Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

Swedencare AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2021

Nya koncept och nya kollegor - ett kvartal av framtidsbygge

Perioden i sammandrag
Tredje kvartalet: 1 juli - 30 september 2021

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen uppgick till 221 108 TSEK (69 566 TSEK), motsvarande en ökning om 218%
 • Operationell EBITDA uppgick till 57 020 TSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 25,5%. Justeringarna avser kostnader i samband med förvärvet av Vetio om 13 960 TSEK
 • Operationell EBIT uppgick till 57 067 TSEK, motsvarande en EBIT-marginal om 25,6%
 • Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till -1%
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 43 060 TSEK (20 870 TSEK), motsvarande en ökning om 106% respektive en EBITDA-marginal om 19,3% (30,0%)
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 43 107 TSEK (18 642 TSEK), motsvarande en ökning om 131% respektive en EBIT-marginal om 19,3% (26,8%)
 • Resultat efter skatt uppgick till 29 630 TSEK (14 497 TSEK)
 • Resultat per aktie beräknat på 118 038 475 aktier 0,25 SEK (0,17 SEK)*
 • Per den 30 september 2021 uppgick likvida medel till 138 070 TSEK (408 661 TSEK)

Första 9 månaderna: 1 januari - 30 september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 515 237 TSEK (139 306 TSEK), motsvarande en ökning om 270%
 • Operationell EBITDA uppgick till 141 904 TSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 27,4%. Justeringarna avser kostnader i samband med förvärven om 15 858 TSEK
 • Operationell EBIT uppgick till 138 184 TSEK, motsvarande en EBIT-marginal om 26,7%
 • Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 21%
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 126 046 TSEK (38 724 TSEK), motsvarande en ökning om 226% respektive en EBITDA-marginal om 24,3% (27,8%)
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 122 326 TSEK (35 027 TSEK), motsvarande en ökning om 249% respektive en EBIT-marginal om 23,6% (25,1%)
 • Resultat efter skatt uppgick till 88 965 TSEK (28 083 TSEK)
 • Resultat per aktie beräknat på 109 862 347 aktier 0,81 SEK (0,34 SEK)*
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 89 544 TSEK (20 444 TSEK)
 • Valutakursvinster uppgick till 8 196 TSEK

*Omräknat på antal aktier efter aktiespliten 5:1

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Swedencare AB (publ) har slutfört förvärvet av den ledande Nordamerikanska CDMO-koncernen Vetio vilken offentliggjordes 28 juni 2021
 • Holden2, LLC byter namn till Pet MD Brands, LLC för att reflektera bolagets fokus och engagemang för husdjur
 • Swedencare AB (publ) tecknar licensavtal med Dr. Pol, den karismatiska och berömda veterinären och stjärnan i National Geographic WILD’s Reality tv-serie ”The incredible Dr. Pol”

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

 • Swedencare AB (publ) förvärvar amerikanskt logistikbolag för e-handel av djurhälsoprodukter den 1 oktober. Köpeskillingen om totalt cirka 41,1 MSEK erlades genom en kontantlikvid om cirka 24,6 MSEK och en apportemission om cirka 16,5 MSEK.


VD har ordet

Samarbetsprojekt inom gruppen skapar nya affärer - allt är förberett för ett starkt avslut på året

Det tredje kvartalets omsättning om 221 MSEK innebar en ökning med 218% jämfört med Q3 2020 samtidigt som den justerade EBITDA-resultatet ökade med 154% till 57 MSEK, motsvarande en marginal om nästan 26%. Q3 bjöd nästan uteslutande på ett fortsatt starkt momentum för oss, enda missräkningarna var några händelser för vårt nyförvärvade bolag Vetio, bland annat ett större elavbrott som stoppade produktionen, och förskjutningar i den asiatiska exporten av ProDen PlaqueOff®. Kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt med 34 MSEK och visar på att vi kan växa utan att bygga kundfordringar och balansräkning.

