2,446 milliarder og ca. NOK 2,728 milliarder. Den endelige tilbudsprisen per
Salgsegenkapitalbevis kan imidlertid settes over eller under det indikative
prisintervallet.

Den endelige tilbudsprisen per Salgsegenkapitalbevis og tildelingen av
Salgsegenkapitalbevisene i Tilbudet vil bli bestemt av Stiftelsen, etter råd fra
Banken og Tilretteleggerne (som definert nedenfor), etter endt
bookbuilding-periode og bestillingsperiode i Tilbudet.

Tilbudet vil bestå av et salg av inntil 41 363 636 eksisterende egenkapitalbevis
i Banken ("Salgsegenkapitalbevisene")fra Stiftelsen.

I tillegg kan tilretteleggerne for Tilbudet, Pareto Securities AS, Swedbank
Norge i samarbeid med Kepler Cheuvreux og Norne Securities AS (samlet
"Tilretteleggerne"), i samråd med Stiftelsen, velge å overtildele et antall
tilleggsegenkapitalbevis ("Tilleggsegenkapitalbevisene") oppad begrenset til 10
% av det antall Salgsegenkapitalbevis som tildeles i Tilbudet. For å legge til
rette for levering av Tilleggsegenkapitalbevisene er det avtalt at Pareto
Securities AS, på vegne av Tilretteleggerne, skal låne et antall eksisterende
egenkapitalbevis i Banken fra Stiftelsen tilsvarende antallet tildelte
Tilleggsegenkapitalbevis. Stiftelsen har videre gitt Pareto Securities AS, på
vegne av Tilretteleggerne, en greenshoe-opsjon til å kjøpe et antall
egenkapitalbevis i Banken fra Stiftelsen oppad begrenset til antallet tildelte
Tilleggsegenkapitalbevis for å sikre tilbakelevering av de lånte
egenkapitalbevisene.

Etter gjennomføringen av Tilbudet vil Stiftelsen uansett eie minimum 1 073 230
egenkapitalbevis i Banken.

Stiftelsen har inngått en salgsbegrensningsavtale ("lock-up") med
Tilretteleggerne for Stiftelsens gjenværende beholdning av egenkapitalbevis i
Banken for en periode på 6 måneder fra gjennomføringen av Tilbudet. Banken har
inngått en salgsbegrensningsavtale med Tilretteleggerne som innebærer at Banken
i en periode på seks måneder fra gjennomføring av Tilbudet ikke kan utstede,
tilby, selge eller på annen måte disponere over noen egenkapitalbevis som kan
påvirke markedet for egenkapitalbevisene. Bankens ledelse og medlemmer av
Bankens styre er underlagt en salgsbegrensingsavtale med varighet på 12 måneder
fra gjennomføringen av Tilbudet for egenkapitalbevis i Banken som de, direkte
eller indirekte, eier eller erverver. Unntak fra nevnte salgsbegrensningsavtaler
kan gis etter samtykke fra Tilretteleggerne.

Detaljer om Tilbudet:
Tilbudet vil bestå av:

(i) Et institusjonelt tilbud, hvor Salgsegenkapitalbevis vil bli tilbudt (a) til
institusjonelle og profesjonelle investorer i Norge, (b) til investorer utenfor
Norge og USA, i henhold til gjeldende unntak fra lokale prospektkrav og andre
registreringsunntak, og (c) i USA til "Qualified Institutional Buyers" i henhold
til Rule 144A i U.S. Securities Act av 1933, som endret ("U.S. Securities Act")
eller i henhold til andre unntak fra registreringsplikten i U.S. Securities Act,
med en nedre grense per bestilling på NOK 2 500 000.

(ii) Et offentlig tilbud, hvor Salgsegenkapitalbevis vil bli tilbudt til
allmennheten i Norge med en nedre grense per bestilling på NOK 10 500 og en øvre
grense per bestilling på NOK 2 499 999 for hver investor. Investorer i det
offentlige tilbudet vil ha rett til å motta ett (1) vederlagsfritt
bonusegenkapitalbevis ("Bonusegenkapitalbevis") for hvert tiende (10)
Salgsegenkapitalbevis tildelt og levert til den relevante investoren opp til et
beløp på NOK 500 000 (de tildelte og leverte Salgsegenkapitalbevisene som gir
rett til Bonusegenkapitalbevis omtales som "Kvalifiserende Egenkapitalbevis").
En investors rett til å motta (i) den første halvparten av investorens
Bonusegenkapitalbevis, rundet ned til nærmeste hele Bonusegenkapitalbevis, og
(ii) den andre halvparten av investorens Bonusegenkapitalbevis, rundet opp til
nærmeste hele Bonusegenkapitalbevis, er betinget av at den relevante investoren
ikke selger eller på annen måte overfører noen av sine Kvalifiserende
Egenkapitalbevis, herunder mottatte Bonusegenkapitalbevis, i perioden mellom
datoen for levering av de Kvalifiserende Egenkapitalbevisene og henholdsvis 12
måneder og 24 måneder etter levering. Bonusegenkapitalbevisene vil bli levert av
Stiftelsen, og Stiftelsen vil dekke alle kostnader tilknyttet dette. Flere
bestillinger per investor er ikke tillatt. Investorer som ønsker å legge inn en
bestilling som overstiger NOK 2 499 999, må gjøre det i det institusjonelle
tilbudet.

