Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-21

SynAct: Kallelse till extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Aktieägarna i SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, kallas härmed till
extra bolagsstämma fredagen den 8 november 2019 kl. 10.00 på Markets
& Corporate Law Nordic AB:s kontor, Stortorget 3 i Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen
den 1 november 2019, och

· anmäla sig till bolaget senast fredagen den 1 november 2019
skriftligen till Markets & Corporate Law Nordic AB, Att:
Bolagsstämma, Stortorget 3, 211 22 Malmö. Anmälan kan också göras per
telefon +46 720-50 40 56 eller per e-post bolagsstamma@mcl.law. I
anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt
ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde
(högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
fredagen den 1 november 2019, vilket innebär att aktieägare som
önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i
god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.synactpharma.com och skickas med post till aktieägare som
kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 14 675 167 stycken. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.
8. Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission.
9. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 7)

Genom emissionen ska aktiekapitalet kunna öka med högst 349 408,50
kronor genom nyemission av högst 2 795 268 aktier till en
teckningskurs om 6,20 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet
uppgår till högst 17 330 661,60 kronor.

Genom emissionen ska bolaget emittera högst 2 795 268
teckningsoptioner av serie TO 2 berättigande till teckning av vardera
en (1) ny aktie i bolaget. Genom utnyttjande av de utgivna
teckningsoptionerna av serie TO 2 kan aktiekapitalet komma att öka
med högst 349 408,50 kronor.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:

1. En unit består av fyra (4) nyemitterade aktier och fyra (4)
teckningsoptioner av serie TO 2 berättigande till teckning av en (1)
ny aktie vardera.

1. Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För
varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tjugoen (21)
sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny unit.

2. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för
fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med
företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 13 november 2019. Även
annan kan teckna i emissionen.

1. För varje tecknad unit ska erläggas 24,80 kronor (6,20 kronor per
aktie) kontant. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

1. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 18
november 2019 till och med den 2 december 2019. Teckning med stöd av
företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som
görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista
och betalning ska erläggas senast fjärde bankdagen efter det att
besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt
att förlänga tiden för teckning och betalning.

1. För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt enligt
ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta
om tilldelning av units till annan som tecknat units utan stöd av
företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska
ske.

I första hand ska tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya units
med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på
avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till
dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i
förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för
teckning av nya units och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.

I andra hand ska tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av
teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan
ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det
antal nya units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan
ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till
storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte
kan ske, genom lottning.

1. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att
de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket. Aktier som utgivits
efter nyttjande av teckningsoption av serie TO 2 medför rätt till
utdelning på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast
efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

1. En teckningsoption av serie TO 2 berättigar innehavaren till
teckning av en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 6,70
kronor per aktie kontant.

1. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av
serie TO 2 kan äga rum under perioden från och med den 2020-07-01
till och med den 2020-07-22.

1. Teckningsoptionerna av serie TO 2 ska vara föremål för organiserad
handel.

1. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 2
framgår av särskild bilaga.

1. Beslutet villkoras av att extra bolagsstämma den 8 november 2019
även beslutar om riktad emission enligt beslutspunkt 8.

2. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om
smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket
och Euroclear Sweden AB.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission (punkt 8)

Genom emissionen ska aktiekapitalet kunna öka med högst 262 000,00
kronor genom nyemission av högst 2 096 000 aktier till en
teckningskurs om 6,20 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet
uppgår till högst 12 995 200,00 kronor.

Genom emissionen ska bolaget emittera högst 2 096 000
teckningsoptioner av serie TO 2 berättigande till teckning av vardera
en (1) ny aktie i bolaget. Genom utnyttjande av de utgivna
teckningsoptionerna av serie TO 2 kan aktiekapitalet komma att öka
med högst 262 000,00 kronor.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:

1. En unit består av fyra (4) nyemitterade aktier och fyra (4)
teckningsoptioner av serie TO 2, envar berättigande till teckning av
en (1) ny aktie.

1. Rätt att teckna units ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma personerna nedan med den fördelning som
följer enligt nedan;

Namn Högst antal units
Jens Olsson 60 462
Arash Pournouri 60 462
Peyman Pournouri 60 461
Hami Rashidi 60 461
Jimmie Landerman 56 431
Henrik Andreasson 40 308
Hadi Ghafori 40 308
David Ghanbari 40 308
Milad Pournouri 40 300
Polynom Invest AB 24 184
Darius Hosseinian 20 161
Andres Fuentes-Rivera 20 154
Totalt 524 000

1. För varje tecknad unit ska erläggas 24,80 kronor (6,20 kronor per
aktie) kontant. Betalning ska erläggas senast fjärde bankdagen efter
det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren.
Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

1. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 18
november 2019 till och med den 2 december 2019. Styrelsen ska ha rätt
att förlänga tiden för teckning och betalning.

2. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att
de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket. Aktier som utgivits
efter nyttjande av teckningsoption av serie TO 2 medför rätt till
utdelning på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast
efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

1. En teckningsoption av serie TO 2 berättigar innehavaren till
teckning av en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 6,70
kronor per aktie kontant.

1. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av
serie TO 2 kan äga rum under perioden från och med den 2020-07-01
till och med den 2020-07-22.

1. Teckningsoptionerna av serie TO 2 ska vara föremål för organiserad
handel.

1. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 2
framgår av särskild bilaga.

1. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som
är företrädda vid bolagsstämman.

1. Beslutet villkoras av att extra bolagsstämma den 8 november 2019
även beslutar om företrädesemission enligt beslutspunkt 7.

2. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om
smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket
och Euroclear Sweden AB.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt
värdering:

Anledningen till styrelsens beslut att frångå aktieägarna...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.