Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-01

SVEG: Sterk bankdrift og strategiske grep

Sparebanken Vest hadde i tredje kvartal et resultat før skatt på 643 millioner
kroner, opp 18 prosent fra 544 millioner i samme periode i fjor, og en
egenkapitalavkastning på 12,7 prosent.

- Driftsmessig var dette et nytt sterkt kvartal for Sparebanken Vest, preget av
god utvikling i rentenetto, god kostnadskontroll og fortsatt lave tap. I tillegg
har vi gjort svært spennende strategiske grep, først og fremst planlagt
konvertering av grunnfondskapital til børsnoterte egenkapitalbevis, vedtak om
innføring av kundeutbytte og utvikling av den rendyrkede mobilsatsingen Bulder
Bank, sier konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth.

Sterk bankdrift
Sparebanken Vest hadde en rentenetto på 808 millioner kroner, opp fra 692
millioner i tredje kvartal i fjor, tilsvarende en økning på 17 prosent.
Rentenettoen utgjorde dermed 1,57 prosent av forvaltningskapitalen, mot 1,47
prosent i fjor.

Samtidig fortsetter banken å vise god kostnadskontroll. Totale driftskostnader
var 364 millioner, mot 358 millioner i fjorårets kvartal. Det betyr at
kostnadene som andel av inntekter fortsetter å falle.

Trenden med lave tap fortsetter. Nedskrivninger i tredje kvartal var 12
millioner kroner, mot 40 millioner i fjor.

Også i tilknyttede selskaper var utviklingen i tredje kvartal god. Totalt
resultatbidrag var 42 millioner kroner, sammenlignet med 26 millioner kroner i
tredje kvartal i fjor. Det største resultatbidraget kommer fra Frende
Forsikring, med 28 millioner kroner, opp fra 16 millioner kroner i fjor. Men
også Brage Finans bidrog godt, med 16 millioner kroner, mot 11 millioner kroner
i fjor.

Samlet bidrar dette til at resultat per egenkapitalbevis for kvartalet økte fra
1,51 til 1,80 kroner i årets tredje kvartal.

Solid kapitaldekning
Sparebanken Vest er godt kapitalisert. Bankens rene kjernekapitaldekning med
Basel I-gulvet og inkludert 50 prosent av akkumulert resultat, var 14,7 prosent
ved utgangen av tredje kvartal. Banken tilfredsstiller med god margin det
gjeldende kombinerte minimums- og bufferkravet på 12,0 prosent pluss Pilar-2
kravet på 1,7 prosent, samlet 13,7 prosent.

Kundeutbytte
På en ekstraordinær generalforsamling i september ble det vedtatt å innføre
kundeutbytte i Sparebanken Vest, som dermed blir dermed den største banken i
Norge som anvender kundeutbytte for å bygge lojalitet. De seneste årenes
positive utvikling er en viktig årsak til at Sparebanken Vest ønsker å innføre
utbytte til bankens 290 000 kunder på Vestlandet. Kundeutbyttet kommer i tillegg
til gaveutdelinger til lag og foreninger på Vestlandet, og vil gjøres gjeldende
med virkning fra og med regnskapsåret 2019 med utbetaling i 2020.

Konvertering av grunnfondskapital

Generalforsamlingen i Sparebanken Vest vedtok også å konvertere om lag NOK 2,4
mrd. i grunnfondskapital til eierandelskapital. De nye egenkapitalbevisene som
utstedes vil bli overført til Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest, som
opprettes i forbindelse med konverteringen. Finanstilsynet har 29. oktober 2019
godkjent gjennomføring av konverteringen og opprettelse av sparebankstiftelsen.
Etter konverteringen av grunnfondskapital til eierandelskapital vil eierbrøken
øke fra 22,5 % til 40,0 %. Det vises til egne børsmeldinger 29. og 31. oktober i
denne forbindelse.

Bulder Bank - fra Sparebanken Vest
Basert på sin sterke digitale posisjon har Sparebanken Vest bestemt seg for å
rendyrke en mobilsatsing i form av konseptet Bulder Bank, som vil tilby en ren
mobilløsning med stor vekt på boliglån. Bulder ble videreutviklet i løpet av
tredje kvartal, og i fjerde kvartal har kundene som hadde meldt sin
forhåndsinteresse, blitt kontaktet. Bulder ble lansert 29. oktober. Så langt har
konseptet 1.700 kunder og 156 millioner kroner i boliglån.

- Vårt mål er å være Norges beste sparebank, for kunder, for Vestlandet og for
investorer. Det skal vi oppnå ved å kombinere disse nye initiativene med
fortsatt bunnsolid bankdrift, preget av lav kompleksitet, konservativ lånebok og
høy avkastning, sier Kjerpeseth.

Utsikter
Utsiktene for bankens kjernemarked på Vestlandet er gode. Vestlandsindeks 3/2019
viser i hovedtrekk en positiv utvikling. Pilene peker oppover til tross for
økonomisk usikkerhet internasjonalt gjennom året.

Styret forventer at bankens egenkapitalavkastning blir over 12 prosent for 2019
med et utbytte på linje med eller over nivået for 2018, som var 2,30 kroner per
egenkapitalbevis

Det er ventet at bankens rentenetto vil styrke seg ytterligere i fjerde kvartal
som følge av gjennomførte reprisinger. Tapskostnadene ventes fortsatt på et lavt
nivå for året som hel-het. Bankens målsetting om flat kostnadsutvikling i 2019
for morbanken anses realistisk.

Sparebanken Vest har et mål om at bankens kapitalbuffer for ren kjernekapital
skal være om lag ett prosentpoeng over summen av regulatoriske minimums- og
bufferkrav. Styret forventer at bankens kapitaldekning tilfredsstiller dette
målet ved utgangen av 2019 selv om myndighetene skulle innføre skjerpede
kapitalkrav ved utgangen av fjerde kvartal.

Hovedtall tredje kvartal 2019 (fjorårets tall i parentes)

o Sterkt resultat før skatt 643 (544) MNOK
o Solid egenkapitalavkastning 12,7 % (11,7 %)
o Økt rentenetto 1,57 % (1,47 %)
o Nominell rentenetto 808 (692) MNOK
o Flat kostnadsutvikling 364 (358) MNOK
o Økte inntekter fra tilknyttede selskaper 42 (26) MNOK
o Fortsatt lave nedskrivninger på utlån og garantier 12 (40) MNOK
o Resultat pr egenkapitalbevis 1,80 (1,51 kr)
o Ren kjernekapitaldekning 14,7 %, inkludert 50 % av resultatet

Mer informasjon:
Se vedlagte delårsrapport og delårspresentasjon.
Fullstendig rapport for tredje kvartal 2019 finnes også på www.spv.no.

Kontaktpersoner:
Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef,
CEO, tlf: 951 98 430

Frank Johannesen, konserndirektør,
CFO, tlf: 952 65 971

Bjarte Fauske, Direktør Økonomi og IR,
tlf: 915 61 698

Presentasjon:
Sparebanken Vest presenterer regnskapstall for tredje kvartal fredag 1. november
kl. 08.00 på Hotel Continental i Oslo. Presentasjonen er også tilgjengelig via
webcast her: https://www.spv.no/om-oss/investor-relations/webcast

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter Verdipapirhandelloven §5-12.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/488372

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.