Du är här

2018-08-23

Svenska Aerogel Holding AB: Delårsrapport april-juni 2018 Svenska Aerogel Holding AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSER ANDRA KVARTALET

Mässa i USA

Svenska Aerogel deltog på American Coatings Show i april och startade
därmed även samarbetet med återförsäljaren Van Horn, Metz & Co med en
utbildningsinsats för deras säljkår

Svenska Aerogel förstärker ledningsgruppen - Roland Ek tillträder som
produktchef
(https://www.aerogel.se/sv/svenska-aerogel-forstarker-ledningsgruppen-rol...)

Roland Ek har betydande erfarenheter från ledande befattningar inom
kemibranschen, bland annat genom internationell affärsutveckling inom
Beckers. Senast var han vd för specialkemiföretaget Eradur AB

Svenska Aerogel inrättar vetenskapligt råd - förenar styrkorna inom
industri och vetenskap
(https://www.aerogel.se/sv/svenska-aerogel-inrattar-vetenskapligt-rad-for...)

Syftet är att arbeta med kunskapsöverföring från akademisk forskning
till näringslivet. Rådet består av professor Lars O. Österlund,
professor Bradley F. Chmelka och professor emeritus Christer
Sjöström.

Svenska Aerogel Holding AB stärker organisationen för snabb expansion
(https://www.aerogel.se/sv/svenska-aerogel-holding-ab-starker-organisatio...)

Svenska Aerogel AB har på kort tid stärkt både styrelse och ledning
för att skapa bästa förutsättningar för en fortsatt snabb expansion.
Den senaste rekryteringen är Nestor Wallberg, som ingår i bolagets
ledningsgrupp och ansvarar för att bygga upp en storskalig produktion
av bolagets patenterade version av aerogel - Quartzene®

Svenska Aerogel Holding AB genomförde sin årsstämma i Gävle den 11
juni
(https://www.aerogel.se/sv/svenska-aerogel-holding-ab-starker-organisatio...)

Protokoll finns att läsa på aerogel.se
(http://file//sve-srv-dc01/gemensam/Ekonomi/%C3%85RSREDOVISNINGAR%20OCH%2...)

Nya styrelsemedlemmar

Eric Appelman och Anders Lundström meddelade att de inte väljer att
fortsätta som styrelseledamöter i Svenska Aerogel Holding AB och
stämman beslutade att välja Erik Olsson och Mårten Hellberg till nya
styrelseledamöter. Antalet medlemmar i styrelsen är därmed 4.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALETS UTGÅNG

Ny vd för Svenska Aerogel

Tor Einar Norbakk - närmast från Sandvik Mining & Rock Technology -
blir ny vd för Svenska Aerogel då nuvarande vd Anders Lundström går
vidare till nya utmaningar. Tor Einar Norbakk ska fokusera på att
bygga produktion och öka internationalisering.

FINANSIELL ÖVERSIKT

Intäkter

Koncernens intäkter för andra kvartalet 2018 uppgick till 0,2(1,4)
miljoner kronor. För perioden jan-jun 2018 är intäkten 0,3. Aktiverat
arbete för egen räkning uppgick till 0 (0,4) miljoner kronor.
Aktiveringarna kan hänföras till utvecklingen av Quartzene®.

Kostnader

Rörelsens kostnader, inklusive avskrivning, för andra kvartalet 2018
uppgick till 9,0 (6,2) miljoner kronor. Personalkostnaderna uppgick
till 2,5 (2,7) miljoner kronor och avskrivningar till 1,3 (1,0)
miljoner kronor. För perioden jan-jun 2018 uppgick kostnaderna till
15,6.

Resultat

Resultatet före skatt för andra kvartalet 2018 uppgick till -8,9
(-4,9) miljoner kronor. Resultatet för jan-jun 2018 uppgick till
-15,5.

Tillgångar

Koncernens totala tillgångar uppgick 30 juni 2018 till 66,3 (41,4)
miljoner kronor. Likvida medel uppgick 30 juni 2018 till 31,1 (9,2)
miljoner kronor.

Finansiell ställning/Eget kapital och skulder

Eget kapital uppgick 30 juni 2018 till 50 (27,3) miljoner kronor.
Långfristiga skulder uppgick till 9,7 (10,9) miljoner kronor.

Investeringar

Bolaget har under perioden april-juni investerat 1,8 (1,2) miljoner
kronor, där merparten avser investering i forskning och utveckling
samt utbyggnad och utrustning för bolagets produktionsanläggning i
Gävle.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,3 (-3,8)
miljoner kronor under det andra kvartalet 2018.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3). Siffrorna anges i
TSEK om inget annat nämns.

Koncernen

Koncernen består av Svenska Aerogel Holding AB och det helägda
dotterbolaget Svenska Aerogel AB.

Risker

En beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i det
prospekt som publicerades den 30 oktober 2017 i samband med Svenska
Aerogels nyemission. Inga ombedömningar av väsentlig natur har ägt
rum efter publiceringen av denna beskrivning. Prospektet finns
tillgängligt på www.aerogel.se.

Certified Adviser

FNCA SWEDEN AB

Finansiell kalender

Svenska Aerogels finansiella kalender finns tillgänglig på
www.aerogel.se

Svenska Aerogels årsstämma

Svenska Aerogels årsstämma hölls i Gävle måndagen den 11 juni 2018.

Revisors granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Stockholm den 23 aug 2018

Anders Lundström

vd Svenska Aerogel

För vidare information, kontakta: Anders Lundström, vd 070 - 656 8042
anders.lundstrom@aerogel.se

Stefan Kaiser, ekonomichef 070 - 001 9461 stefan.kaiser@aerogel.se

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden samt enligt lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades, genom vd:s försorg, för
offentliggörande den 23 aug 2018 kl. 08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/svenska-aerogel-holding-ab/r/delarsrapport-apr...
http://mb.cision.com/Main/15240/2598552/895740.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.