Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-26

SyntheticMR AB: Bokslutskommuniké januari - december 2015

Helåret, januari - december 2015

· Nettoomsättningen uppgick till 6 199 Tkr (1 848 Tkr)
· Periodens resultat uppgick till 78 Tkr (-6 614 Tkr)
· Resultat per aktie uppgick till 0,02 kr (-1,87 kr)
· Likvida medel uppgick till vid periodens slut till 8 197 Tkr (15
928 Tkr)

Fjärde kvartalet, oktober - december 2015

· Nettoomsättningen uppgick till 4 173 Tkr (935 Tkr)
· Periodens resultat uppgick till 6 616 kr (-1 649 Tkr)
· Resultat per aktie uppgick till 1,64 kr (-0,44 kr)

Väsentliga händelser under perioden

Marknad och försäljning

· Under året har försäljningen av MAGiC, den kundanpassade versionen
av SyMRI® IMAGE som marknadsförs av SyntheticMRs strategiska partner
GE Healthcare, under licensavtalet inletts.

· SyntheticMR och Philips tecknade i november ett samarbets- och
co-marketingavtal som innebär att Philips erbjuder en sekvens
(SyntAc-sekvensen) som tillval till sina kunder, vilket gör de flesta
av Philips MR-kameror fullt kompatibla med programvaran SyMRI som
säljs av SyntheticMR. Detta innebär att SyntheticMR och Philips
tillsammans kan förbättra effektiviteten i arbetsflödet och generera
bättre kliniskt beslutsstöd för slutanvändare av Philips MR-kameror.

· Juntendo universitetssjukhus i Japan ser potential att använda
SyMRI för att hitta optimal kontrastviktning av MR-bilder för
patienter med multipel skleros (MS) eller hjärntumörmetastaser och
har licensierat SyMRI Research Edition från SyntheticMR. SyMRI
Research Edition som är optimerad för klinisk forskning inom
neurologisk MR och inkluderar exportbara SyMaps, kvantitativa T1, T2
och PD-kartor.

· University of Texas MD Anderson Cancer Centre har tecknat ett
forskningsavtal med SyntheticMR som inkluderar installation av SyMRI
IMAGE och SyMRI NEURO. SyMRI ger kvantitativ information, inklusive
vävnadssegmentering och T1- , T2- och PD-kartor, vilket adderar
objektiva data till MR-undersökningen. MD Anderson kommer studera
tekniken för dess potential att addera diagnostiskt värde för olika
kliniska tillämpningar inklusive karaktärisering av hjärntumörer.

· Linköpings universitetssjukhus har installerat SyMRI NEURO från
SyntheticMR för att effektivisera och förbättra uppföljningen av
MS-patienter. SyMRI möjliggör bland annat en objektiv uppföljning av
hjärnatrofi hos patienterna genom automatisk beräkning av Brain
Parenchymal Fraction (BPF). Sjukhuset genomför ett pilotprojekt med
målet att ta SyMRI i klinisk drift i Region Östergötland under 2016.

· SyntheticMR AB har ingått avtal med Cincinnati Childrens Hospital
(CCHMC) avseende installation av SyMRI. CCHMC utvärderar möjligheten
att förbättra effektiviteten i samband med MR-undersökningar av barn
genom att förkorta undersökningstiden med SyMRI. Under perioden
meddelades positiva resultat från den första delen utav utvärderingen
som syftat till att kliniskt validera användningen av SyMRI på barn.
Resultaten bekräftar att de syntetiska bilderna, vilka tidigare
validerats för undersökning av vuxna, är av diagnostisk kvalitet även
för undersökning av barn. En styrka man ser med SyMRI, som kan vara
särskilt användbar i samband med pediatriska fall, är att man kan
justera och återskapa bilder i efterhand. Detta på grund av att
hjärnan är under utveckling. I den andra delen av studien utvärderar
Cincinnati hur justerbara kontraster och kvantitativ information kan
användas och addera diagnostiskt värde i samband med undersökning av
barn.

