Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-12

SWECO: Kallelse till årsstämma i Sweco AB (publ)

Sweco AB kommer den 17 mars 2020 att publicera kallelsen till
årsstämman i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida.
Meddelande om att kallelse har skett kommer samtidigt att publiceras
i Svenska Dagbladet.

Årsstämman hålls den 23 april 2020 kl. 15.00 på Fotografiska,
Stadsgårdshamnen 22, Stockholm.

Anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i
eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
fredagen den 17 april 2020, dels har anmält sitt deltagande till
bolaget senast fredagen den 17 april 2020 under adress Sweco AB,
"Sweco Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23
Stockholm. Anmälan kan också ske per telefon 08-402 90 73 vardagar
mellan klockan 09.00 och 17.00 eller via Swecos hemsida
www.swecogroup.com.

Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress
och telefonnummer samt registrerat innehav och eventuellt biträde.
Anmälda stämmodeltagare erhåller per post ett inträdeskort som ska
uppvisas vid entrén till stämmolokalen. För information om hur
person-uppgifter behandlas i samband med stämman, se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

Vid stämman, som öppnas av styrelsens ordförande, ska följande ärenden
behandlas

1. Val av ordförande vid stämman
2. Anmälan om sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän för protokollet
6. Fråga om stämman behörigen sammankallats
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2019
9. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncern-balansräkningen
b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställelse av avstämningsdag för utdelning
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer som ska
utses av årsstämman

11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelseledamöter samt val av styrelseordförande
13. Val av revisor
14. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande
befattningshavare inom Sweco-koncernen

15. Beslut om
a) införande av Aktiebonusprogram 2020
b) överlåtelse av egna aktier av serie B till deltagare i programmet
c) bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier av serie B för att säkra betalning av sociala avgifter
16. Beslut om
a) införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2020
b) överlåtelse av egna aktier till deltagare i aktiesparprogrammet
17. Beslut om
a) förvärv av egna aktier
b) överlåtelse av egna aktier i samband med förvärv av företag eller verksamheter
c) överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader för sociala avgifter hänförliga till Aktiebonusprogram 2019
d) överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader för sociala avgifter hänförliga till Aktiesparprogram 2017
18. Stämmans avslutande

Kallelsen i sin helhet bifogas i detta pressmeddelande.

För ytterligare information kontakta:

Lisa Lagerwall, chefsjurist på Sweco, 073 412 66 16,
lisa.lagerwall@sweco.se

Katarina Grönwall, kommunikationsdirektör på Sweco, 073 258 93 33,
katarina.gronwall@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer.
Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv
infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 000
medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för
varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är
det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med
en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på
Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sweco/r/kallelse-till-arsstamma-i-sweco-ab--p...
https://mb.cision.com/Main/1356/3058145/1210274.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.