Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

SWECO: Beslut vid Sweco AB:s årsstämma samt styrelsebeslut om återköp och överlåtelse av egna aktier

Vid Sweco AB:s årsstämma den 23 april 2020 fattades beslut enligt
följande:

Styrelse och utdelning
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
styrelsen ska bestå av sju ordinarie stämmovalda ledamöter utan
suppleanter. Årsstämman omvalde Åsa Bergman, Gunnel Duveblad, Elaine
Grunewald, Alf Göransson, Johan Hjertonsson, Johan Nordström och
Christine Wolff. Till styrelsens ordförande omvaldes Johan Nordström.

Till revisor utsågs ett registrerat revisionsbolag och omvaldes
nuvarande revisor, PricewaterhouseCoopers med Michael Bengtsson som
huvudansvarig revisor intill slutet av årsstämman 2021.

Stämman beslutade om arvode till styrelsen, revisionskommittén,
ersättningskommittén och till revisorerna i enlighet med
valberedningens förslag. Stämman beslutade också om riktlinjer för
lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i enlighet
med styrelsens förslag.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning
till aktieägarna med 3,10 kronor per aktie. Avstämningsdag är den 27
april 2020 och utbetalning beräknas ske den 30 april 2020.

Stämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar samt
beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Aktiebonusprogram 2020
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av
Aktiebonusprogram 2020. Aktiebonusprogrammet omfattar anställda i
Sverige, på samma villkor som det Aktiebonus-program som beslutats om
för 2015 - 2019 och innebär att aktier tilldelas istället för
kontantbonus. Beslutet innefattade beslut om införande av
Aktiebonusprogram 2020 och ett antal följdbeslut därav.

Programmet omfattar högst 1 100 000 B-aktier i Sweco (varav högst 825
000 aktier för leverans till deltagarna och högst 275 000 aktier för
täckande av kostnader för sociala avgifter). Stämman beslöt att
bemyndiga styrelsen att överlåta högst 825 000 egna B-aktier till
anställda inom ramen för Aktiebonusprogram 2020 samt att överlåta
högst 275 000 B-aktier till säkrande av sociala avgifter. Överlåtelse
av aktier av serie B får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom
det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse av
aktier av serie B får även ske utanför Nasdaq Stockholm till bank
eller annat finansiellt institut, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris som motsvarar
börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överlåts med
en sådan marknadsmässig avvikelse som styrelsen finner lämplig.

Det antal aktier som var och en av de anställda skall erhålla
motsvarar den intjänade bonusen för räkenskapsåret 2020 dividerat med
en basaktiekurs, motsvarande den genomsnittliga volymvägda
betalkursen för B-aktien under perioden 16 mars - 27 mars 2020,
minskad med ett belopp motsvarande på årsstämman beslutad utdelning
per aktie för räkenskapsåret 2019. Basaktiekursen skall räknas om
enligt sedvanliga villkor för händelser som påverkar aktievärdet,
såsom beslut om exempelvis split, fondemission, inlösen och liknande
under programmets löptid. Bonusen per anställd baseras på de ingående
affärsenheternas rörelseresultat per anställd. Den maximala bonusen
per anställd uppgår till tre månadslöner. Tilldelning till de
anställda - som i princip förutsätter att anställning består - av
aktier kommer att ske vederlagsfritt under första halvåret 2021.

Aktiesparprogram 2020
Vidare beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att
inrätta Aktiesparprogram 2020, omfattande högst 104 000 B-aktier i
Sweco (varav högst 82 500 aktier för leverans till deltagarna och
högst 21 500 aktier för täckande av kostnader för sociala avgifter),
enligt följande huvudsakliga villkor.

Upp till 100 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i
koncernen kommer att erbjudas deltagande i Aktiesparprogram 2020.
Aktiesparprogram 2020 motsvarar huvudsakligen aktiesparprogrammen som
beslutades av årsstämman 2019. Deltagande i Aktiesparprogram 2020
förutsätter att deltagarna med egna medel förvärvar B-aktier i Sweco
("Sparaktier") till marknadspris över Nasdaq Stockholm för ett belopp
motsvarande högst 5 till 10 procent av respektive deltagares årliga
fasta grundlön för 2020. Om Sparaktierna behålls under en period till
och med den fjärde bankdagen efter offentliggörande av
bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2023 ("Sparperioden") och
deltagaren kvarstår i sin anställning eller har motsvarande eller
högre position i Sweco-koncernen under hela Sparperioden och
förutsatt att aktiens totalavkastning är positiv under Sparperioden,
berättigar därefter varje Sparaktie till vederlagsfritt erhållande av
en B-aktie i Sweco ("Matchningsaktie"). Förutsatt att vissa av
styrelsen fastställda mål för Sweco-aktiens totalavkastning uppfylls
- är deltagaren berättigad att erhålla ytterligare högst en till fyra
B-aktier i Sweco ("Prestationsaktier").

