Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-16

SWECO: Beslut vid Sweco AB:s årsstämma samt styrelsebeslut om återköp och överlåtelse av egna aktier

Vid Sweco AB:s årsstämma den 16 april 2014 fattades bland annat beslut
enligt följande:

Styrelse och utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
styrelsen ska bestå av sju ordinarie stämmovalda ledamöter utan
suppleanter. Årsstämman omvalde Anders G. Carlberg, Tomas Carlsson,
Gunnel Duveblad, Eva Lindqvist, Johan Nordström, Pernilla Ström och
Carola Teir-Lehtinen.

Till styrelsens ordförande nyvaldes Johan Nordström.

Till revisor omvaldes PricewaterhouseCoopers AB med Lennart Danielsson
som huvudansvarig revisor intill slutet av årsstämman 2015.

Stämman beslutade om arvode till styrelsen, revisionskommittén,
ersättningskommittén och till revisorerna i enlighet med
valberedningens förslag. Vidare beslutade stämman om instruktioner
för valberedning i enlighet med valberedningens förslag. Stämman
beslutade också om riktlinjer för lön och annan ersättning till
ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning
till aktieägarna med 3,25 kronor per aktie. Avstämningsdag är den 23
april 2014 och utbetalning beräknas ske den 28 april 2014.

Stämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar samt
beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Aktiebonusprogram 2014

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av
Aktiebonusprogram 2014. Aktiebonusprogrammet omfattar anställda i
Sverige och medför inte någon förändring i aktuellt bonussystem till
de anställda med undantag för att aktier tilldelas istället för
kontantbonus. Beslutet innefattade beslut om införande av
aktiebonusprogram 2014, beslut om ändring av bolagsordningen, beslut
om riktad emission av C-aktier, beslut om att bemyndiga styrelsen att
återköpa nyemitterade C-aktier, beslut om att bemyndiga styrelsen att
återköpa egna B-aktier, beslut om att bemyndiga styrelsen att
överlåta bolagets egna B-aktier för fullgörande av åtaganden enligt
Aktiebonusprogram 2014 samt beslut om att bemyndiga styrelsen att
överlåta egna B-aktier för att säkra sociala avgifter.

Programmet omfattar högst 1 200 000 B-aktier i Sweco (varav högst 930
000 aktier för leverans till deltagarna och högst 270 000 aktier för
täckande av kostnader för sociala avgifter). Av dessa 1 200 000
B-aktier kommer högst 900 000 aktier att nyemitteras. Resterande
aktier kommer att förvärvas över börs alternativt kommer bolaget att
använda eventuella redan innehavda egna aktier. Emissionen omfattar
900 000 C-aktier till en teckningskurs om en krona per aktie,
motsvarande aktiens kvotvärde. Teckningsberättigad i den riktade
emissionen, med åsidosättande av aktieägarnas företrädesrätt, är en i
förväg vidtalad bank eller finansiellt institut. Grunden för
teckningskursen är aktiens kvotvärde. Stämman beslöt att bemyndiga
styrelsen att före nästa årsstämma återköpa de nyemitterade
C-aktierna till en kurs om 1 kr per aktie, totalt 900 000 kronor; att
förvärva högst 1 200 000 egna B-aktier för säkerställande av Bolagets
åtaganden enligt Aktiebonusprogram 2014; att överlåta högst 930 000
egna B-aktier till anställda inom ramen för Aktiebonusprogram 2014
samt att överlåta högst 270 000 B-aktier till säkrande av sociala
avgifter.

Beslut om ändring av bolagsordningen fattades som ett led i
Aktiebonusprogram 2014. Ändringarna innebär att ett nytt aktieslag
införs, C-aktier, vilka berättigar till 1/10 röst men inte till
vinstutdelning, införande av ett inlösenförbehåll enligt vilket
bolagets styrelse äger besluta om minskning av aktiekapitalet genom
inlösen av serie C, och införande av ett omvandlingsförbehåll genom
vilket bolagets styrelse äger påkalla omvandling av sådana C-aktier
som innehas av bolaget självt till aktier av serie B.

Det antal aktier som var och en av de anställda skall erhålla
motsvarar den intjänade bonusen för räkenskapsåret 2014 dividerat med
en basaktiekurs, motsvarande den genomsnittliga volymvägda
betalkursen för B-aktien under perioden 24 mars - 31 mars 2014,
minskad med ett belopp motsvarande på årsstämman beslutad utdelning
per aktie för 2013. Basaktiekursen skall räknas om enligt sedvanliga
villkor för händelser som påverkar aktievärdet, såsom beslut om
exempelvis split, fondemission, inlösen och liknande under
programmets löptid. Bonusen per anställd baseras på de ingående
affärsenheternas rörelseresultat per anställd. Den maximala bonusen
per anställd uppgår till tre månadslöner. Tilldelning till de
anställda - som i princip förutsätter att anställning består- av
aktier kommer att ske vederlagsfritt under första halvåret 2015.

