Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-09

Swedish Orphan Biovitrum AB: Sobi har framgångsrikt slutfört uppköpserbjudandet avseende samtliga utestående aktier i Do...

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi?) (STO:SOBI) meddelade idag
att Sobi, genom det av Sobi indirekt helägda amerikanska
dotterbolaget Dragonfly Acquisition Corp. (Dragonfly), har slutfört
uppköpserbjudandet avseende samtliga utestående aktier i Dova
Pharmaceuticals Inc. (Dova) (NASDAQ:DOVA), till ett pris om 27,50 USD
per aktie (netto i kontanter, utan ränta och med förbehåll för
eventuell källskatt) plus en icke-överlåtbar Contingent Value Right
(CVR).

Acceptfristen i uppköpserbjudandet löpte ut som planerat en minut
efter klockan 23:59, lokal tid i New York City, den 8 november 2019.
Vid acceptfristens utgång hade 26 312 870 aktier lämnats in (inga
accepter hade återkallats), motsvarande cirka 91,2% av Dovas
utestående stamaktier, enligt den depositarie som använts i
uppköpserbjudandet. Samtliga villkor för erbjudandet har uppfyllts
och Sobi och Dragonfly har accepterat att erlägga betalning och
kommer snarast att till depositarien betala för samtliga inlämnade
aktier.

Sobi förväntas slutföra förvärvet av Dova den 12 november 2019 genom
en fusion, utan omröstning eller bolagsstämma i Dova, i enlighet med
tillämpliga regler (Section 251(h) of the General Corporation Law of
the State of Delaware). Vid tidpunkten för fusionen, med förbehåll
för s.k. "appraisal rights" som utövats, kommer samtliga utestående
stamaktier i Dova som inte förvärvats genom uppköpserbjudandet att
omvandlas till en rätt att erhålla ett belopp om 27,50 USD per aktie
(netto i kontanter, utan ränta och med förbehåll för eventuell
källskatt) plus en icke-överlåtbar CVR, motsvarande det vederlag som
kommer att erläggas i samband med uppköpserbjudandet. Efter fusionens
genomförande kommer Dova att vara ett indirekt helägt dotterbolag
till Sobi. Dovas stamaktier kommer kort därefter att avnoteras från
NASDAQ Global Market.

Den 12 november 2019 avser Sobi att vid U.S. Securities and Exchange
Commission (SEC) registrera ett tillägg till den redogörelse för
uppköpserbjudandet (tender offer statement) där de detaljerade
villkoren anges (Schedule TO), som kommer att redovisa det slutliga
resultatet av uppköpserbjudandet.

American Stock Transfer & Trust Company, LLC agerar som depositarie
(depositary) för uppköpserbjudandet.

Om Sobi[TM]
Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag
som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta
sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom
hematologi, immunologi samt för nischindikationer. Idag har Sobi
cirka 1300 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland
och Nordafrika. 2018 uppgick Sobis totala intäkter till 9,1 miljarder
SEK. Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm.
Ytterligare information finns på www.sobi.com.

Om Dova Pharmaceuticals, Inc.
Dova Pharmaceuticals grundades 2016 för att kommersialisera Doptelet®
(avatrombopag) för behandling av trombocytopeni. Dova Pharmaceuticals
portfölj består av en kommersiell produkt, Doptelet. Doptelet är en
oral trombopoetinreceptoragonist (TPO) som administreras tillsammans
med föda. Doptelet är godkänt av både amerikanska
läkemedelsmyndigheten, FDA, och europeiska läkemedelsmyndigheten,
EMA, för behandling av trombocytopeni (lågt antal blodplättar) hos
vuxna patienter med kronisk leversjukdom (CLD) som ska genomgå
medicinskt ingrepp. I juni 2019 godkände FDA Doptelet för behandling
av vuxna patienter med kronisk immunologisk trombocytopeni (ITP) som
visat otillräckligt svar på tidigare behandling. Kronisk ITP är en
sällsynt autoimmun blödningsrubbning som kännetecknas av ett lågt
antal blodplättar. Sjukdomen drabbar cirka 60 000 vuxna i USA.

FRAMÅTRIKTAD INFORMATION
Detta pressmeddelande kan innehålla "framåtriktad information".
Framåtriktad information innefattar all information som inte är
grundad på historiska fakta, exempelvis planer, strategier,
förväntningar på framtiden samt uttalanden gällande förväntad
tidsplan för registreringar och godkännanden, förväntat slutdatum för
transaktionen samt möjligheterna att fullborda transaktionen och
uppfylla fullföljandevillkoren. Termer som "antecipera", "förväntar",
"avser", "planerar", "målsättning", "projektera", "anser", "kommer
att", "mål", "skulle", "söka", "uppskattar" och liknande uttryck
avser identifiera redogörelser av framåtriktad information.

Den framåtriktade informationen grundas på Sobis nuvarande
förväntningar och bedömningar och Sobi kan inte försäkra att sådana
förväntningar och bedömningar kommer att uppfyllas. Redogörelserna av
framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och är förknippade med såväl kända som
okända risker och osäkerheter som kan leda till att faktiska resultat
eller händelser skiljer sig åt från förväntningarna och bedömningarna
i den framåtriktade informationen, exempelvis förmågan att möta
förväntningar beträffande tidsplan och fullbordande av transaktionen,
uppfyllandet eller åsidosättandet av övriga förutsättningar
hänförliga till uppköpserbjudandets fullbordan under förväntade
villkor eller förväntad tidsram, betalningen av CVR, rörelse- och
verksamhetsresultaten i Sobi och Dova, risken att Sobi inte erhåller
förväntade förmåner samt generella finansiella, ekonomiska och
marknadsmässiga förhållanden.

Den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande gäller endast
per dagen för detta dokument och Sobi åtar sig inte att revidera
eller uppdatera någon redogörelse av framåtriktad information till
följd av ny information, framtida händelser eller omständigheter
efter dagen för redogörelsen. För de fall en eller fler av dessa
uttalanden uppdateras eller revideras ska investerare och övriga
intressenter inte dra slutsatsen att ytterligare uppdateringar eller
revideringar kommer att göras.

Denna information är sådan information som Swedish Orphan Biovitrum AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Linda
Holmströms, Corporate Communications and Investor Relations, försorg,
för offentliggörande den 9 november 2019 kl 15:30 CET.

För mer information vänligen kontakta

Sobi Communications & Investor Relations

Paula Treutiger, Head of Communication & Investor Relations
+46 733 666 599
paula.treutiger@sobi.com

Linda Holmström, Corporate Communication & Investor Relations
+ 46 708 734 095
linda.holmstrom@sobi.com

Informationsagenten avseende uppköpserbjudandet

Georgeson LLC
+ 1 (866) 628-6021

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Postadress: 112 76 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 697 20 00 www.sobi.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/swedish-orphan-biovitrum-ab/r/sobi-har-framga...
https://mb.cision.com/Main/14266/2957971/1138643.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.