Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-21

SynAct: SynAct genomför riktad emission och fullt garanterad företrädesemission i syfte att öka det kommersiella värdet...

SynAct Pharma AB ("SynAct") meddelar idag att styrelsen har beslutat
att, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 8 november
2019, genomföra en riktad emission om cirka 13 MSEK och en fullt
garanterat företrädesemission av units om initialt cirka 17,3 MSEK.
Riktad emission och företrädesemission av units tillför SynAct
initialt cirka 30,3 MSEK (före emissionskostnader). Därutöver
nyemitteras, genom emissionerna, teckningsoptioner vilka under juli
2020 kan tillföra SynAct ytterligare totalt högst cirka 32,8 MSEK.
SynAct har erhållit teckningsförbindelser om cirka 6,4 MSEK och
emissionsgarantier om cirka 10,9 MSEK, motsvarande totalt 100 procent
av företrädesemissionen. Även allmänheten ges möjlighet att teckna
units i företrädesemissionen. Den sammanlagda emissionslikviden från
både riktad emission, företrädesemission och vidhängande
teckningsoptioner uppgår således till cirka 63,1 MSEK (före
emissionskostnader) härefter ("Kapitaliseringen"). Likvid från
Kapitaliseringen ämnar säkerställa den finansiering som behövs för
att utveckla den utökade pipelinen med AP1189 till flera viktiga
milstolpar, som att slutföra fas II-studien med AP1189 inom reumatoid
artrit. Vidare avser bolaget finansiera och uppnå Proof-of-Concept
med AP1189 inom den nya indikationen nefrotiskt syndrom. Kallelse
till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras inom kort.

Bakgrund och motiv till Kapitaliseringen

I kombination med det lyckade utvecklingsarbetet avseende AP1189 inom
reumatoid artrit (RA) planerar SynAct att genomföra ytterligare en
klinisk fas II-studie inom nefrotiskt syndrom (NS). Genom att addera
ytterligare en klinisk fas II-studie med AP1189 inom NS bedömer
styrelse och ledning i SynAct att bolaget kommer att diversifiera
risken och öka det kommersiella värdet för läkemedelskandidaten
AP1189. Bolaget har i prekliniska studier med AP1189 påvisat lovande
resultat inom NS - som kännetecknas av förlust av plasmaprotein via
njurarna (proteinuri) och ödemutveckling. Obehandlat kan NS leda till
utveckling av kronisk njursvikt, där dialys och transplantation kan
vara de enda behandlingsalternativen. Kronisk njursvikt leder till en
markant ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar inklusive högt blodtryck,
hjärtinfarkt och stroke. NS kan i många fall betraktas som en
autoimmun sjukdom och ses ofta som en utveckling i systemiska
inflammatoriska sjukdomar.

Med etableringen av två kliniska fas II-program inom två olika
indikationer, RA och NS, kommer SynAct även öka möjligheten för
framgångsrika resultat. Både RA och NS är indikationer med ett stort
obemött medicinskt behov och en attraktiv marknad där SynActs
läkemedelskandidat har potential att både bli en ny och bättre
behandlingsmetod. Positiva data i det pågående fas IIa-programmet i
RA och i den planerade fas IIa-studien i NS kan medföra att AP1189
kan bli en betydande behandling på melanokortinmarknaden, som för
närvarande uppgår till över 1 miljard USD, till förmån för en mycket
stor patientgrupp. Härutöver kan AP1189 som en ny
inflammationsresolutionsterapi erbjuda behandling för en ännu större
marknad inom RA, som i 2017 uppgick till cirka 23.3 miljarder USD och
psoriasisartrit som uppgick till över 4,5 miljarder USD[1]
(http://file///C:/Users/Joo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Con...).
Marknaden för NS är något mindre men ger möjlighet att få
särläkemedelsstatus och att dra nytta av fast-track-utveckling och
exklusivitet efter marknadslansering.

Med nettofinansieringen om cirka 58,1 MSEK från förestående
kapitalisering kommer SynAct att ha den finansiering som behövs för
att utveckla den utökade pipelinen med AP1189 till flera viktiga
milstolpar, som att slutföra fas II-studien med AP1189 inom reumatoid
artrit och nå Proof-of-Concept med AP1189 med fas II-studien inom
nefrotiskt syndrom.

VD Jeppe Øvlesen kommenterar:

"Vår kliniska fas II-studie inom aktiv reumatoid artrit med AP1189
pågår på kliniker runt om i Danmark efter ett mycket lyckat
utvecklingsarbete, där vi har lagt en gedigen vetenskaplig grund som
banar väg för att frambringa goda resultat i pågående och framtida
studier. AP1189 har stor potential att bli ledande inom en ny
behandlingsmetod, kallad resolutionsterapi vid inflammatoriska och
autoimmuna sjukdomar, som i motsats till de flesta av dagens
läkemedel inte hämmar kroppens immunförsvar utan istället förstärker
immunsystemets läkningsmekanismer. SynAct har, efter att ha erhållit
lovande prekliniska resultat inom nefrotiskt syndrom (NS) med
läkemedelskandidaten AP1189, även stor potential att avancera inom
NS. För att öka värdeskapandet för AP1189 planerar vi nu att
genomföra ytterligare en klinisk fas II-studie inom NS, där vi i
dagsläget, likt indikationen RA, kan konstatera ett stort obemött
medicinskt behov. Baserat på våra lovande resultat i båda
indikationer, finner vi denna nya strategi med ytterligare en klinisk
studie ytterst lämplig för att skapa värde för SynAct och bolagets
aktieägare. Vår övergripande målsättning står fast gällande
läkemedelskandidaten AP1189, där vår ambition är att, baserat på
resultaten från de kliniska fas II-studierna, teckna kommersiella
avtal med ett eller flera större läkemedelsbolag."

