Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-31

Sydsvenska Hem: Aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ) kallas härmed till årsstämma

Aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ)

kallas härmed till årsstämma den 29 september 2016 klockan 10.00 i
Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7,
Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 23 september 2016.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Sydsvenska Hem AB (publ), Att
Johan Åskogh, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9,
P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post:
Johan.askogh@paretosec.com. Vid anmälan skall uppges namn, person-
eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav
samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och
biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas
fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och
fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller
annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman,
tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 23 september
2016, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör
meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda
aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med
angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda.
Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den
längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från
utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god
tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna
adress. Fullmaktsformulär kommer att sändas till aktieägare som så
begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 2 400 000 aktier, motsvarande 2 400 000 röster.
Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska
situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två protokolljusterare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut:

(a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

(b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

(c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt revisorer och revisorssuppleanter.

10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.

11. Val av styrelse och styrelseordförande.

12. Val av revisor.

13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

(a) Beslut om bemyndigande av nyemission

14. Stämmans avslutande.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 8 (b))

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att av tillgängliga
vinstmedel om 241 750 962 kr utdelas ett belopp om 6,5 kronor per
aktie, innebärande en utdelning om totalt 15 600 000 kronor fördelad
på fyra separata tillfällen. Det föreslås att styrelsen ska
bemyndigas att fastställa avstämningsdagar för betalning av
utdelningen.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och
revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val
av styrelseledamöter och revisorer (ärende 2, 9, 10, 11 och 12)

Aktieägare som är representerade av styrelsen och sammanlagt står för
18 % av aktierna och rösterna i bolaget har lagt fram följande
förslag till stämman. Styrelsens ordförande John Helgesson, ska utses
till ordförande vid årsstämman (ärende 2).

· Antalet styrelseledamöter ska vara 3-10 ledamöter med minst en
suppleant och högst tio suppleanter (ärende 9).

· Antalet revisorer ska vara 1-2 med högst 2 revisorssuppleanter
eller ett registrerat revisionsbolag (ärende 9).

· Föreslås att styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma ska
utgå med totalt 180 000 kronor, varav 60 000 kr ska utgå till
styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de
tre övriga ledamöterna (ärende 10).

· Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning
(ärende 10).

· Omval av John Helgesson, Åsa Mossberg, Per-Åke Agnevik och Karl
Runeberg till styrelseledamöter. John Helgesson föreslås fortsätta
som styrelsens ordförande (ärende 11).

· Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte som bolagets
revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 12).

___________________

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens förslag till
vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande kommer från och
med den 29 augusti att hållas tillgängliga hos bolaget, adress c/o
Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, Stockholm, på
bolagets webbplats www.sydsvenskahem.se samt sändas till aktieägare
som så begär och som uppger sin postadress.

Beslut om bemyndigande av nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för
styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera
tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av
Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget.
Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av
styrelsen i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, med beaktande
av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning
ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller
genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet
och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets
verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter
och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av
bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt
förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och
förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i
samband med registreringen hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare
med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid stämman.

Styrelseledamöters aktier

Följande styrelseledamöter äger personligen aktier i Sydsvenska Hem AB
(publ): Karl Runeberg (20 215 aktier).

Följande styrelseledamöter representerar aktieägare som äger aktier i
Sydsvenska Hem AB (publ): John Helgesson (aktieägare som tillsammans
äger 20 000 aktier), Per-Åke Agnevik (aktieägare som tillsammans äger
150 000 aktier) och Karl Runeberg (aktieägare som tillsammans äger
420 215 aktier).

Dokumentation

Fullmaktsformulär finns tillgängliga för bolagets aktieägare på
bolagets adress, Sydsvenska Hem AB (publ) c/o Pareto Business
Management AB, Berzelii Park 9, Box 7415, 103 91 Stockholm och
skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm 1 september 2016
SYDSVENSKA HEM AB (PUBL)
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sydsvenska-hem/r/aktieagarna-i-sydsvenska-hem-...
http://mb.cision.com/Main/14154/2068527/555537.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.