Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-09

Sveriges Riksbank: Reporäntan oförändrad på 0,75 procent

Konjunkturen stärks tydligt men inflationen väntas vara låg ännu en
tid. För att inflationen ska stiga mot målet behöver penningpolitiken
vara fortsatt expansiv. Riksbankens direktion har därför beslutat att
lämna reporäntan oförändrad på 0,75 procent. Reporäntan väntas vara
kvar på denna låga nivå i ungefär ett år. Först när inflationen tagit
fart är det lämpligt att börja höja räntan. Reporäntebanan är något
nedjusterad och avspeglar en större sannolikhet för en räntesänkning
i närtid, jämfört med bedömningen i februari.

Starkare konjunktur både i omvärlden och hemma

Den ekonomiska utvecklingen i omvärlden fortsätter att förbättras, väl
i linje med Riksbankens tidigare bedömningar. Läget i den amerikanska
ekonomin stärks successivt och även inom euroområdet ljusnar
utsikterna. Osäkerheten kring situationen i Ukraina är stor men antas
inte hindra återhämtningen i världsekonomin.

I Sverige var BNP-tillväxten oväntat hög mot slutet av förra året. Det
var delvis ett resultat av tillfälliga faktorer men uppgången i
efterfrågan var bred och detta tyder på att konjunkturuppgången har
inletts. Utsikterna för svensk ekonomi är fortsatt ljusa.
Exportorderingången stiger samtidigt som hushåll och företag är
relativt optimistiska om framtiden. Under andra halvåret i år väntas
arbetsmarknadsläget tydligt förbättras, i linje med tidigare
bedömning. Samtidigt bedöms hushållens skulder som andel av deras
inkomster stiga något mer enligt denna prognos än i bedömningen i
februari.

Låg inflation det närmaste året

Trots att konjunkturen stärks väntas inflationen vara fortsatt låg
under resten av året. Jämfört med i bedömningen i februari har
inflationsprognosen reviderats ner något, främst de närmaste
månaderna. Prisökningarna har under en längre tid varit låga i
förhållande till hur företagens kostnader har utvecklats. Men i takt
med att konjunkturen stärks väntas företagen i allt högre grad kunna
höja sina priser. Inflationen mätt som KPIF bedöms börja stiga mot
slutet av året och vara nära 2 procent under senare delen av 2015.

Låg ränta tills inflationen tar fart

För att bidra till att inflationen stiger mot målet behöver
penningpolitiken vara fortsatt mycket expansiv. Även om inflationen
har blivit något lägre än väntat är revideringen av
inflationsprognosen liten. Riksbankens direktion har därför beslutat
att lämna reporäntan oförändrad på 0,75 procent. Först om ungefär ett
år, när inflationen tagit fart, bedöms det vara lämpligt att gradvis
börja höja reporäntan.

När konjunkturen stärks väntas inflationstrycket stiga. Det är dock
osäkert hur snabbt inflationen stiger, i synnerhet med tanke på att
den under en tid har utvecklats svagare än väntat. Reporäntebanan är
därför något nedjusterad och avspeglar en större sannolikhet för en
räntesänkning i närtid, jämfört med bedömningen i februari.

Penningpolitiken - en avvägning

Penningpolitiken har sedan en tid tillbaka handlat om att väga hur låg
räntan behöver vara för att inflationen ska närma sig målet
tillräckligt snabbt mot de ökade risker förknippade med hushållens
höga skuldsättning som en låg ränta kan medföra. Konjunkturen stärks
nu tydligt och hushållens skulder som andel av disponibel inkomst
bedöms öka mer än i föregående prognos. Samtidigt har inflationen
blivit något lägre än förväntat. Utmaningen i denna avvägning har
därmed förstärkts.

Eftersom den låga inflationen gör att penningpolitiken i mindre
utsträckning kan användas för att hantera riskerna med hushållens
skuldsättning behöver andra politikområden bidra mer. Det är därför
viktigt att det nu konkretiseras vilka åtgärder som kan vidtas under
2014 och därefter.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta

Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

+-------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| |2013 |2014 |2015 |2016 |
+-------------------------------+---------+---------+---------+---------+
|KPI |0,0 (0,0)|0,2 (0,6)|2,2 (2,5)|3,2 (3,0)|
+-------------------------------+---------+---------+---------+---------+
|KPIF |0,9 (0,9)|0,7 (0,9)|1,7 (1,8)|2,0 (2,0)|
+-------------------------------+---------+---------+---------+---------+
|BNP |1,5 (0,9)|2,7 (2,4)|3,2 (3,6)|2,8 (2,8)|
+-------------------------------+---------+---------+---------+---------+
|Arbetslöshet, 15-74 år, procent|8,0 (8,0)|7,9 (7,8)|7,3 (7,2)|6,7 (6,6)|
+-------------------------------+---------+---------+---------+---------+
|Reporänta, procent |1,0 (1,0)|0,7 (0,7)|1,1 (1,4)|2,3 (2,4)|
+-------------------------------+---------+---------+---------+---------+

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i februari 2014 inom
parentes.

Källor: SCB och Riksbanken
Prognos för reporäntan

Procent, kvartalsmedelvärden

+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| |2014 kv 1|2014 kv 2 |2015 kv 1 |2016 kv 1 |2017 kv 1 |
+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Reporänta|0,75 |0,75 (0,72)|0,73 (0,89)|1,95 (2,10)|2,65 (2,71)|
+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i februari 2014 inom
parentes.

Källa: Riksbanken
Vice riksbankscheferna Karolina Ekholm och Martin Flodén reserverade
sig mot beslutet att hålla reporäntan oförändrad och mot räntebanan i
den penningpolitiska uppföljningen.

Ekholm förordade en sänkning av reporäntan till 0,5 procent och en
räntebana där reporäntan ligger kvar på 0,5 procent i ungefär ett år
för att sedan gradvis höjas till ungefär 2,2 procent vid slutet av
prognosperioden. Detta motiveras av hennes bedömning att en räntebana
som under prognosperioden ger en högre prognos för KPIF-inflationen
och en lägre prognos för arbetslösheten utgör en bättre avvägd
penningpolitik.

Flodén förordade en sänkning av reporäntan till 0,5 procent och en
räntebana där räntan ligger kvar på 0,5 procent i ungefär ett år för
att sedan gradvis höjas mot räntebanan i den penningpolitiska
uppföljningen. Detta motiveras av hans bedömning att en sådan
räntebana medför att KPIF-inflationen snabbare rör sig mot två
procent.

Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion publiceras
den 24 april. Beslutet om reporäntan kommer att tillämpas från och
med den 16 april. En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves
och Marianne Nessén, chef för avdelningen för penningpolitik, hålls
idag klockan 11 på Riksbanken. För att delta måste du visa
presslegitimation. Presskonferensen kommer att sändas direkt på
Riksbankens webbplats, www.riksbank.se, där den också finns
tillgänglig i efterhand.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sveriges-riksbank/r/reporantan-oforandrad-pa-0...
http://mb.cision.com/Public/1460/9566323/8c10a236daea2a84.pdf
http://mb.cision.com/Public/1460/9566323/95cde986c1a480e6.pdf
http://mb.cision.com/Public/1460/9566323/b5aecd4e453d3695.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.