Övriga väsentliga händelser

· I oktober rekryterades en säljare med placering centralt i Europa
i syfte att förstärka SyntheticMRs försäljningsorganisation. Arbetet
kommer innefatta direktförsäljning samt att stödja våra partners på
den Europeiska marknaden.

· I januari 2015 tillträdde Magnus Björklund som utvecklingschef.
Han kommer närmast från Philips Healthcare där han senast haft
produktområdesansvar i norden för mammografi och avancerade
visualiseringsverktyg. Han har bland annat även ansvarat för
produktlansering på den amerikanska marknaden och har tidigare även
en bakgrund från Sectra.

VD har ordet

Jag summerar med glädje 2015 och konstaterar att året som gått är en
milstolpe i SyntheticMRs historia. Vi levererade vårt första kvartal
med positivt rörelseresultat, vår programvara och teknik har nu i
större skala börjat levereras ut till sjukhus runt om i världen.
Detta syns genom en tredubbling av försäljningen.

Försäljningen av MAGiC, GEs licenserade version av SyMRI IMAGE,
inleddes enligt plan i slutet av året på de första marknaderna, med
initialt fokus på Europa och Japan. Under 2016 kommer successivt fler
marknader och större grupper av kunder kunna adresseras. Detta i takt
med fortsatt utrullning av MAGiC till fler kundsegment samt
ytterligare regulatoriska godkännanden. Vi kommer fortsätta vårt nära
och strategiska samarbete tillsammans med GE för att säkerställa att
MAGiC etableras på marknaden i den takt som är planerad under de
kommande åren.

Under 2015 tog vi också ett ytterligare stort steg i enlighet med vår
strategiska plan för etablering av SyMRI på marknaden genom att
teckna co-marketing avtal med Philips. Avtalet med Philips möjliggör
kompatibilitet med de flesta av Philips MR-kameror. Detta kommer
under 2016 att ge initiala försäljningsmöjligheter i takt med att
kamerauppdateringar sker. I Japan har Philips sålt de första
SyMRI-licenserna, integrerat i Sectras PACS.

Vi har under flera år fokuserat på att säkerställa kompabilitet med
MR-kameror från de största tillverkarna. Avtalen med GE och Philips
har skapat kompabilitet och marknadsmässiga förutsättningar för att
en nå en betydande del av marknaden. GE och Philips står tillsammans
för ca 40 procent av den globala MR-marknaden. Parallellt med att vi
stärker och intensifierar våra nuvarande samarbeten strävar vi
givetvis efter att etablera ytterligare partnersamarbeten.

Som jag tidigare nämnt så innebär våra etablerade partnersamarbeten
att marknaden nu successivt ökar i tillgänglighet vilket innebär
ökade försäljningsmöjligheter för oss även inom direktförsäljning. En
av dessa möjligheter är tilläggsförsäljning av våra andra
produktpaket till MAGiC-kunder.

Detta är en ny och spännande fas för SyntheticMR. För att tillvarata
dessa möjligheter och bemöta marknadens intresse stärker vi
fortlöpande vår organisation. Under senare delen av året anställde vi
en säljare med placering centralt i Europa, för att arbeta både med
direktförsäljning och stödja våra partners på den Europeiska
marknaden.

Jag ser fram mot 2016 som det år då SyMRI blir en alltmer efterfrågad
och etablerad produkt på marknaden. Huvudfokus har tidigare varit att
bereda väg och möjliggöra tekniken men framöver kommer vi fokusera
mer intensivt på marknadsnära aktiviteter gentemot våra
samarbetspartners samt slutkunder.

Stefan Tell
VD SyntheticMR AB

SyntheticMR i korthet

SyntheticMR utvecklar analys- och avbildningsmetoder för magnetisk
resonanstomografi (MR, eller MRI på engelska). Bolaget grundades 2007
i Linköping av Dr. Marcel Warntjes baserat på innovationer som
ursprungligen utvecklats inom Center for Medical Image Science and
Visualization (CMIV), Linköping.

