Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-11

SynAct: Kommuniké från extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Idag, den 8 november 2019, hölls extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB
(publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Stämman godkände styrelsens beslut om företrädesemission. Genom
emissionen ska aktiekapitalet kunna öka med högst 349 408,50 kronor
genom nyemission av högst 2 795 268 aktier till en teckningskurs om
6,20 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst
17 330 661,60 kronor.

Genom emissionen ska bolaget emittera högst 2 795 268
teckningsoptioner av serie TO 2 berättigande till teckning av vardera
en (1) ny aktie i bolaget. Genom utnyttjande av de utgivna
teckningsoptionerna av serie TO 2 kan aktiekapitalet komma att öka
med högst 349 408,50 kronor.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:

1. En unit består av fyra (4) nyemitterade aktier och fyra (4)
teckningsoptioner av serie TO 2 berättigande till teckning av en (1)
ny aktie vardera.

1. Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För
varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tjugoen (21)
sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny unit.

2. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för
fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med
företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 13 november 2019. Även
annan kan teckna i emissionen.

1. För varje tecknad unit ska erläggas 24,80 kronor (6,20 kronor per
aktie) kontant. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

1. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 18
november 2019 till och med den 2 december 2019. Teckning med stöd av
företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som
görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista
och betalning ska erläggas senast fjärde bankdagen efter det att
besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt
att förlänga tiden för teckning och betalning.

1. För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt enligt
ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta
om tilldelning av units till annan som tecknat units utan stöd av
företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska
ske.

I första hand ska tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya units
med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på
avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till
dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i
förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för
teckning av nya units och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.

I andra hand ska tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av
teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan
ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det
antal nya units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan
ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till
storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte
kan ske, genom lottning.

1. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att
de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket. Aktier som utgivits
efter nyttjande av teckningsoption av serie TO 2 medför rätt till
utdelning på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast
efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

1. En teckningsoption av serie TO 2 berättigar innehavaren till
teckning av en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 6,70
kronor per aktie kontant.

1. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av
serie TO 2 kan äga rum under perioden från och med den 2020-07-01
till och med den 2020-07-22.

1. Teckningsoptionerna av serie TO 2 ska vara föremål för organiserad
handel.

1. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 2
framgår av särskild bilaga.

1. Beslutet villkoras av att extra bolagsstämma den 8 november 2019
även beslutar om riktad emission enligt beslutspunkt 8.

2. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om
smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket
och Euroclear Sweden AB.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission

Stämman godkände styrelsens beslut om riktad emission. Genom
emissionen ska aktiekapitalet kunna öka med högst 262 000,00 kronor
genom nyemission av högst 2 096 000 aktier till en teckningskurs om
6,20 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst
12 995 200,00 kronor.

Genom emissionen ska bolaget emittera högst 2 096 000
teckningsoptioner av serie TO 2 berättigande till teckning av vardera
en (1) ny aktie i bolaget. Genom utnyttjande av de utgivna
teckningsoptionerna av serie TO 2 kan aktiekapitalet komma att öka
med högst 262 000,00 kronor.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:

1. En unit består av fyra (4) nyemitterade aktier och fyra (4)
teckningsoptioner av serie TO 2, envar berättigande till teckning av
en (1) ny aktie.

1. Rätt att teckna units ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma personerna nedan med den fördelning som
följer enligt nedan;

Namn Högst antal units
Jens Olsson 60 462
Arash Pournouri 60 462
Peyman Pournouri 60 461
Hami Rashidi 60 461
Jimmie Landerman 56 431
Henrik Andreasson 40 308
Hadi Ghafori 40 308
David Ghanbari 40 308
Milad Pournouri 40 300
Polynom Invest AB 24 184
Darius Hosseinian 20 161
Andres Fuentes-Rivera 20 154
Totalt 524 000

1. För varje tecknad unit ska erläggas 24,80 kronor (6,20 kronor per
aktie) kontant. Betalning ska erläggas senast fjärde bankdagen efter
det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren.
Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

1. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 18
november 2019 till och med den 2 december 2019. Styrelsen ska ha rätt
att förlänga tiden för teckning och betalning.

2. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att
de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket. Aktier som utgivits
efter nyttjande av teckningsoption av serie TO 2 medför rätt till
utdelning på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast
efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

1. En teckningsoption av serie TO 2 berättigar innehavaren till
teckning av en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 6,70
kronor per aktie kontant.

1. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av
serie TO 2 kan äga rum under perioden från och med den 2020-07-01
till och med den 2020-07-22.

1. Teckningsoptionerna av serie TO 2 ska vara föremål för organiserad
handel.

1. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 2
framgår av särskild bilaga.

1. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som
är företrädda vid bolagsstämman.

1. Beslutet villkoras av att extra bolagsstämma den 8 november 2019
även beslutar om företrädesemission enligt beslutspunkt 7.

2. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om
smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket
och Euroclear Sweden AB.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt
värdering:

Anledningen till styrelsens beslut att frångå aktieägarnas
företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för
bolaget och aktieägarna att stärka ägarbasen genom att bredda basen
av större ägare samt att tillvarata möjligheten att tillföra nytt
rörelsekapital på, för bolaget, attraktiva villkor, särskilt sett
till tids- och kostnadsaspekten för genomförandet av emissionen.
Genom emissionen tillförs rörelsekapital i syfte att arbeta mot satta
målsättningar och detta på ett kostnads- och tidseffektivt sätt där
bolagets finansiella ställning stärks. Skälen ovan har resulterat i
slutsatsen att det enligt styrelsens bedömning funnits övervägande
skäl att, genom denne emission kombinerat med en företrädesemission
frångå aktieägarnas företrädesrätt till gynnande för bolaget och
aktieägarna på sikt.

Emissionskursen har fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde med
en emissionsrabatt på ca 11 procent.

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen Thomas Jonassen

VD, SynAct Pharma AB CSO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67 Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: joo@synactpharma.com E-post: tj@synactpharma.com

Om SynAct Pharma

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom
inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad
på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta
försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära
syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer.

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/25F91CCB540361F6E0...
https://mb.cision.com/Main/14427/2959108/1139537.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.