Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-20

Swedbank: Välkommen till Swedbanks årsstämma 2019

20 februari 2019

Aktieägarna i Swedbank AB kallas till årsstämma på Oscarsteatern,
Kungsgatan 63, Stockholm, torsdagen den 28 mars 2019 kl. 11.00.

Aktieägare är välkomna från kl. 09.30. Före stämman kan aktieägarna
träffa Swedbanks ledning samtidigt som vi bjuder på lättare tilltugg.

Som en service till icke svensktalande aktieägare kommer stämman att
simultantolkas till engelska.

Anmälan mm
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken den 22 mars 2019
("Avstämningsdagen"), dels anmäla sitt deltagande till Swedbanks
huvudkontor senast den 22 mars 2019, helst före kl. 15.00.

Anmälan kan ske:

· med brev under adress Swedbank AB, "Årsstämman", c/o Euroclear
Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller

· per telefon 08-402 90 60, eller
· på http://www.swedbank.com/ir
I anmälan ska uppges namn och därutöver bör
personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal
biträden (högst två) uppges.

Inträdeskort, som ska visas upp vid entrén till stämmolokalen, kommer
att skickas ut med början den 23 mars 2019.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och anförande av styrelsens ordförande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två personer att justera protokollet
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. a) Framläggande av årsredovisning samt koncernredovisning för
räkenskapsåret 2018

b) Framläggande av revisionsberättelsen och
koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018

c) Anförande av verkställande direktören
8. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret
2018

9. Beslut om dispositioner av bankens vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt beslut om avstämningsdag för vinstutdelning

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

11. Bestämmande av antal styrelseledamöter
12. Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
13. a-i) Val av styrelseledamöter
14. Val av styrelseordförande
15. Val av revisor
16. Beslut om valberedning
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Beslut om förvärv av egna aktier enligt lagen om
värdepappersmarknaden

19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av
egna aktier utöver vad som angivits i punkt 18

20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
konvertibler

21. Beslut om prestations- och aktiebaserade ersättningsprogram för år
2019

a) Godkännande av styrelsens beslut om generellt program 2019 ("Eken 2019")
b) Godkännande av styrelsens beslut om uppskjuten rörlig ersättning i form av aktier under individuellt program 2019 ("IP 2019")
c) Beslut om överlåtelse av egna aktier
22. Beslut om ändring av bolagsordningen
23. Ärende väckt av aktieägaren Göran Westman avseende av denne
aviserat förslag att förse aktieägare med digital röstlängd, om så
skulle efterfrågas

24. Ärende väckt av aktieägaren Göran Westman avseende av denne
aviserat förslag att införa Lean-konceptet

25. Stämmans avslutande
Kallelsen i sin helhet finns på http://www.swedbank.com/ir där även
anmälan kan göras.

För mer information:
Gregori Karamouzis, chef Investor Relations, Swedbank, tel: + 46 72
740 63 38

Gabriel Francke Rodau, koncernkommunikationschef, Swedbank, tel: +46
70 144 89 66

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna,
hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna
Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av
finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner
privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186
kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har
även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018
uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedbank/r/valkommen-till-swedbanks-arsstamma-...
https://mb.cision.com/Main/67/2745926/994900.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.