För att möjliggöra genomförandet av Aktiesparprogram 2020 beslutade
stämman även om vederlagsfri överlåtelse av högst 82 500 egna
B-aktier till deltagarna i Aktiesparprogram 2020 under den tid som de
har rätt att erhålla Matchnings- och Prestationsaktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
För att möjliggöra för Sweco att leverera aktier enligt förslagen till
Aktiebonusprogram 2020 och Aktiesparprogram 2020 samt säkra därmed
sammanhängande kostnader för sociala avgifter och möjlighet för Sweco
att använda egna aktier som betalning vid, eller för att på annat
sätt finansiera, eventuella framtida förvärv av företag eller
verksamheter beslutade årsstämman 2020 att bemyndiga styrelsen att
fatta beslut om förvärv av egna aktier av serie B. Högst 1 100 000
aktier av serie B kan behövas för att säkerställa Swecos åtaganden
enligt förslaget till Aktiebonusprogram 2020. För att genomföra
förslaget till Aktiesparprogram 2020 kan högst 104 000 aktier av
serie B behöva förvärvas. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller
flera tillfällen, dock längst till nästa årsstämma. Högst så många
egna aktier av serie B får förvärvas att Swecos innehav, inklusive
egna aktier som i övrigt har förvärvats och innehas av Sweco, vid var
tid ej överstiger tio (10) procent av det totala antalet aktier i
Sweco. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm. Förvärv ska ske till ett
pris inom det på Nasdaq Stockholm gällande registrerade
kursintervallet, varmed avses intervallet mellan vid var tid gällande
högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i
samband med förvärv av företag eller verksamheter

Årsstämman 2020 beslutade också att bemyndiga styrelsen att fatta
beslut om överlåtelse av egna aktier av serie B. Bemyndigandet får
utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till nästa
årsstämma. Överlåtelse får ske av högst samtliga egna aktier av serie
B som Sweco innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut, dock med
förbehåll för att överlåtelse enligt detta bemyndigande inte får ske
av egna aktier som erfordras för leverans av aktier enligt Swecos
Aktiebonusprogram och Aktiesparprogram samt säkring av därmed
sammanhängande kostnader för sociala avgifter. Överlåtelse får, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske utanför en reglerad
marknad i samband med förvärv av företag eller verksamheter.
Vederlaget för överlåtna aktier ska väsentligen motsvara
marknadsvärdet för Swecos aktie av serie B vid tiden för beslutet om
överlåtelsen och ska kunna erläggas kontant, med apportegendom eller
genom kvittning av fordran mot Sweco. Styrelsen ska ha rätt att
fastställa övriga villkor för överlåtelsen i enlighet med
aktiebolagslagens bestämmelser. Skälet till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier är att
möjliggöra finansiering av eventuella förvärv av företag och
verksamheter på ett kostnadseffektivt sätt.

Överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader för sociala
avgifter hänförliga till Aktiebonusprogram 2019

Stämman beslutade om ett förnyat bemyndigande för styrelsen att
överlåta högst 500 000 aktier av serie B över Nasdaq Stockholm för
att säkra kostnader för sociala avgifter inom ramen för
Aktiebonusprogram 2019. Överlåtelse av aktier av serie B får ske på
Nasdaq Stockholm till ett pris inom det gällande registrerade
kursintervallet, varmed avses intervallet mellan vid var tid gällande
högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse av aktier av serie B
får även ske utanför Nasdaq Stockholm till bank eller annat
finansiellt institut, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Sådan överlåtelse får ske till ett pris som motsvarar börskursen vid
tiden för överlåtelsen på de aktier som överlåts med en sådan
marknadsmässig avvikelse som styrelsen finner lämplig. Bemyndigandet
får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till
årsstämman 2021.

Överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader för sociala
avgifter hänförliga till Aktiesparprogram 2017

Vidare beslutades om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om
överlåtelse av egna B-aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2017.
Överlåtelse av aktier av serie B får ske på Nasdaq Stockholm till ett
pris inom det gällande registrerade kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan vid var tid gällande högsta köpkurs och lägsta
säljkurs. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen,
dock längst till årsstämman 2021, och avser det antal aktier av serie
B som erfordras till täckande av sociala avgifter hänförliga till
Aktiesparprogram 2017, dock högst 36 400 aktier.

Styrelsebeslut om återköp samt överlåtelse egna aktier
Styrelsen för Sweco har vid det konstituerande styrelsemötet, med stöd
av årsstämmans bemyndigande, beslutat om förvärv av högst tolv
miljoner (12 000 000) egna B-aktier till säkerställande av leverans
av aktier till deltagarna i Aktiebonusprogram 2020, Aktiesparprogram
2020, till täckande av därmed sammanhängande kostnader för sociala
avgifter och möjlighet för Sweco att använda egna aktier som
betalning vid, eller för att på annat sätt finansiera, eventuella
framtida förvärv av företag eller verksamheter. Förvärv ska ske på
Nasdaq Stockholm. Förvärv ska ske till ett pris inom det på Nasdaq
Stockholm gällande registrerade kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan vid var tid gällande högsta köpkurs och lägsta
säljkurs. Styrelsen beslutade vid det konstituerande styrelsemötet,
med stöd av årsstämmans bemyndigande överlåta högst 275 000 B-aktier
för täckande av sociala avgifter hänförliga till Aktiebonusprogram
2020. Styrelsen beslutade, med stöd av årsstämmans bemyndigande
överlåta högst 36 400 B-ak...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.