(iii) Et ansattilbud, hvor Salgsegenkapitalbevis vil bli tilbudt kvalifiserte
ansatte (som definert i Prospektet (som definert nedenfor)), med en nedre grense
per bestilling på NOK 10 500 og en øvre grense per bestilling på NOK 2 499 999
for hver kvalifiserte ansatt. Flere bestillinger per ansatt er ikke tillatt.
Hver kvalifiserte ansatt vil motta en rabatt i ansattilbudet på 30 % av den
totale summen som skal betales av den kvalifiserte ansatte for de tildelte
Salgsegenkapitalbevisene, begrenset til en maksimum rabatt på NOK 60 000 per
kvalifiserte ansatt (dvs. at det ikke er noen rabatt for bestillinger over NOK
200 000 per kvalifiserte ansatt), ettersom Salgsegenkapitalbevisene tildelt
opptil et beløp på NOK 200 000 (rundet ned til nærmeste hele
Salgsegenkapitalbevis) vil være underlagt en "lock-up" forpliktelse, og således
ikke kan handles, selges, stilles som sikkerhet eller på annen måte overføres av
den kvalifiserte ansatte i en periode på 3 år fra gjennomføringen av Tilbudet.
Salgsegenkapitalbevis som tilbys i ansattilbudet, vil bli kjøpt av Banken fra
Stiftelsen til en pris lik tilbudsprisen i Tilbudet og deretter solgt av Banken
til de kvalifiserte ansatte på ovennevnte vilkår og som nærmere beskrevet i
Prospektet. Antall Salgsegenkapitalbevis i ansattilbudet, sammen med det antall
Salgsegenkapitalbevis Banken vil kjøpe i Tilbudet for å dekke forpliktelser
under sitt ordinære insentivprogram, hvor bestillingsperioden utløp 8. november
2019, vil ikke utgjøre mer enn 1 000 000 Salgsegenkapitalbevis.

Bookbuilding-perioden og bestillingsperioden for Tilbudet er forventet å starte
torsdag 14. November 2019 kl. 09.00.

Vilkår for Tilbudet:
Gjennomføringen av Tilbudet er betinget av at (i) Prospektet (som definert
under) er godkjent og offentliggjort, og (ii) Stiftelsen, etter råd fra Banken
og Tilretteleggerne, etter utløpet av bookbuilding- og bestillingsperioden i
Tilbudet, godkjenner tilbudsprisen for, og tildelingen av,
Salgsegenkapitalbevisene i Tilbudet. Gjennomføringen av ansattetilbudet er i
tillegg betinget av at Banken har godkjent tildelingen av Salgsegenkapitalbevis
i ansattetilbudet.

Prospektet:
Vilkårene for Tilbudet vil fremgå av prospektet som er utarbeidet av Stiftelsen
og Banken i forbindelse med Tilbudet ("Prospektet"). Prospektet forventes
godkjent av Finantilsynet 13. november 2019 og publisert den 13. november 2019.
Prospektet vil, med forbehold om regulatoriske begrensninger i enkelte
jurisdiksjoner, bli gjort tilgjengelig på Bankens og tilretteleggernes
hjemmesider (www.spv.no, www.paretosec.com, www.swedbank.no og www.norne.no) før
bestillingsperioden og bookbuilding-perioden for Tilbudet starter.

Rådgivere:
Pareto Securities AS og Swedbank Norge i samarbeid med Kepler Cheuvreux er
engasjert som Joint Global Coordinators, tilretteleggere og joint bookrunners
for Tilbudet. Norne Securities AS er engasjert som tilrettelegger og joint
bookrunner for Tilbudet.

Advokatfirmaet Selmer AS er juridisk rådgiver for Banken og Advokatfirmaet
Thommessen AS er juridisk rådgiver for Tilretteleggerne.

Bergen, 13. november 2019 Sparebanken Vest

Kontaktpersoner i Sparebanken Vest:
Konsernsjef, Jan Erik Kjerpeseth,
tlf.: 951 98 430 og e-post: jan.kjerpeseth@spv.no

Konserndirektør, CFO, Frank Johannesen,
tlf.: 952 65 971 og e-post: frank.johannesen@spv.no

Direktør Økonomi og IR, Bjarte Fauske,
tlf.: 915 61 698 og e-post: bjarte.fauske@spv.no

Om Sparebanken Vest:
Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank med over 600 engasjerte og
dyktige medarbeidere. Siden 1823 har vi opparbeidet oss tillit hos vestlendingen
som gjør at vi har en solid markedsposisjon, og du finner oss på 33 steder i
Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane. Gjennom våre tilknyttede
produktselskaper er vi et komplett finanshus for alle våre person- og
bedriftskunder. Vi er stolt over å være et selvstendig finanskonsern med
hovedkontor i Bergen med en sentral rolle i mye av den verdiskapningen som skjer
på Vestlandet.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktige etter
verdipapirhandelloven § 5-12.

Important Notice:

IMPORTANT NOTICE

The information contained in this announcement is for background purposes only
and does not purport to be full or complete. No reliance may be placed for any
purpose on the information contained in this announcement or its accuracy,
fairness or completeness. Neither of the Managers (Pareto Securities AS,
Swedbank Norge in cooperation with Kepler Cheuvreux, and Norne Securities AS)
nor any of their respective affiliates nor any of their respective directors,
officers, employees, advisors or agents accept any responsibility or liability
whatsoever for, or makes any representation or warranty, express or implied, as
to the truth, accuracy or completeness of the information in this announcement
(or whether any information has been omitted from the announcement) or any other
information relating to Sparebanken Vest (the "Company"), its subsidiaries or
associated companies, whether written, oral or in a visual or electronic form,
and howsoever trans...

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.