Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-14

SWECO: Kallelse till årsstämma i SWECO AB (publ)

Sweco AB kommer den 16 mars 2016 att publicera kallelsen till
årsstämman i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida.
Meddelande om att kallelse har skett kommer samtidigt att publiceras
i Svenska Dagbladet.

Årsstämman hålls den 14 april 2016 kl. 15.00 på Näringslivets Hus,
Storgatan 19, Stockholm.

Anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i
eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
fredagen den 8 april 2016, dels har anmält sitt deltagande till
bolaget senast fredagen den 8 april 2016 under adress Sweco AB,
"Sweco Årsstämma", Box 7835, 103 98 Stockholm. Anmälan kan också ske
per telefon 08-402 90 73 vardagar mellan klockan 09.00 och 17.00
eller via Swecos hemsida www.swecogroup.com.

Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress
och telefonnummer samt registrerat innehav och eventuellt biträde.
Anmälda stämmodeltagare erhåller per post ett inträdeskort som ska
uppvisas vid entrén till stämmolokalen.

Förslag till dagordning

Vid stämman, som öppnas av styrelsens ordförande, ska behandlas

1. Val av ordförande vid stämman

2. Anmälan om sekreterare vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av två justeringsmän

6. Fråga om stämman behörigen sammankallats

7. Verkställande direktörens anförande

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2015

9. Beslut om

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen

b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställelse av avstämningsdag för utdelning

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer som ska utses av årsstämman

11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

12. Val av styrelseledamöter samt val av styrelseordförande

13. Val av revisor

14. Beslut om valberedning

15. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

16. Beslut om

(a) införande av Aktiebonusprogram 2016 för anställda i Sverige

(b) riktad emission av aktier av serie C

(c) att bemyndiga styrelsen att återköpa de nyemitterade aktierna av serie C

(d) att bemyndiga styrelsen att återköpa egna aktier av serie B

(e) överlåtelse av egna aktier av serie B

(f) att bemyndiga styrelsen att överlåta egna aktier av serie B för
att säkra sociala avgifter

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier inom ramen för Aktiebonusprogram 2015

18. Beslut om

a) införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2016

b) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier inom ramen för aktiesparprogrammet

c) överlåtelse av egna aktier till deltagare i aktiesparprogrammet

19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2013

20. Stämmans avslutande

Kallelsen i sin helhet bifogas i detta pressmeddelande.

För ytterligare information kontakta:

Åsa Barsness, kommunikationsdirektör på Sweco, 08-695 66 40,
asa.barsness@sweco.se

Lisa Lagerwall, chefsjurist på Sweco, 08-695 66 16,
lisa.lagerwall@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer.
Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv
infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500
medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för
varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är
det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med
en omsättning på cirka 16,0 miljarder SEK (pro forma 2015). Företaget
är noterat på Nasdaq Stockholm.

Informationen är sådan som Sweco ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars
2016 klockan 11:30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sweco/r/kallelse-till-arsstamma-i-sweco-ab--pu...
http://mb.cision.com/Main/1356/9933816/488297.pdf
http://mb.cision.com/Public/1356/9933816/9bf6eea2d25d9b47.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.