Kvartalet inleddes med en del besvikelse över att pandemirestriktionerna inte fasades ut i önskvärd takt. Det innebar att viktiga mässor i Asien och USA ställdes in, blev digitala eller genomfördes men med lågt deltagande. Vår USA-försäljning påverkades inte märkbart men vad gäller Asien är det tradition att lägga stora orders vid dessa mässor och i och med att mässorna sköts fram beslutade vi, tillsammans med våra distributörer, att senarelägga våra leveranser till Q4 istället. Det är av denna anledning vi i kvartalet inte visar på organisk tillväxt trots att vi växer i samtliga andra marknader. Kvartalsrekord har bland annat levererats av UK, Spanien och vårt nordiska dotterbolag. Samtliga ProDen PlaqueOff®-marknader förutom Asien ökar och vi fortsätter att bygga varumärket. Ett flertal nya samarbetsförfrågningar om co-branding har kommit in vilket är ett bevis på att vår strategi avseende varumärket betalar sig i både ökad försäljning och att andra starka varumärken vill synas tillsammans med oss. För året ligger vi över 20% i organisk tillväxt och det ska vi minst leverera de kommande åren på helårsbasis!

Vår resultatmarginal hamnade på nästan 26% i justerad EBITDA och det är jag mycket nöjd med, särskilt med tanke på de förskjutna ordrarna från Asien och sedan har vi även haft ett litet tuffare kvartal än väntat i vår nya verksamhet Vetio. Att tala om justerat resultat känns relevant för att ni aktieägare och andra intressenter ska få en bild av den underliggande verksamhetens resultat när förvärvskostnader återlagts. Normalt sett är Q3 något lugnare för Vetio som har en stor andel Dermatologiprodukter, vilka har en något lägre efterfrågan på vinterhalvåret. Till följd av prishöjningar i insatsvaror påverkades marginalen negativt i Q3 men vi har i vår tur fört det vidare på vissa av våra kunder från Q4 och på samtliga kunder från 1 jan 2022. Vidare drabbades Vetio av ett längre tillverkningsuppehåll på grund av personal sjuk i Covid och en nedstängning av verksamheten på grund av orkanen under augusti, effekterna beräknas till mer än 1 MUSD i lägre försäljning och en negativ resultatpåverkan om drygt 0,3 MUSD. Detta till trots levererade Vetio ett bra resultat, mycket tack vare en stark september där man till och med lyckades slutföra ett projekt i vår nya anläggning vilken egentligen inte skulle vara operationell förrän i Q4. Teamet ansträngde sig till det yttersta för att uppnå detta och jag är imponerad av viljan att leverera!

Således ser jag med tillförsikt an Q4 då september avslutades starkt och oktober har inletts med samma trend. Vetio har även stämt av med samtliga större kunder och de indikerar alla tvåsiffriga ökningar under 2022 mot 2021 års volymer. Vi är rätt positionerade för att kunna växa snabbare än marknaden med både vår nya produktionskapacitet och starka varumärken inom gruppen.

Vår CFO, Jenny Graflind, och jag lyckades besöka Kanada och Vetio North under september och vi hade dessutom möjlighet att få dit ett antal kollegor från våra amerikanska dotterbolag. Det kan inte nog överskattas vikten av att ha personliga möten efter nästan två år av Teams och Zoom! Jag är ännu mer övertygad, efter besöket, om att Vetio är en fantastisk tillgång som kommer att vara avgörande för vår kommande fortsatta snabba och lönsamma tillväxt.

