Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-28

Swedencare AB (publ): Swedencare AB (publ) Kallelse till Årsstämma

Aktieägarna i Swedencare AB (publ), org.nr 556470-3790 ("Bolaget")
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl. 13.00 på
Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 april 2019, och

- dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 17 april 2019, under adress Swedecare AB (publ), Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö med angivande av "årsstämma", per telefon 073-944 85 54 eller via e-post till jenny.graflind@swedencare.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller
organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer
(dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två)
samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha
rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta
inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken så att aktieägaren är registrerad senast onsdagen den 17
april 2019. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren i god tid före
denna dag. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad
fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst
fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till
Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på
Bolagets webbplats, www.swedencare.se.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse
totalt 15 770 622 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 15
770 622.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om:

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt

c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
9. Val till styrelse och av revisor
10. Principer för utseende av valberedning
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
12. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag till beslut

Stämmoordförande, antal styrelseledamöter, styrelsearvode,
revisorsarvode, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande,
val av revisor samt utseende av valberedning (punkterna 1, 8 - 10)

Valberedningen för Swedencare AB, vilken består av Håkan Svanberg,
ordförande (Håkan Svanberg & Co Health Care AB), Johan Bergdahl (JCC
Group Invest Sweden AB) samt Per Malmström (Styrelseordförande
Swedencare AB och representant för Mastan AB), vilka tillsammans
representerar aktieägare som innehar cirka 57 % av röstetalet för
samtliga aktier i bolaget, föreslår följande;

Punkt 1) - Per Malmström som ordförande vid årsstämman.

Punkt 8) - Styrelsen föreslås öka med en ledamot till att bestå av
sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Styrelsearvode om totalt
900 000 kronor att fördelas med 300 000 kronor till ordföranden och
150 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter. För
ledamöter vilka är anställda av Bolaget utgår inget styrelsearvode.
Föreslagna ersättningar innebär en höjning av arvodet om totalt 400
000 kronor.

Revisorsarvode enligt godkänd räkning.

Punkt 9) - Omval av ordinarie styrelseledamöterna Per Malmström, Håkan
Svanberg, Johan Bergdahl, Håkan Lagerberg och Thomas Eklund samt
nyval av Sara Brandt.

Omval av Per Malmström som styrelsens ordförande.

En presentation av de av valberedningen föreslagna styrelseledamöterna
finns på Bolagets webbplats www.swedencare.se.

Omval av Grant Thornton Sweden AB med Ann Theander som huvudansvarig
revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Punkt 10) - Styrelsens ordförande ska årligen, och senast den 31
oktober, sammankalla de per den 30 september, enligt den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken, tre (3) största aktieägarna eller
ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som
förvaltarregistrerade aktieägare) i bolaget, vilka sedan äger utse
varsin ledamot till valberedningen. Avstår en eller flera aktieägare
från att utse ledamot i valberedningen, kontaktas nästföljande
aktieägare utifrån ägarandel med uppdrag att utse ledamot i
valberedningen.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 7b)- Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas samt att resultatet om 9
593 988 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt 11) - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
emission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta
beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 150 000 kronor
genom nyemission av högst 3 000 000 aktier. Styrelsen ska kunna
besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller
eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5
aktiebolagslagen.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll
för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska
äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta
bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna. Skälet
till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse
från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport-
och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att
bolaget ska kunna emittera aktier i syfte att möjliggöra finansiering
av rörelsen och/eller förvärv av hela eller delar av företag,
verksamheter och/eller produkt- respektive varumärkesrättigheter.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre
justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i
samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden
AB.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 11ovan förutsätter för sin giltighet biträde av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan
inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska
situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar
enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets
kontor med adress Swedencare AB (publ), Medeon Science Park, Per
Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö samt på Bolagets webbplats,
www.swedencare.se, senast tre veckor före stämman, dvs. senast den 4
april 2019. Handlingarna skickas också utan kostnad till de
aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna
kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Malmö i mars 2019

Swedencare AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Lagerberg, CEO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 517 0170
Email: hakan.lagerberg@swedencare.se

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 528 00 399 Email: info@fnca.se

Besök gärna Bolagets hemsida www.swedencare.se

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den
globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt,
hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och
NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt
distributionsnät omfattande fem egna dotterbolag i Frankrike, Irland,
Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk
av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett
flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har
lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och
försäljning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 mars 2019 kl. 8:30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/swedencare-ab--publ-/r/swedencare-ab--publ--k...
https://mb.cision.com/Main/14381/2772623/1013784.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.