Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

Swedbank: Välkommen till Swedbanks årsstämma 2020

24 april 2020

Aktieägarna i Swedbank AB kallas till årsstämma på City Conference
Center, Norra Latin, Drottninggatan 71b, Stockholm, torsdagen den 28
maj 2020 kl. 11.00.

Särskilda åtgärder med anledning av coronaviruset (Covid-19)
Swedbank värnar om aktieägarnas hälsa och strävar efter att på bästa
möjliga sätt bidra i arbetet med att begränsa spridningen av det nya
coronaviruset. Som en del i detta kommer banken att iaktta vid var
tid gällande restriktioner och myndighetsrekommendationer.

Med anledning av ovan har banken beslutat att vidta bl.a. följande
försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman.

· Poströstning erbjuds med stöd av den nya undantagslagen för
stämmor.

· Ingen förtäring eller dryck kommer att erbjudas, och det kommer
inte ske någon samling med bankledningen före årsstämman.

· Styrelseordförandens och VD:s redogörelse för bankens verksamhet
kommer vara mycket kortfattad på själva årsstämman och i stället
kommer det att publiceras en längre inspelad redogörelse på bankens
webbplats samma dag som årsstämman hålls.

· Styrelsen föreslår att årsstämman ska kunna följas via webblänk.
· Antalet närvarande styrelseledamöter, medlemmar av
koncernledningen och andra anställda kommer att begränsas kraftigt
och deras medverkan kan komma att ske via videolänk eller telefon.

· Inga externa gäster kommer att bjudas in till årsstämman.
Aktieägarna uppmanas att följa myndigheternas rekommendationer och ta
ansvar för att förhindra smittspridning, samt att utnyttja
möjligheten att poströsta eller att delta via ombud istället för att
närvara fysiskt. Aktieägare som tillhör en riskgrupp bör inte delta
på årsstämman. Om antalet aktieägare som avser delta fysiskt på
årsstämman skulle överstiga vad som föreskrivs eller rekommenderas av
relevanta myndigheter eller om styrelsen annars bedömer att
årsstämman inte kan genomföras på ett tillräckligt säkert sätt kan
årsstämman komma att ställas in med mycket kort varsel.Anmälan mm

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken den 22 maj 2020
("Avstämningsdagen"), dels anmäla sitt deltagande, och eventuellt
antal biträden (högst två), till Swedbanks huvudkontor senast den 22
maj 2020.

Anmälan kan ske:

· med brev under adress Swedbank AB, "Årsstämman", c/o Euroclear
Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller

· per telefon 08-402 90 60, eller
· på http://www.swedbank.se/arsstamma
Inträdeskort, som ska visas upp vid entrén till stämmolokalen, kommer
att skickas ut med början den 25 maj 2020.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. a-d) Vissa ordningsfrågor
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två personer att justera protokollet
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. a) Framläggande av årsredovisning samt koncernredovisning för
räkenskapsåret 2019

b) Framläggande av revisionsberättelsen och
koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019

c) Anförande av verkställande direktören
8. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret
2019

9. Beslut om dispositioner av bankens vinst enligt den fastställda
balansräkningen

10. a-u) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören

11. Bestämmande av antal styrelseledamöter
12. Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
13. a-j) Val av styrelseledamöter
14. Val av styrelseordförande
15. Beslut om valberedning
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om förvärv av egna aktier enligt lagen om
värdepappersmarknaden

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av
egna aktier utöver vad som angivits i punkt 17

19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
konvertibler

20. Beslut om prestations- och aktiebaserade ersättningsprogram för år
2020

a) Godkännande av styrelsens beslut om generellt prestations- och
aktiebaserat ersättningsprogram för år 2020 ("Eken 2020")

b) Godkännande av styrelsens beslut om uppskjuten rörlig ersättning i
form av aktier enligt individuellt program 2020 ("IP 2020")

c) Beslut om överlåtelse av egna aktier
21. Ärende väckt av aktieägaren Thorwald Arvidsson avseende
avskaffandet av möjligheten till s.k. rösträttsdifferentiering.

22. Ärende väckt av aktieägaren Thorwald Arvidsson avseende
representation för små och medelstora aktieägare i Swedbank AB:s
styrelse och valberedning

23. Ärende väckt av aktieägaren Thorwald Arvidsson angående särskild
granskning av revisorernas handlande

24. Stämmans avslutande
Av aktieägare aviserade övriga frågor kommer att behandlas under
relevanta punkter på dagordningen.

Läs hela kallelsen i bifogat pdf dokument. Kallelsen i sin helhet
finns också på http://www.swedbank.se/arsstamma där även anmälan kan
göras.

Kontakt:
Gregori Karamouzis, chef Investor Relations, Swedbank, tel: + 46 72
740 63 38

Unni Jerndal, presschef, Swedbank, tel: +46 73 092 11 80

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna,
hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna
Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av
finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner
privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 161
kontor i Sverige och 96 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har
även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på
www.swedbank.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/swedbank/r/valkommen-till-swedbanks-arsstamma...
https://mb.cision.com/Main/67/3096563/1235736.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.