Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-30

Svenska Aerogel Holding AB: Svenska Aerogel Holding AB AB (publ) offentliggör prospekt inför företrädesemission

Den 23 oktober 2017 offentliggjorde Svenska Aerogel Holding AB (publ)
("Bolaget") att Bolagets

styrelse hade beslutat, baserat på bemyndigande från årsstämman den 15
juni 2017, om att

genomföra en nyemission om cirka 50 MSEK med företrädesrätt för
Bolagets aktieägare

("Företrädesemissionen") med teckningstid från och med den 1 november
2017 till och med den 15

november 2017.
Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget upprättat ett
prospekt som den 30 oktober

2017 har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt kan
erhållas från Bolaget och

hålls även tillgängligt på Bolagets webbplats (www.aerogel.se),
Mangold Fondkommission ABs

webbplats (www.mangold.se) samt på Finansinspektionens hemsida
(www.fi.se).

För mer information, kontakta:
Anders Lundström, VD Svenska Aerogel Holding AB (publ)
Tel: 070-656 80 42
E-post: anders.lundstrom@aerogel.se

Stefan Kaiser, CFO Svenska Aerogel Holding AB (publ)
Tel: 070-001 94 61
E-post: stefan.kaiser@aerogel.se

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)
Svenska Aerogel är ett kommersiellt företag med stark bas inom R&D som
har utvecklat och

kommersialiserar Quartzene® inom olika affärsområden; i första hand
Isolering, Färg&Ytskikt och

Filtrering. Quartzene® är ett material som produceras med en flexibel,
miljövänlig och mycket

kostnadseffektiv metod. Svenska Aerogel har utvecklat ett antal
kvaliteter av Quartzene® där det

finns produkt- och metodpatent. Kommersialiseringen sker i nära
samarbete med industriella

partners som representerar olika viktiga affärsområden. Svenska
Aerogel introducerades på Nasdaq

First North i december 2016. FNCA är utsedd Certified Adviser för
Svenska Aerogel.

Viktig information
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva,

sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter
eller andra värdepapper i Bolaget.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för

restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts

eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala
restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller

indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland eller Sydafrika eller annat land

där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade
aktier eller nya aktier inte är

tillåten, helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller
där sådan åtgärd skulle innebära krav på

ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar
eller andra åtgärder.

Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras,
reproduceras eller uppvisas på

sätt som står i strid med sådana restriktioner.
Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får
erbjudas, säljas, återförsäljas,

överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till
eller inom USA eller för sådan persons

räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion
som inte är föremål för

registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med
tillämpliga värdepappersregleringar

i relevant stat eller jurisdiktion i USA.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande kl. 17:50 (CET) den

30 oktober 2017.
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/svenska-aerogel-holding-ab/r/svenska-aerogel-h...
http://mb.cision.com/Main/15240/2379220/744054.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.