Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-04

Sveriges Riksbank: Finansiella systemet fungerar väl - men risker kräver ytterligare åtgärder

Det svenska finansiella systemet bedöms i nuläget fungera väl. Men
sårbarheter i det finansiella systemet innebär att störningar i
omvärlden och i Sverige kan påverka den finansiella stabiliteten
negativt. De svenska hushållens skuldsättning är i dag den största
inhemska risken. För att öka bankernas motståndskraft och minska
riskerna med skuldsättningen rekommenderar därför Riksbanken att den
kontracykliska bufferten så snart som möjligt aktiveras och sätts
till 2,5 procent, att det införs ett krav på en likviditetsbuffert i
svenska kronor och att det i bankernas kreditprövning införs sunda
miniminivåer i de så kallade kvar-att-leva-på-kalkylerna.

Hög lönsamhet i de svenska storbankerna

Det svenska finansiella systemet fungerar i dag väl. En lugn
utveckling på de finansiella marknaderna och ljusare ekonomiska
utsikter i såväl omvärlden som i Sverige bidrar till detta. De
svenska bankerna uppvisar god lönsamhet, vilket har bidragit till att
de har kunnat öka sina kärnprimärkapitalrelationer. Därtill har
bankerna i dag stora likviditetsbuffertar i utländsk valuta, vilket
innebär att de har god motståndskraft mot kortfristiga
likviditetspåfrestningar i dessa valutor.

Strukturella sårbarheter ökar känsligheten för störningar

Det svenska finansiella systemet är sårbart på flera sätt. De svenska
bankerna är nära sammanlänkade, har en stor andel
marknadsfinansiering och en liten andel eget kapital i förhållande
till sina totala tillgångar. Det medför att det finansiella systemet
kan påverkas negativt av störningar i omvärlden eller i Sverige. Mot
den bakgrunden utgör i dag den långa perioden med låga räntor,
osäkerheten kring utvecklingen i Europa och de svenska hushållens
höga skuldsättning de främsta riskerna för den finansiella
stabiliteten.

Hushållens skuldsättning största inhemska risken

De svenska hushållens skuldsättning fortsätter att öka från en redan
hög nivå. Detta innebär risker för stabiliteten i både det
finansiella systemet och i realekonomin. Riksbanken anser därför att
det behövs åtgärder som stärker motståndskraften i det finansiella
systemet och minskar riskerna förknippade med hushållens
skuldsättning. Ett antal åtgärder har redan vidtagits, men fler
behövs. Riksbanken rekommenderar därför att det som ett första steg
införs sunda miniminivåer för schablonvärdena i bankernas så kallade
kvar-att-leva-på-kalkyler.

Om det skulle visa sig att ökningstakten i bostadspriserna och
hushållens skulder ökar ytterligare blir det än mer angeläget att
överväga fler åtgärder för att bromsa riskuppbyggnaden.

Storbankernas motståndskraft behöver stärkas

Flera åtgärder har också vidtagits för att hantera de särskilda
strukturella sårbarheterna i det svenska finansiella systemet. Men
Riksbanken bedömer att det även här behövs ytterligare åtgärder för
att öka bankernas motståndskraft. Riksbanken rekommenderar därför att
den kontracykliska kapitalbufferten aktiveras så snart som möjligt
och inledningsvis sätts till 2,5 procent. På så sätt stärks
motståndskraften i det finansiella systemet.

Bankerna har låga likviditetstäckningsgrader i svenska kronor. För att
minska likviditetsriskerna och därmed sårbarheten i det finansiella
systemet, rekommenderar Riksbanken även att det införs ett krav på en
likviditetstäckningsgrad (i termer av måttet LCR) på 60 procent i
svenska kronor.

En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Kasper Roszbach,
avdelningschef för avdelningen för finansiell stabilitet, hålls i dag
klockan 14:00 på Riksbanken. Presslegitimation eller motsvarande
krävs. Presskonferensen kommer att sändas direkt på Riksbankens
webbplats, www.riksbank.se, där den också finns tillgänglig i
efterhand.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sveriges-riksbank/r/finansiella-systemet-funge...
http://mb.cision.com/Public/1460/9596483/9bbceeb26805659a.pdf
http://mb.cision.com/Public/1460/9596483/b85f72c40574acc1.pdf
http://mb.cision.com/Public/1460/9596483/9b588c2bed9755cf.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.