Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-07-21

Swedish Orphan Biovitrum AB: Sobi publicerar rapport för andra kvartalet 2021

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (http://www.sobi.com/) (Sobi™) publicerar idag kvartalsrapport för andra kvartalet 2021. De totala intäkterna uppgick till 3 211 MSEK, en ökning med 14 procent vid fasta växelkurser (CER) jämfört med samma period 2020. EBITA uppgick till 922 MSEK motsvarande en EBITA-marginal om 29 procent.

April - juni

 • Totala intäkter uppgick till 3 211 MSEK (3 070), en ökning med 5 procent och 14 procent vid fasta växelkurser, CER
 • EBITA[1 ]uppgick till 922 MSEK (1 018), motsvarande en EBITA-marginal[1] om 29 procent (33)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,91 SEK (0,96)
 • Intäkterna inom Haematology uppgick till 2 125 MSEK (2 037), en ökning med 12 procent vid CER
 • Försäljningen av Elocta[®] uppgick till 1 005 MSEK (1 040), 2 procent tillväxt vid CER
 • Försäljningen av Alprolix[®] uppgick till 438 MSEK (363), 27 procent tillväxt vid CER
 • Försäljningen av Doptelet® ökade med 42 procent vid CER, till 230 MSEK
 • Intäkterna inom Immunology uppgick till 752 MSEK (714), Gamifant® ökade med 46 procent vid CER, till 168 MSEK (132)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 393 MSEK (1 942)

Januari - juni

 • Totala intäkter uppgick till 6 872 MSEK (7 709), -11 procent och -2 procent vid CER
 • EBITA[1 ]uppgick till 2 406 MSEK (3 191), med en EBITA-marginal[1] om 35 procent (41)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,27 SEK (4,98)
 • Intäkterna inom Haematology uppgick till 4 003 MSEK (4 431), -3 procent vid CER
 • Försäljningen av Elocta uppgick till 1 861 MSEK (2 399), -18 procent vid CER
 • Försäljningen av Alprolix till 851 MSEK (851), 6 procent tillväxt vid CER
 • Försäljningen av Doptelet ökade med 88 procent vid CER till 411 MSEK
 • Intäkterna inom Immunology uppgick till 2 305 MSEK (2 514), Gamifant ökade med 47 procent vid CER, till 301 MSEK (236)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 092 MSEK (3 828)

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • I juli inlämnades ansökan för Kineret till EMA med en föreslagen indikation för behandling av coronavirussjukdom 2019 (Covid-19) hos vuxna patienter med lunginflammation som löper risk att utveckla svår andningssvikt

Utsikter 2021 - oförändrade

 • Rörelsens intäkter för 2021 förväntas ligga i intervallet 14 000-15 000 MSEK

 • EBITA-marginalen förväntas ligga i intervallet 30-35 procent av intäkterna

 

Guido Oelkers, vd och koncernchef:

"Vi summerar ett positivt andra kvartal och har återgått till tvåsiffrig tillväxt. Våra siffror påverkas fortfarande av restriktioner och nedstängningar kopplade till covid-19-pandemin, men vi har börjat se förbättrade marknadsförhållanden i takt med att restriktionerna lättar. Under kvartalet gjorde vi framsteg i forsknings- och utvecklingsportföljen, med pegcetacoplan och efanesoctocog alfa, samt med anakinra (Kineret) för behandling av covid-19-relaterad lunginflamation."

Finansiell översikt

[][][][][][][][][]
Kv2 Kv2 H1 H1 Helår
MSEK 2021 2020 Förändring 2021 2020 Förändring 2020
Rörelsens 3 211 3 070 5% 6 872 7 709 -11% 15 261
intäkter
Bruttoresultat 2 428 2 381 2% 5 363 5 979 -10% 12 036

Bruttomarginal[1] 76% 78% 78% 78% 79%
EBITA[1] 922 1 018 -9% 2 406 3 191 -25% 6 700

EBITA 922 1 018 -9% 2 406 3 191 -25% 6 301
justerat[1,2]
EBITA-marginal[1] 29% 33% 35% 41% 44%
EBITA-marginal 29% 33% 35% 41% 41%
justerat[1,2]
Periodens 268 283 -5% 964 1 465 -34% 3 245
resultat
Resultat per 0,91 0,96 -5% 3,27 4,98 -34% 11,01
aktie, före
utspädning, SEK
Resultat per 0,91 0,96 -5% 3,27 4,98 -34% 9,66
aktie, före
utspädning, SEK
justerat[1,2,3]
[1]Alternativa
nyckeltal
(APM).
[2]EBITA helår
2020
exklusive poster
av
engångskaraktär;
övriga
rörelseintäkter
kopplat till
återföring av CVR
-skulden om
399 MSEK.
[3]Resultat per
aktie helår
2020 exklusive
återföring av
CVR-skulden om
399 MSEK.
 

Telefonkonferens

Investare, finansiella analytiker och media inbjuds till en telefonkonferens med presentation av resultatet idag klockan 13.00. Presentationen kommer att hållas av Sobis vd och koncernchef Guido Oelkers och kommer att ske på engelska.

Presentationen kan följas direkt via telefon och hemsidan, eller i efterhand på www.sobi.com. De bilder som används under presentationen kommer att finnas tillgängliga på Sobis webbplats före telefonkonferensen.

För att delta i telefonkonferensen, ring:

SE: +46 8 566 426 92 (Direkt)

UK: +44 3 333 009 260 (Direkt)

US: +1 631 913 1422 PIN: 83892913#

Klicka på denna länk för att komma till webbpresentationen (https://onlinexperiences.com/scripts/Server.nxp?LASCmd=AI:4;F:QS!10100&ShowUUID=EE1D1584-CE5A-4C77-BB21-AFB47B5AA717)

Efter livesändningen kommer presentationen att finnas tillgänglig via samma länk som ovan.

---

Om Sobi™

Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hemofili och immunologi samt för nischindikationer. Sobi har cirka 1 500 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Asien. 2020 uppgick Sobis totala intäkter till 15,3 miljarder SEK. Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.
 

Denna information är sådan information som Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontatpersoners försorg, för offentliggörande den 21 juli 2021 kl. 08:00.

 

För mer information, kontakta

Paula Treutiger, Head of Communication & Investor Relations
+46 733 666 599
paula.treutiger@sobi.com

Maria Kruse, Corporate Communication & Investor Relations
+46 767 248 830
maria.kruse@sobi.com

Författare Cision