Du är här

2017-10-02

Sydsvenska Hem: Kommuniké från årsstämma den 2 oktober i Sydsvenska Hem AB (publ)

Vid årsstämma den 2 oktober 2017 i Sydsvenska Hem AB (publ) fattades
följande beslut:

· Mattias Friberg från Roschier Advokatbyrå utsågs till ordförande
vid årsstämman.

· Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och
koncernredovisningen för räkenskapsåret 2016/2017 intagna resultat-
och balansräkningarna.

· Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den
fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag.
Således beslutades om resultatdisposition enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen, innefattande vinstutdelning enligt följande:

Av tillgängliga vinstmedel om 230 414 240 kronor, ska utdelning ske
med ett belopp om totalt 7,5 kronor per aktie, innebärande en
utdelning om totalt 18 000 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska
ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma. Detta innebär att
vid första och tredje utbetalningstillfället utbetalas 1,88 kronor
per aktie och vid andra och fjärde utbetalningstillfället utbetalas
1,87 kronor per aktie. Det beslutades att avstämningsdag för
erhållande av utdelning ska vara den 5 oktober 2017, 29 december
2017, 29 mars 2018 respektive 29 juni 2018. Det beslutades att 212
414 240 kronor balanseras i ny räkning.

· Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet gentemot Bolaget för
styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende
räkenskapsåret 2016/2017.

· Det beslutades att omvälja Karl Runeberg till styrelsen samt nyval
av Katarina Reigo, Robert Swartling och Andreas Morfiadakis för tiden
intill slutet av nästa årsstämma. Karl Runeberg ska vara styrelsens
ordförande. Nuvarande styrelseledamöterna Per-Åke Agnevik och Åsa
Mossberg har avböjt omval.

· Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 180 000 kr varav 60
000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå
till var och en av de tre övriga ledamöterna.

· Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget
Deloitte AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Det antecknades att Deloitte AB hade utsett auktoriserade
revisorn Jan Palmqvist till huvudansvarig revisor.

· Det beslutades att arvode till revisorerna för tiden intill slutet
av nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning.

För ytterligare information, vänlig kontakta:
Johan Åskog, VD
Sydsvenska Hem AB (publ)
+46 8 402 53 81

Sydsvenska Hem AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt
äger en fastighetsportfölj i västra Skåne. Bolaget bildades i
december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och
offentliga hyresgäster. Beståndet omfattar ca 24 100 kvadratmeter i
uthyrningsbar yta, fördelat över 5 förvaltningsobjekt och är idag
fullt uthyrt. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars
2016 och den sista fastigheten tillträddes 1 mars 2017. Bolaget
förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier
handlas på AktieTorget sedan den 6 april 2016.

Sydsvenska Hem AB (publ)
c/o Pareto Business Management AB
Box 7415, 103 91 Stockholm, Sweden

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sydsvenska-hem/r/kommunike-fran-arsstamma-den-...
http://mb.cision.com/Main/14154/2358509/730454.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.