Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-17

Swedish Match: Kallelse till extra bolagsstämma i Swedish Match AB (publ)

Aktieägarna i Swedish Match AB (publ), org.nr 556015-0756, kallas till
extra bolagsstämma fredagen den 16 december 2016, kl. 09.00,
Sveavägen 44, Stockholm.

Ärenden

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justerare.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Beslut om styrelsens förslag om extra utdelning.

7. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag
Punkt 1: Till ordförande vid stämman föreslås advokat Björn
Kristiansson.

Punkt 6: Styrelsen föreslår att till aktieägarna som extra utdelning
utdela 9:50 SEK per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla
kontant utdelning föreslås tisdagen den 20 december 2016. Utbetalning
genom Euroclear Sweden AB beräknas ske fredagen den 23 december 2016.

I september sålde Swedish Match 13 000 000 aktier i Scandinavian
Tobacco Group för totalt 1 752 MSEK. Som en följd av denna
transaktion och i överensstämmelse med Swedish Match finansiella
strategi om att återföra medel som inte behövs inom verksamheten till
aktieägarna föreslås en extra utdelning.

Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om extra utdelning,
motiverade yttrande och redogörelse för händelser av väsentlig
betydelse för bolagets ställning samt revisorns yttrande hålls
tillgängliga på Swedish Match huvudkontor (Juridik), Sveavägen 44 i
Stockholm senast från och med fredagen den 25 november 2016.
Handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin
postadress. Samtliga ovan nämnda handlingar kommer finns tillgängliga
på bolagets webbplats www.swedishmatch.com
(http://www.swedishmatch.com%20) och läggas fram vid stämman.

Antal aktier och röster i bolaget
Det totala antalet aktier och röster i Swedish Match AB (publ) per den
dag då kallelsen utfärdas uppgår till 188 750 000 varav för
närvarande 3 222 565 aktier utgör bolagets återköpta egna aktier som
inte kan företrädas på stämman.

Rätt att delta i stämman
Rätt att delta i stämman har den som dels är registrerad som
aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den
9 december 2016 (avstämningsdagen är lördagen den 10 december 2016),
dels har anmält sin avsikt att delta i stämman till Swedish Match
senast måndagen den 12 december 2016, då anmälan ska vara Swedish
Match tillhanda. Vill aktieägare medföra ett eller två biträden vid
stämman ska även detta anmälas inom den utsatta tiden.

Anmälan
Anmälan kan ske skriftligen till adress Swedish Match AB (publ),
"Extrastämman", Box 7842, 103 98 Stockholm, per telefon 08-402 90 42
(kl. 09.00-16.00), eller via internet på
www.swedishmatch.com/stamman. Vid anmälan uppges namn/firma,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid),
samt namn på eventuella biträden. Swedish Match bekräftar mottagandet
av anmälan genom att i nära anslutning till stämman skicka ut ett
deltagarkort som ska visas upp vid entrén till stämmolokalen.

Fullmaktsformulär
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på begäran samt på bolagets
webbplats www.swedishmatch.com.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska kopia av
registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande
behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten
är giltig högst ett år från utfärdandedatumet, eller under den längre
giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från datumet
för utfärdande. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör
fullmakt i original samt registreringsbevis och ev. andra
behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress
senast måndagen den 12 december 2016.

Rösträttsregistrering
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar
delta i stämman, måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn
(s.k. rösträttsregistrering). Begäran om omregistrering måste ske i
så god tid hos förvaltaren att omregistrering är verkställd hos
Euroclear Sweden AB senast fredagen den 9 december 2016
(avstämningsdagen är lördagen den 10 december 2016).

Upplysningar på stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Entrén till stämmolokalen öppnas kl. 08.30.

Stockholm i november 2016

SWEDISH MATCH AB (publ)

Styrelsen
__________

Kontakt:

Emmett Harrison, Senior Vice President Investor Relations and
Corporate Sustainability

Kontor 08 658 0173
___________
Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter
under marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus och moist
snuff, Övriga tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak) samt
Tändprodukter (tändstickor, tändare och kompletterande produkter).
Tillverkning sker i sex länder och försäljningen är störst i
Skandinavien och i USA. Koncernens globala nettoomsättning var 15 313
MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 30 september 2016.
Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA).

Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända
varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och
Cricket.

___________
Swedish Match AB (publ), 118 85 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 44, 8 tr. Telefon: 08 658 0200
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedish-match/r/kallelse-till-extra-bolagsstam...
http://mb.cision.com/Main/2004/2124878/591196.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.