Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-25

Swemet AB: KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SWEMET AKTIEBOLAG DEN 25 NOVEMBER 2016

Vid extra bolagsstämma i Swemet Aktiebolag idag beslutades bl.a. följande.

* Bolagsstämman beslutade om bolagsordningsändring varigenom § 5
(Aktiekapital), § 6 (Antal aktier), § 9 (Kallelse) och § 10 (Ärende på
årsstämma) ändras.

* Bolagsstämman beslutade om emission av teckningsoptioner i form av
Incitamentsprogram 2016/2018. De väsentligaste förutsättningarna och
villkoren för programmet är följande.

- Styrelsen för bolaget har bedömt det vara till fördel för bolaget och dess
aktieägare att ledande befattningshavare och övrig personal i bolaget görs
delaktiga i bolagets utveckling genom att de erbjuds förvärva
teckningsoptioner i ett incitamentsprogram.

- Rätt att delta i programmet har ledande befattningshavare (inklusive VD),
vilka får teckna och tilldelas 34 483 teckningsoptioner vardera, och övrig
personal i bolaget, vilka får teckna och tilldelas 17 242 teckningsoptioner
vardera. Deltagande ska vid tidpunkten för tilldelning ha en anställning i
bolaget eller ett pågående uppdrag som konsult för bolaget, och vid nämnda
tidpunkt inte sagt upp sig eller blivit uppsagd från sin anställning eller
uppdrag.

- Bolaget ska emittera högst 310 352 teckningsoptioner där varje
teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av 1 aktie i bolaget av
serie B till en teckningskurs om 4 kronor per aktie. Bolagets aktiekapital
kan komma att ökas med högst 31 035,20 kronor.

- Teckning av teckningsoptioner ska ske den 5 december 2016 - 19 december
2016, till en teckningskurs om 29 öre per teckningsoption.

- Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under följande
perioder:

1 Från och med 15 december 2017 till och med den 15 januari 2018, och
2 Under en period om 14 kalenderdagar från och med dagen efter att bolagets
bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017 har offentliggjorts, dock med
start senast från och med den 15 mars 2018.

- I och med att teckningsoptionerna ska emitteras till marknadsmässiga villkor
beräknas inte några framtida kostnader för sociala avgifter att belasta
bolaget i anledning av teckningsoptionerna. Bolaget kommer att subventionera
programmet genom att varje medarbetare som tecknar teckningsoptioner ges ett
tillägg till lönen i form av en engångsutbetalning som, efter avdrag för
skatt, motsvarar ett belopp om 50 procent av respektive tecknares betalning
av tecknade teckningsoptioner. Bolagets totala kostnad för subventioneringen
kommer att bestå av det sammanlagda beloppet av tilläggen till lön enligt
ovan och sociala avgifter.

- Bolagsstämman beslutade att återkalla emissionsbemyndigande beslutat vid
årsstämma den 31 maj 2016 för att istället bemyndiga styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier
av serie B. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och betalning ska bland annat kunna ske kontant, genom
kvittning eller genom apportegendom.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till
kallelsen till stämman och de fullständiga förslagen, vilka finns
tillgängliga på bolagets webbplats www.swemet.se.

Viktig information

Denna information är sådan information som Swemet är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades
för offentliggörande den 25 november 2016 kl. 13.30 CET.

Om Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till
elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité.
Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora
elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya
generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras
med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar.
Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och
självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya
standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper
ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av.
www.swemet.se
.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor.

För mer information:

Jan Axelsson, VD Swemet

Telefon: +46 70 952 12 80

E-post: jan.axelsson@swemet.se

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.