De leveransproblem jag nämnt under året, vilka vi delar med både branschkollegor och andra branscher, är på väg att lösas för oss. I Q3 hade vi cirka 10 mkr i ordrar vilka fick rullas in i Q4, men redan i oktober har vi kunnat beta av en stor del av dessa och när kvartalet är över är det min förhoppning om att det endast ska vara ett fåtal leveransutmaningar kvar. Vi löser många av problemen med att ta hem produktionen till oss själva, framför allt i USA men även en del till vår anläggning i Irland. Under Q4 kommer dessutom vår nya stora anläggning i Florida att invigas fullt ut och från Q1 2022 ska vår ”soft-chew”-produktion starta fullt ut för både interna och externa kunder. Marknadens efterfrågan på soft-chew produkter är mycket stor och vi förbereder en lansering av produkter, baserade på denna distributionsform, inom ett flertal av våra varumärken under 2022.

Nutravet, baserade i UK, växer kraftigt och har lanserat ett antal nya produkter under året och här har samarbetet inom gruppen varit en viktig faktor för export ut i Europa. Brexit har skapat en del utmaningar avseende försäljning mellan UK och EU, här använder vi vår irländska lager- och logistikanläggning för att komma runt en del administration vid varje enskild försäljning.

Online-försäljningen är fortsatt stark och både i Europa och USA lanserar vi på nya plattformar och utökar vår närvaro avseende varumärken och produkter. Vi är snart på samtliga europeiska Amazonplattformar och med våra olika marknadskampanjer växer vi vår försäljning månad för månad. Vår lansering av Pet MD® i Europa går över förväntan och visar på att vi har modeller och kompetens för att bygga försäljning snabbt och effektivt.

Vi började fjärde kvartalet med vårt minsta förvärv i år, FAV – ett logistikbolag inriktat på så kallad ”drop-shipment” till konsument från ett antal av de stora online-plattformarna. Tim, som leder FAV, har under många år byggt upp en mjukvarulösning och ett arbetssätt som möjliggör snabb tillgång till listningar, vilket ger oss en stor fördel avseende att snabbt få ut nya produkter och varumärken. Det kommunicerade licensprojektet med Dr. Pol är ett bra exempel på nyttan med FAV och vår grupps dynamik. Ett projekt som detta hade vi inte vågat ta på oss bara för ett år sedan. Nu är det Stratford, Pet MD Brands och FAV som tillsammans skapar ett starkt koncept där vi vet att vi kan hantera alla delar i ett komplext projekt innefattande produktval, strategi och genomförande samt kontaktytor mot licenspartner, online listningar, marknadsförare med flera. Vi har smygstartat projektet och jag ser fram emot att kunna meddela utfall kvartalen som kommer. Dr. Pol är en fantastisk person, som tillsammans med sin familj och team är oerhört engagerade i att göra allt för att projektet ska bli en succé!

Kvartalet har även blivit startskottet för ett mer organiserat ESG-arbete för Swedencare. Vi har gjort mycket tidigare men har inte fokuserat på att mäta och dokumenterat alla våra initiativ. Nu har vi tillsammans med Position Green startat ett projekt som inkluderar samtliga dotterbolag där vi kommer kontinuerligt mäta viktiga framsteg för koncernen. Vidare har vi börjat samla våra olika initiativ, stora som små, på vår hemsida (www.swedencare.com/sustainability) där ni är välkomna att följa vår utveckling.

Som ledare för en global organisation är det slutligen oerhört tillfredställande att kunna planera vårt kommande Swedencare Global Meeting nu i december. Vi samlar då alla våra dotterbolagschefer, marknadsansvariga och styrelsen för att, i Florida där flera av våra dotterbolag har sin bas, under några dagar diskutera strategier och affärsmöjligheter – möjligheterna är fantastiska och det är mina kollegor också, tillsammans bygger vi det ledande globala hälsobolaget för husdjur – det ser jag fram emot att fortsätta berätta om!

Håkan Lagerberg, VD
Malmö den 28 oktober 2021

Fullständig delårsrapport bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på www.swedencare.com

Swedencare bjuder in investerare och analytiker till en presentation av kvartalsresultatet där VD Håkan Lagerberg och CFO Jenny Graflind kommenterar rapporten. Presentationen hålls idag kl. 11:00-11:30 CET och går att följa via live webinar.

Webinariet nås...

Författare MFN