Aktiesparprogram 2014

Vidare beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att
inrätta Aktiesparprogram 2014, omfattande högst 155 000 B-aktier i
Sweco (varav högst 123 000 aktier för leverans till deltagarna och
högst 32 000 aktier för täckande av kostnader för sociala avgifter),
enligt följande huvudsakliga villkor. Upp till 80 ledande
befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen kommer att
erbjudas deltagande i Aktiesparprogram 2014. Aktiesparprogram 2014
motsvarar aktiesparprogrammet som beslutades av årsstämman 2011, 2012
och 2013. Deltagande i Aktiesparprogram 2014 förutsätter att
deltagarna med egna medel förvärvar B-aktier i Sweco ("Sparaktier")
till marknadspris över NASDAQ OMX Stockholm för ett belopp
motsvarande högst 5 till 10 procent av respektive deltagares grundlön
för 2014. Om Sparaktierna behålls under en period till och med dagen
för offentliggörande av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret
2017 och deltagaren då kvarstår i sin anställning, berättigar
därefter varje Sparaktie till vederlagsfritt erhållande av en B-aktie
i Sweco ("Matchningsaktie") samt - förutsatt att vissa av styrelsen
fastställda mål för Sweco-aktiens totalavkastning uppfylls -
ytterligare högst en till fyra B-aktier i Sweco
("Prestationsaktier"). För att möjliggöra genomförandet av
Aktiesparprogram 2014 beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att,
före nästa årsstämma, besluta om förvärv av högst 123 000 egna
B-aktier över börsen till säkerställande av leverans av Matchnings-
och Prestationsaktier till deltagarna i programmet, samt förvärv och
överlåtelse av högst 32 000 egna B-aktier över börsen till täckande
av kostnader för sociala avgifter. Stämman beslutade även om
vederlagsfri överlåtelse av högst 123 000 egna B-aktier till
deltagarna i Aktiesparprogram 2014 under den tid som de har rätt att
erhålla Matchnings- och Prestationsaktier.

Överlåtelse av egna aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2011

Vidare beslutades om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om
överlåtelse av egna B-aktier över börsen inom ramen för
Aktiesparprogram 2011. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller
flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2015, och avser det
antal aktier av serie B som erfordras till täckande av sociala
avgifter hänförliga till Aktiesparprogram 2011, dock högst 13 946
aktier.

Styrelsebeslut om återköp samt överlåtelse egna aktier

Styrelsen för Sweco har vid det konstituerande styrelsemötet, med stöd
av årsstämmans bemyndigande, beslutat om förvärv av högst 123 000
egna B-aktier till säkerställande av leverans av aktier till
deltagarna i Aktiesparprogram 2014 samt högst 32 000 egna B-aktier
till täckande av därmed sammanhängande kostnader för sociala
avgifter.

Vidare har styrelsen med stöd av årsstämmans bemyndigande därutöver
beslutat om att förvärva högst 930 000 egna B-aktier till
säkerställande av leverans av aktier till deltagarna i
Aktiebonusprogram 2014 samt 270 000 egna B-aktier till täckande av
därmed sammanhängande kostnader för sociala avgifter.

Styrelsen beslutade också att med stöd av årsstämmans bemyndigande
överlåta högst 13 946 B-aktier för täckande av sociala avgifter
hänförliga till Aktiesparprogram 2011. Överlåtelser kommer att ske
under perioden 8 maj 2014 till tidpunkten för nästa årsstämma med
beaktande av enligt lag gällande begränsningar.

Sweco innehar för närvarande 492 048 egna B-aktier, motsvarande 0,5
procent av det totala antalet aktier och 0,3 procent av rösterna i
bolaget.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Carlsson, vd och koncernchef Sweco, 08-695 66 60

Lisa Lagerwall, chefsjurist Sweco, 08-695 66 16

Johan Nordström, Swecos styrelseordförande, 070-940 70 82

Åsa Barsness, kommunikationsdirektör Sweco, 08-695 66 40

Sweco är Nordens ledande konsultföretag inom hållbart
samhällsbyggande. Våra 9 000 ingenjörer, arkitekter och miljöexperter
utvecklar hållbara och värdeskapande lösningar för kunder och
samhälle. Sweco är ett av Europas tio största teknikkonsultföretag
och utför årligen uppdrag i 80 länder över hela världen. Företaget
omsätter cirka 9 miljarder SEK och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm
AB.

Informationen är sådan som Sweco ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april
2014 klockan 18:10.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sweco/r/beslut-vid-sweco-ab-s-arsstamma-samt-s...
http://mb.cision.com/Main/1356/9569812/234466.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.