Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-16

Svenska Bostadsfonden 14 AB: EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)

Aktieägarna i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ), org. nr.
559056-4000, kallas till extra bolagsstämma i bolagets lokaler på
Birger Jarlsgatan 41 A, Stockholm, tisdagen den 13 december 2016 kl.
10.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som är införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget onsdagen den 7
december 2016. Anmäl gärna deltagande på stämman till bolaget senast
onsdagen den 7 december 2016. Anmälan kan göras skriftligen till
Svenska Bostadsfonden 14 AB, Birger Jarlsgatan 41 A, 111 45 Stockholm
eller via e-post till sbf14@svenskabostadsfonden.se. Vid anmälan bör
aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt
biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina
aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget
namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k.
rösträttsregistrering, måste i god tid före onsdagen den 7 december
2016, begära det hos sin förvaltare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, av
aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten
utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande
registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande
handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten
får ha en giltighetstid om högst fem år.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängden
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
A-aktier.

8. Stämmans avslutande
Beslutsförslag

Punkt 7:

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fram till nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, kunna besluta om ökning av
aktiekapitalet genom nyemission av A-aktier i bolaget mot kontant
betalning. Nyemissioner enligt bemyndigandet får omfatta totalt högst
ett sådant antal A-aktier som ryms inom bolagsordningens gränser.
Nyemissioner enligt bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga
villkor. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt
ovan ska vara att säkerställa bolagets framtida finansiering eller
attrahera nya ägare till bolaget. Giltigt beslut fordrar att detta
förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan
väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen.

Stämmohandlingar

Kallelse samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga för
aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets
webbplats, www.svenskabostadsfonden.se/sbf14, under minst tre veckor
innan stämman samt på stämman och kommer att skickas kostnadsfritt
till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Aktier

Fördelning av utgivna aktier: Stamaktier (AK) 2 500 aktier med 10
röster per aktie samt A-aktier (AKA) 1 244 aktier med 1 röst per
aktie.

____________________

Stockholm i november 2016

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)

Styrelsen

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) offentliggör ovanstående
information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller
svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande onsdagen den 16 november 2016, kl.
16.03.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/svenska-bostadsfonden-14-ab/r/extra-bolagsstam...
http://mb.cision.com/Main/15070/2124370/590814.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.