Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-03

SWECO: Slutligt resultat av Swecos företrädesemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i
eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland
eller något annat land där sådan publicering eller distribution
skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva
att ytterligare dokumentation upprättas eller registrering sker eller
att någon annan åtgärd företas utöver vad som följer av svensk rätt.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt utan ett offentliggörande
av det slutliga resultatet av Swecos företrädesemission. För
ytterligare information, vänligen se "Viktig information" i detta
pressmeddelande.

Den slutliga sammanräkningen i Swecos företrädesemission visar att 1
165 545 A-aktier och 12 044 308 B-aktier, motsvarande cirka 99,4
procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av
teckningsrätter. De återstående 5 475 A-aktier och 79 617 B-aktier
som inte tecknats med stöd av teckningsrätter har tilldelats personer
som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter i
enlighet med de principer som anges i prospektet. Tilldelning av
aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter har endast skett
till personer som tecknat aktier med stöd av subsidiär
företrädesrätt. Genom företrädesemissionen kommer Sweco att tillföras
cirka 1 077 MSEK före avdrag för emissionskostnader.[1]
(http://file:///P:/9020/PR/Pressmeddelanden/2015/prm_emission%20slutligt%...)

Meddelande om tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter har
sänts till de som erhållit tilldelning för betalning den 4 december
2015. Endast de som erhållit tilldelning har meddelats.

Genom emissionen ökar Swecos aktiekapital med 13 294 945 SEK, från 107
799 885 SEK till 121 094 830 SEK. Antalet A-aktier i Sweco ökar med 1
171 020 till 10 539 184 A-aktier och antalet B-aktier ökar med 12 123
925 till 109 655 646 B-aktier. Det totala antalet aktier i Sweco
kommer således att uppgå till 121 094 830, varav 10 539 184 A-aktier,
109 655 646 B-aktier och 900 000 C-aktier.

De nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter registrerades
hos Bolagsverket den 2 december 2015. Sista dagen för handel med
betalda tecknade aktier (BTA) beräknas vara den 7 december 2015. De
nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från
och med den 11 december 2015.

Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas registreras
hos Bolagsverket omkring den 9 december 2015 och bli föremål för
handel på Nasdaq Stockholm från och med den 22 december 2015.

ABN AMRO Bank N.V. och Nordea Bank AB (publ) är finansiella rådgivare
och Cederquist är legal rådgivare till Sweco i samband med
företrädesemissionen.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla
med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Sweco. Inbjudan
till berörda personer att teckna aktier i Sweco sker endast genom det
prospekt som godkänts och registrerats av Finansinspektionen, och som
hålls tillgängligt på Swecos hemsida. Prospektet innehåller bland
annat proformaredovisning och information om den nya Sweco-koncernen
(innefattande information om Grontmij) samt Swecos styrelse. Detta
pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och
är inte ett prospekt. Investerare bör därför inte teckna eller köpa
några värdepapper som nämns i detta pressmeddelande, med undantag för
sådan information som även finns med i det prospekt som har
upprättats av Sweco.

I vissa jurisdiktioner kan publicering eller distribution av detta
pressmeddelande vara föremål för restriktioner enligt lag, och
personer i sådana jurisdiktioner där pressmeddelandet har publicerats
eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana
restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA
(med USA avses Förenta Staterna, dess territorier och besittningar,
varje delstat i Förenta Staterna samt Columbiadistriktet),
Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller annat land där
erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade
aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får
inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt
eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong,
Japan, Nya Zeeland eller annat land där sådan åtgärd helt eller
delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd
skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan
erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver
vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande
får inte heller vidarebefordras, mångfaldigas eller offentliggöras på
ett sätt som strider mot sådana restriktioner eller som skulle
innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att följa denna
anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från
1933, med tillägg, ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

Vidare gäller att, om och i den utsträckning detta pressmeddelande
kommuniceras i någon medlemsstat i Europeiska Ekonomiska
Samarbetsområdet som har implementerat direktiv 2003/71/EG
(tillsammans med tillämpliga åtgärder för implementering, inbegripet
direktiv 2010/73/EG, i varje medlemsstat benämnt
"Prospektdirektivet"), är pressmeddelandet endast avsett för och
riktat till personer i Sverige och de medlemsstater som prospektet
har passporteras till (Finland, Nederländerna och Norge) och personer
i övriga medlemsstater som är "kvalificerade investerare" i den
mening som avses i Prospektdirektivet och andra personer i
medlemsstaten än dessa får inte handla på basis av, eller förlita sig
på pressmeddelandet. Meddelandet utgör inte ett prospekt i den mening
som avses i Prospektdirektivet eller ett erbjudande till allmänheten.

I Storbritannien är pressmeddelandet endast riktat till, och avsett
för (i) personer som har professionell erfarenhet av frågor
relaterade till investeringar omfattas av Artikel 19(5) i lagen om
finansiella tjänster och marknader 2000 (Finansiell marknadsföring)
Föreskrift 2005, med tillägg, ("Föreskriften om Finansiell
Marknadsföring"), (ii) personer som omfattas av artikel 49(2) (a)
till (d) (företag med högt nettovärde, icke-registrerade
associationer m.m.) i Föreskriften om Finansiell Marknadsföring,
eller (iii) andra personer till vilka det annars lagligen får
kommuniceras (sådana personer omnämns tillsammans "relevanta
personer"). Pressmeddelandet riktar sig endast till relevanta
personer. Varje person som inte är en relevant person ska inte handla
på basis av, eller förlita sig på pressmeddelandet.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har
registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act,
eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat
eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda
tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas,
överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till
eller inom USA annat än i enlighet med undantag från, eller i en
transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt
Securities Act samt i enlighet med tillämpliga värdepapperslagar i
relevant stat eller jurisdiktion i USA. Det finns inga planer på att
registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA
eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

----------------------------------------------------------------------

[1]
(http://file:///P:/9020/PR/Pressmeddelanden/2015/prm_emission%20slutligt%...)
Från emissionslikviden om cirka 1 077 MSEK görs ett estimerat avdrag
för kostnader hänförliga till företrädesemissionen
(emissionskostnader). Dessa kostnader beräknas uppgå till cirka 20
MSEK. Netto för emissionskostnader beräknas Sweco tillföras cirka 1
057 MSEK. Emissionslikviden om cirka 1 077 MSEK är baserat på det
totala antalet Sweco A-aktier och Sweco B-aktier exklusive Swecos
egna innehav av 540 320 Sweco B-aktier.

För ytterligare information kontakta:

Lisa Lagerwall, chefsjurist Sweco, 08-695 66 16,
lisa.lagerwall@sweco.se

Åsa Barsness, kommunikationsdirektör Sweco, 08-695 66 40,
asa.barsness@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer.
Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv
infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500
medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för
varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är
det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med
en omsättning på cirka 15,2 miljarder SEK (proforma 2014). Företaget
är noterat på Nasdaq Stockholm.

Informationen är sådan som Sweco ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3
december 2015 klockan 08:30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sweco/r/slutligt-resultat-av-swecos-foretrades...
http://mb.cision.com/Main/1356/9878193/452288.pdf

Författare SIX news

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.