Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-14

Swedol AB: Välkommen till årsstämma i Swedol AB (publ) den 21 maj 2014

Aktieägarna i Swedol AB (publ), 556127-6188, kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 21maj 2014 kl.18.00 i Näringslivets hus
(lokal: Wallenbergaren), adress: Storgatan 19 i Stockholm. Lättare
förtäring serveras från kl.17.15. Inregistreringen börjar kl.17.30.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall

· dels torsdagen den 15 maj 2014 vara införd som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken,

· dels senast fredagen den 16 maj 2014 kl.16.00 ha anmält sitt
deltagande i stämman till bolaget.

Anmälan kan ske på något av följande sätt:

a) per post: märkt "Årsstämma" till bolagets adress Swedol AB, Box
631, 135 26 Tyresö,

b) per fax: 08-742 09 52,

c) per telefon: 08-712 00 00 på vardagar mellan klockan 09.00 och
16.00,

d) per e-post: info@swedol.se, eller

e) på bolagets hemsida: www.swedol.se.

Vid anmälan uppges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, antal
aktier, adress, telefonnummer och eventuella biträden (högst två). Om
deltagande sker med stöd av fullmakt bör fullmakten och, i
förekommande fall, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar
inges tillsammans med anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga
rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara bokförd
senast torsdagen den 15 maj 2014 och aktieägaren bör alltså i god tid
dessförinnan kontakta förvaltaren och begära omregistrering.

Ombud

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får
utöva sin rösträtt genom ombud med skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år
från utfärdandet om det inte i fullmakten särskilt anges en längre
giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet.
Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta
ändamål. Fullmaktsformuläret kan erhållas

a) på bolagets huvudkontor (besöksadress: Vindkraftsvägen 2, 135 70 Tyresö),

b) på bolagets hemsida www.swedol.se,

c) per telefon på 08-712 00 00, vardagar kl 09.00 - 16.00, eller

d) per fax 08-742 09 52.

Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget
på den adress som är angiven under rubriken anmälan. Om fullmakten
utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande
behörighetshandlingar bifogas.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman
skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman
genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till
stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två personer att justera protokollet.

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen,
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt anförande
av styrelsens ordförande och av verkställande direktören.

7. Beslut om:

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen och av-stämningsdag för utdelning,

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt
revisorer och revi-sorssuppleanter.

9. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorerna.

10. Val av styrelseledamöter och revisor.

11. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning inför
årsstämma 2015.

12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

13. Stämmans avslutande.

Valberedning

I enlighet med beslut på årsstämman 2013 har en valberedning inrättats
bestående av

Mats Andersson (valberedningens ordförande), representerande Nordea
Småbolagsfond Norden, Johan Lannebo, representerande Lannebo Fonder,
Rolf Zetterberg, representerande Aktiebolaget Zelda, och John
Zetterberg, styrelseordförande i Swedol AB.

Beslutsförslag

Punkt 1;

Valberedningen föreslår att advokaten Henrik Wetzenstein utses att som
ordförande leda årsstämman.

Punkt 7b;

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att vinstutdelning för
räkenskapsåret 2013 lämnas med 0,20 kronor per aktie. Som
avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås måndagen den
26 maj 2014. Om stämman beslutar enligt förslaget beräknas
utbetalning genom Euroclear Sweden AB ske fredagen den 30 maj 2014.

Punkt 8;

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall uppgå till
fem utan suppleanter.

Punkt 9;

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden skall utgå med totalt 810
000 kronor, förutsatt att styrelsens revisionsutskott kommer att
uppgå till tre ledamöter. Arvodet ska fördelas med 190 000 kronor
till styrelsens ordförande och med 140 000 kronor till var och en av
övriga stämmovalda ledamöter. Styrelseledamot som är anställd i
bolaget erhåller inte något styrelsearvode. Ledamot av
revisionsutskottet skall erhålla ett tilläggsarvode med 20 000
kronor. Vidare föreslås att arvode till bolagets revisorer skall utgå
enligt godkänd räkning.

Punkt 10;

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Gert Karnberger,
Lotta Lundén, Jon Pettersson, John Zetterberg och Rolf Zetterberg.
Till styrelsens ordförande föreslås John Zetterberg.

Uppgifter om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida:
www.swedol.se

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings
PriceWaterhouseCoopers med Jeanette Cranning som huvudansvarig
revisor.

Punkt 11;

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer
för inrättande av en valberedning med uppgift att inför årsstämman år
2015 framlägga förslag till

1. Ordförande vid årsstämma.

2. Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

3. Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och
eventuell ersättning för utskottsarbete.

4. Arvodering av revisorer.

5. Valberedning inför årsstämma 2016.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen
inför årsstämman 2015 ska utgöras av representanter för de enligt
röstetalet i bolaget tre största aktieägarna enligt Euroclear Sweden
ABs register per den sista bankdagen i september 2014 samt styrelsens
ordförande, som skall vara sammankallande. Valberedningen utser
ordförande inom sig. Styrelsens ordförande eller annan
styrelseledamot skall inte vara ordförande för valberedningen. Om
representant lämnar valberedningen eller vid en ägarförändring som
innebär att representerad aktieägare inte längre tillhör de största
aktieägarna bör, om valberedningen finner det lämpligt, dess
sammansättning ändras på sätt som valberedningen beslutar.
Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart
representanterna och valberedningens ordförande utsetts. Ersättning
för arbete i valberedningen skall ej utgå. Mandatet för den nuvarande
valberedningen ska vara gällande tills den nya är utsedd enligt
ovanstående kriterier.

Punkt 12:

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande
befattningshavare avses verkställande direktören, vice verkställande
direktören och de övriga befattningshavare som ingår i bolagets
ledningsgrupp. Ersättning till ledande befattningshavare skall vara
konkurrenskraftig och marknadsmässig samt skall för den enskilde
befattningshavaren grundas på befattning, kompetens och prestation.
Ersättningen består av fast lön, övriga förmåner och avgiftsbestämd
pension samt kan därutöver bestå av en rörlig lön baserad på
kvantitativa och kvalitativa mål, därvid den rörliga lönen kan uppgå
till maximalt 30 % av den totala årslönen om full måluppfyllelse
uppnås. Med övriga förmåner avses normala icke-monetära ersättningar
såsom bilförmån och företagshälsovård. Vid uppsägning från bolagets
sida bör normalt gälla tre till sex månader och från
befattningshavarens sida tre månader, undantagsvis upp till sex
månader. Avgångsvederlag bör inte förekomma. Frågor om ersättning
till ledande befattningshavare skall behandlas och beredas av
ersättningsutskottet, som är ett utskott inom bolagets styrelse, och
beslutas av styrelsen. Styrelsen ska i undantagsfall ha rätt att
avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda
skäl för det.

Övrig information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte övriga handlingar
hålls tillgängliga hos bolaget på adress Vindkraftsvägen 2, Tyresö
och även på bolagets hemsida www.swedol.se senast från och med
onsdagen den 30 april 2014 samt skickas kostnadsfritt till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna
upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation,
eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 64 000 000 aktier, varav 6 400 000 A-aktier och 57 600 000 B-aktier, motsvarande sammanlagt 121 600 000 röster. A-aktier berättigar till tio röster och B-aktier till en röst. Uppgifterna avser förhållandena vid kallelsens utfärdande.

Stockholm i april 2014

Swedol AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedol-ab/r/valkommen-till-arsstamma-i-swedol-...
http://mb.cision.com/Main/1061/9568900/233138.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.