Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-27

Swedencare AB (publ): DELÅRSRAPPORT SWEDENCARE AB (PUBL) 1 JANUARI - SEPTEMBER 2016

Högre omsättning och resultat efter stark utveckling i Asien och USA

TREDJE KVARTALET: 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2016

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående
år.

·
- Nettoomsättningen uppgick till 13 438 TSEK (7 313TSEK)

·
- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4 740
TSEK (3 050 TSEK),

motsvarande en EBITDA-marginal om 35,1% (41,6%)

·
- Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 4 254 TSEK
(2 976 TSEK), motsvarande en

EBIT-marginal om 31,5% (40,6%)

·
- Resultatet efter skatt uppgick till 3 238 TSEK (2 326 TSEK)

·
- Resultat per aktie* 0,21 SEK (0,15 SEK)

·
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 449 TSEK
(2 732TSEK)

·
- Per den 30 september 2016 uppgick likvida medel till 36 722 TSEK
(819 TSEK)

*) beräknat på 15 575 500 aktier (15 575 500 aktier)

PERIODEN: 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2016

·
- Nettoomsättningen uppgick till 38 333 TSEK (21 800 TSEK)

·
- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 12 240
TSEK (9 030 TSEK),

motsvarande en EBITDA-marginal om 31,7% (41,1%)

·
- Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 10 895 TSEK
(8 935 TSEK), motsvarande

en EBIT-marginal om 28,2% (40,6%)

·
- Resultatet efter skatt uppgick till 9 163 TSEK (6 969TSEK)

·
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 429 TSEK
(502 TSEK)

·
- Resultat per aktie* 0,59 SEK (0,45 SEK)

*) beräknat på 15 575 500 aktier (15 575 500 aktier)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

Den 18 juli 2016 offentliggjorde Swedencare ett strategiskt
samarbetsavtal med tyska Veracus GmbH, ett av Tysklands ledande
företag inom utveckling av näringspreparat för människor och djur.
Inom ramen för samarbetsavtalet utvecklar Veracus initialt ett
premiumfoder för den tyska marknaden där Swedencares ProDen PlaqueOff
ingår. De första leveranserna från Swedencare till Veracus
genomfördes under det tredje kvartalet 2016.

Den 20 juli 2016 offentliggjorde Swedencare förvärv av det svenska
djurhälsobolaget Biodistra AB. Genom förvärvet tillförs Swedencare
tre nya varumärken inom djurhälsa samt försäljningsrättigheterna i
Norden till ProDen PlaqueOff Human. Förvärvslikviden uppgick till ca
3,2 MSEK och bestod av 180 000 nyemitterade aktier i Swedencare AB.
Swedencare har inlett arbetet med att lokalanpassa de förvärvade
varumärkena för försäljning på flertalet europeiska och asiatiska
marknader.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALETS UTGÅNG

Det finns inga väsentliga händelser från det fjärde kvartalet 2016 att
kommentera.

KOMMENTARER FRÅN VD

Det var med stor entusiasm som organisationen inledde kvartal 3 efter
den lyckade noteringen på Nasdaq First North den 14 juni. Även om det
förekommit investerarkontakter och andra frågor relaterade till vår
aktie är det, inte minst för undertecknad, inspirerande att ha mer
tid till att utveckla företaget och att sälja in våra produkter runt
om i världen. Bolagets notering och den positiva utvecklingen har
ökat intresset för Swedencare bland både leverantörer och kunder,
befintliga såväl som presumtiva.

Utfallet under det gångna kvartalet med både högre omsättning och
vinst än under kvartal 2 var väntat då vi kunnat arbeta ännu mer
fokuserat med försäljning och stöttning till våra distributörer. Både
augusti och september innebar hög försäljning och hösten ser ut att
fortsätta med ett starkt affärsmomentum.

Särskilda händelser att nämna är att vi förvärvade vårt första
produktbolag, Biodistra, vilket har breddat vår produktportfölj.
Effekterna av förvärvet syns redan i vår nordiska försäljning och för
övriga marknader har vi under kvartalet anpassat de förvärvade
produkterna för lansering på utvalda europeiska och asiatiska
marknader. Vi räknar med att leverera våra första mindre orders på
några av dessa marknader redan under kvartal 4.

Vi kom igång med våra första kommersiella leveranser till Veracus för
inkluderande av vårt varumärke - ProDen PlaqueOff - i premiumfoder
avsett för den tyska marknaden. Vi har även ett flertal förhandlingar
och förfrågningar avseende detta koncept på andra intressanta
marknader.

I USA har vi kommit ikapp leveransförskjutningen som inträffade under
kvartal 2. En ny kund som vi erhållit i USA är den snabbast växande
och en av de största online-butikerna, www.chewy.com.

Under det tredje kvartalet avslutades en, i prospektet omnämnd,
patenttvist med förlikning där motparten mot vite förbinder sig att
inte fortsätta marknadsföra de produkter som innebär ett intrång i
Swedencares patent. Förlikningen innebar även en mindre ekonomisk
ersättning till Swedencare.

Under det kommande kvartalet ser vi ett fortsatt starkt momentum på
den amerikanska marknaden, bl.a. förbereds lanseringen av en helt ny
produkt i slutet av kvartal 4. Det är ett eget "Dental Care Bone"
vilket kommer innehålla vår egen aktiva substans - ProDen PlaqueOff -
och säljas under vårt eget varumärke. Distribution i USA är förberett
och vi kommer under 2017 att lansera det på ett flertal av våra 50
marknader.

Asien går, som vi tidigare kommunicerat, väldigt bra och redan nu har
föregående års omsättning i regionen överträffats med 50% vilket
innebär att en dubblering ligger inom räckhåll.

Swedencare kommer bl.a. att leverera sin första kommersiella order
till Kina med ett ordervärde på nästan 800 TSEK i oktober. Ny marknad
är även Indien där första ordern har levererats under kvartal 3.

Japan och Sydkorea fortsätter med hög tillväxt. Vi var även på plats
på dessa marknader under kvartal 3 och diskuterade försäljning, nya
produkter och affärsutveckling - intresset för våra befintliga och
nya produkter är stort.

Håkan Lagerberg, VD Malmö den 27 oktober 2016

Fullständig delårsrapport bifogas detta pressmeddelande samt finns
tillgänglig på www.swedencare.se För ytterligare information,
kontakta:

[image]

Håkan Lagerberg, VD Swedencare Mobil: +46 (0)73 517 01 70
Email: hakan.lagerberg@swedencare.se

Per Malmström, styrelseordförande Mobil: +46 (0)70 725 28 36
Email: per.malmstrom@swedencare.se

Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser

Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den
globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till
husdjur. Bolagets produktfamilj ProDen PlaqueOff säljs idag i cirka
50 länder och har beviljats patent i ett 30-tal av dessa. Med ett
globalt distributionsnät omfattande fyra egna säljbolag i Norden,
USA, Storbritannien och Frankrike respektive ett internationellt
nätverk av återförsäljare har arbetet med att bredda
produktportföljen påbörjats samtidigt som ProDen PlaqueOff
vidareutvecklas med nya distributionsformer. Swedencares omsättning
har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen
och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av
internationell marknadsföring och försäljning.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27
oktober 2016 kl. 08.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedencare-ab--publ-/r/delarsrapport-swedencar...
http://mb.cision.com/Main/14381/2107891/580721.pdf
http://mb.cision.com/Public/14381/2107891/beb3ba4b8d62d0c7.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.