Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

Swedish Match: Försäljning av aktier i Scandinavian Tobacco Group A/S

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I SIN HELHET ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, KANADA,
AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT
OFFENTLIGGÖRANDE, SÅDAN PUBLICERING ELLER SÅDAN DISTRIBUTION SKULLE
VARA OLAGLIG. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV DETTA MEDDELANDE.

Swedish Match Treasury Switzerland AG ("Säljaren"), ett indirekt
helägt dotterbolag till Swedish Match AB (publ), har sålt totalt 9
069 906 aktier motsvarande hela sitt aktieinnehav, i Scandinavian
Tobacco Group A/S ("STG"), ett bolag som är noterat på Nasdaq
Copenhagen, genom en så kallad accelererad bookbuilding-process
riktad till institutionella investerare till ett pris om DKK 109.13
per aktie ("Placeringen"). Därutöver kommer den av STG den 8 november
2017 annonserade extra utdelningen om DKK 3.50 per aktie att
tillfalla Säljaren.

Deutsche Bank har varit bookrunner i samband med Placeringen. Erixon &
Co har varit finansiell rådgivare till Säljaren.

__________

VIKTIG INFORMATION

Detta meddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, i eller till USA (inklusive dess territorier, någon stat i
USA eller District of Columbia), Kanada, Australien eller Japan eller
någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution
skulle vara olaglig. Distributionen av detta pressmeddelande kan vara
föremål för restriktioner enligt lag i vissa jurisdiktioner och
personer som får del av detta pressmeddelande eller annan information
som refereras till häri bör informera sig själva om och iaktta sådana
restriktioner. Att inte iaktta sådana restriktioner kan utgöra ett
brott mot värdepapperslagstiftning i sådana jurisdiktioner. Ingen
åtgärd har vidtagits som skulle möjliggöra ett erbjudande av
värdepapper eller publicering eller distribution av detta
pressmeddelande i någon jurisdiktion där sådana åtgärder erfordras.

Detta dokument utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper
eller ett erbjudande om att teckna värdepapper i USA eller någon
annan jurisdiktion. Värdepapper som omnämns häri har inte, och kommer
inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande
amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte
erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i USA utan att de
registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en
transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med
Securities Act. Inget offentligt erbjudande av värdepapper görs i USA
eller någon annan jurisdiktion.

I en medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EEA") som
har implementerat Prospektdirektivet (vardera en "Medlemsstat")
riktar sig detta meddelande och ett eventuellt framtida erbjudande
endast till "kvalificerade investerare" enligt Prospektdirektivets
definition ("Kvalificerade Investerare"). Med "Prospektdirektivet"
avses direktiv 2003/71/EU (tillsammans med eventuella tillägg
därtill, inklusive direktiv 2010/73/EU, i den utsträckning de är
implementerade i Medlemsstaten) och innefattar eventuella
implementeringsåtgärder i Medlemsstaten. I Storbritannien
distribueras och riktas detta pressmeddelande endast till, och en
investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta
pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna
utnyttjas av, Kvalificerade Investerare som är (i) personer som har
professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som
faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel
19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) enheter
med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i
Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta
personer"). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta
några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller
förlita sig på det.

Investeringsbeslut i samband med Placeringen måste fattas på basis av
all offentligt tillgänglig information om STG och STGs aktier. Sådan
information har inte verifierats. Informationen i detta
pressmeddelande är endast en bakgrundsbeskrivning och påstår sig inte
vara fullständig eller komplett. Ingen får förlita sig på
informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller
fullständighet för något syfte.

I samband med Placeringen kan Deutsche Bank eller någon av Deutsche
Banks dotterbolag komma att ta en andel av aktierna i Placeringen som
en position och kan i den egenskapen behålla, köpa, sälja, erbjuda
att sälja för egen del sådana aktier eller andra värdepapper i
bolaget eller relaterade investeringar i samband med Placeringen
eller i övrigt. Således ska referenser till att aktier emitteras,
erbjuds, tecknas, förvärvas, placeras eller i övrigt handlas i läsas
som att de innefattar emissioner till eller erbjudanden till, eller
teckning, förvärv, placering eller handel av Deutsche Bank och
Deutsche Banks dotterbolag som investerare för egen del. Deutsche
Bank avser inte att offentliggöra omfattningen av sådana
investeringar eller transaktioner annan än i enlighet med vad som
krävs av lag eller regulatoriska skyldigheter.

Detta pressmeddelande påstår sig inte identifiera risker (direkta
eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i STG
eller STGs aktier. Deutsche Bank som har tillstånd från Prudential
Regulatory Authority och står under tillsyn av Financial Conduct
Authority och Prudential Regulatory Authority agerar endast för
Säljarens räkning i samband med Placeringen och inte för någon annans
räkning, och kommer inte vara ansvarig gentemot någon annan än
Säljaren för att erbjuda det skydd som tillkommer Deutsche Banks
kunder eller för att erbjuda rådgivning i samband med Placeringen.

___________

Kontakter:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441

Marlene Forsell, Senior Vice President och Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0489

Emmett Harrison, Senior Vice President Investor Relations and
Corporate Sustainability

Kontor 08 658 0173
__________

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter
under marknadsledande varumärken. Swedish Match produktområden är
Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter (cigarrer och
tuggtobak), Tändprodukter (tändstickor, tändare och kompletterande
produkter) samt Övrig verksamhet. Tillverkning sker i sex länder och
försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Koncernens globala
nettoomsättning var 16 014 MSEK under tolvmånadersperioden som
slutade den 30 september 2017. Swedish Match aktie är noterad på
Nasdaq Stockholm (SWMA).

Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända
varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och
Cricket.

___________
-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=454960...
http://mb.cision.com/Main/2004/2386336/748694.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.