CSO Thomas Jonassen kommenterar:

"Vi befinner oss i en mycket spännande period och vår kliniska fas
II-studie med läkemedelskandidaten AP1189 inom indikationen RA
fortgår i enlighet med våra uppsatta mål och plan - att påvisa
SynActs nya inflammations-resolutionsstrategi för att gynna patienter
som tidigare inte upplevt tillräcklig behandling med nuvarande
inflammationshämmande läkemedel. Möjligheten för AP1189 att bli en ny
behandlingsmetod inom resolutionsterapi bedömer vi som lovande och
med vår pågående studie inom RA beräknar vi kunna erhålla
Proof-of-Concept för AP1189 under Q1 2021 samt rapportera
interimsresultat i slutet av det första kvartalet 2020. För att
bredda vår pipeline och kommersiella potential, samt ytterligare
påvisa läkemedelskandidatens möjligheter, planerar vi nu att
genomföra ytterligare en fas II-studie med AP1189 inom indikationen
NS till en förhållandevis låg studiekostnad - eftersom vi redan har
avslutat fas I kan vi börja direkt i fas II inom NS. Vi beräknar
kunna rapportera topline-resultat för fas II-studien inom NS under Q1
2021."

Den riktade emissionen

Styrelsen i SynAct har beslutat om, under förutsättning av godkännande
vid extra bolagsstämma den 8 november 2019, att genomföra en riktad
emission av units om cirka 13 MSEK för emissionskostnader. Den
riktade emissionen omfattar totalt 524 000 units till samma villkor
som i företrädesemissionen (se nedan). Skälen till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara
fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att stärka ägarbasen genom
att bredda basen av större ägare samt att tillvarata möjligheten att
tillföra nytt rörelsekapital på, för bolaget, attraktiva villkor,
särskilt sett till tids- och kostnadsaspekten för genomförandet av
emissionen. Genom emissionen tillförs rörelsekapital i syfte att
arbeta mot satta målsättningar och detta på ett kostnads- och
tidseffektivt sätt där bolagets finansiella ställning stärks. Skälen
ovan har resulterat i slutsatsen att det enligt styrelsens bedömning
funnits övervägande skäl att, genom denne emission kombinerat med en
företrädesemission frångå aktieägarnas företrädesrätt till gynnande
för bolaget och aktieägarna på sikt. Aktierna och teckningsoptionerna
från den riktade emissionen förväntas upptas till handel på Spotlight
Stock Market vid samma tidpunkt som aktierna och teckningsoptionerna
från företrädesemissionen. Bolaget har erhållit bindande åtaganden
avseende teckning i den riktade emissionen i enlighet med nedan
fördelning:

Namn Antal units
Jens Olsson 60 462
Arash Pournouri 60 462
Peyman Pournouri 60 461
Hami Rashidi 60 461
Jimmie Landerman 56 431
Henrik Andreasson 40 308
Hadi Ghafori 40 308
David Ghanbari 40 308
Milad Pournouri 40 300
Polynom Invest AB 24 184
Darius Hosseinian 20 161
Andres Fuentes-Rivera 20 154
Totalt 524 000

Den fullt garanterade företrädesemissionen

Styrelsen i SynAct har beslutat om, under förutsättning av godkännande
vid extra bolagsstämma den 8 november 2019, att genomföra en
företrädesemission om initialt 17,3 MSEK genom emission av högst 698
817 units med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Även
allmänheten ges rätt att teckna i företrädesemissionen. SynAct har
erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande om cirka 17,3
MSEK, vilket motsvarar 100 procent av företrädesemissionen.
Teckningsförbindelserna motsvarar cirka 6,4 MSEK (cirka 37 procent)
och har lämnats av bland annat bolagets styrelse samt ledning om
cirka 1,1 MSEK. Garantiåtaganden i företrädesemissionen motsvarar
cirka 10,9 MSEK (cirka 63 procent). Teckningsförbindelser och
garantiåtagande har inte säkerställts via förhandstransaktion,
bankgaranti eller liknande. Kontant premieersättning om åtta procent
utgår för garantiåtagande.

Kapitaliseringen

Genom Kapitaliseringen kan totalt 4 891 268 aktier och 4 891 268
vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2 emitteras i bolaget.
Kapitaliseringen tillför således SynAct initialt cirka 30,3 MSEK
(före emissionskostnader). Fullt utnyttjande av teckningsoptioner av
serie TO 2 kan tillföra SynAct ytterligare totalt högst cirka 32,8
MSEK (före emissionskostnader) under juli 2020. Den sammanlagda
emissionslikviden från Kapitaliseringen uppgår således högst till
cirka 63,1 MSEK (före emissionskostnader).

Utökat brygglån

För att fortsätta hålla högt momentum i verksamhetsutvecklingen innan
emissionslikvid erhålls genom initial kapitalisering, utökar SynAct
det befintliga brygglånet som kommunicerades den 2 maj 2019 med
ytterligare 3 MSEK. Bryggfinansieringen är lämnad av samma parter och
löper till samma villkor som kommunicerades den 2 maj 2019.

Erbjudandet i företrädesemissionen i sammandrag

· Teckningstid: 18 november 2019 - 2 december 2019.
· Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 13
november 2019 är aktieägare i SynAct äger företrädesrätt att teckna
units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid
en (1) gammal aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Innehav av
tjugoen (21) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit.

· Erbjudandets omfattning: Företrädesemissionen omfattar upp till
698 817 units. En (1) unit består av fyra ...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.