SyntheticMR har utvecklat SyMRI, en programvara som möjliggör för
klinikern att gå längre än vad man kan med konventionell MR. Med
SyMRI kan undersökningstiden markant förkortas samtidigt som
ytterligare information genereras ur en och samma MR-serie, vilket
ger ett ökat diagnostiskt värde. MAGiC, en kundanpassad version av
SyMRI IMAGE marknadsförs av SyntheticMRs partner, GE Healthcare,
under licensavtal. SyMRI marknadsförs även genom partnersamarbete med
Sectra och co-marketing avtal med Philips.

SyMRI är CE-märkt och därmed regulatoriskt godkänd för kliniskt bruk i
Europa. MAGiC är godkänd för klinisk användning på de flesta
geografiska marknader men ännu ej USA och Kina.

Vision och strategi

SyntheticMRs vision är att skapa ett paradigmskifte inom MR. Detta
genom att erbjuda läkaren både objektivt beslutsstöd och ett snabbare
arbetsflöde, för ökad patientgenomströmning och en bättre
behandlingsupplevelse för patienten. På så sätt ökar effektiviteten
på kundernas kliniker och därmed genereras långsiktigt god lönsamhet
för bolaget och dess aktieägare.

Bolagets kärnkompetens består i att utveckla och kommersialisera
produkter baserade på den senaste forskningen inom området.
Utveckling och kommersialisering sker i nära samarbete med utvalda,
ledande kliniker och sjukhus för att säkerställa att de produkter som
tas fram svarar mot marknadens behov och krav.

Försäljningsstrategi

SyntheticMRs strategi är att nå ut till en bred, global marknad genom
att etablera partnersamarbeten med ledande aktörer på MR-marknaden.
Under 2014 tecknades ett licensavtal med GE Healthcare, en av de
största och globalt ledande MR-tillverkarna. Avtalet ger GE rätt att
sälja en integrerad och kundanpassad version av SyMRI direkt till
sina kunder globalt.

Under hösten 2015 tecknades ett samarbets- och co-marketingavtal med
Philips som innebär att Philips erbjuder SyntAc-sekvensen som tillval
till sina kunder, vilket gör de flesta av Philips MR-kameror fullt
kompatibla med SyMRI. Bolaget har även sedan tidigare ett samarbete
med Sectra som levererar PACS-system.

Utöver dessa försäljningskanaler bedriver SyntheticMR
direktförsäljning till slutkund som en parallell kanal för intäkter
och samtidigt är detta en viktig kanal för att etablera fler
internationellt erkända referenskunder.

SyMRI® - Gå längre än konventionell MR

SyntheticMR har utvecklat SyMRI, en programvara som möjliggör för
klinikern att gå längre än vad man kan med konventionell MR. Med
SyMRI kan undersökningstiden markant förkortas samtidigt som
ytterligare information genereras ur en och samma MR-serie, vilket
ger ett ökat diagnostiskt värde.

Ett nytt sätt att göra en MR-undersökning - SyMRI använder en helt
annat sätt att generera MR-bilder jämfört med konventionell MR. Vid
en vanlig MR-undersökning finns ett stort spann av olika
kamerainställningar man kan göra för att generera olika typer av
MR-bilder, så kallade kontrastbilder, t.ex. T1-viktade, T2-viktade,
PD-viktade eller så kallade "inversion recovery" bilder. Vid
traditionell MR körs en enskild sekvens på kameran för varje enskild
typ av kontrast och kameran genererar sedan en statisk bild per
kontrastinställning. Ju fler typer av bilder man vill ta, desto fler
sekvenser körs seriellt och generarar därmed långa
undersökningstider.

SyMRI mäter vävnadsegenskaper istället för att ta statiska
kontrastbilder. Med en speciell sekvens på kameran som endast tar 3-6
minuter att köra erhålls absoluta mått på MR-parametrar som innebär
att SyMRI sedan kan syntetisera vilken T1-viktad, T2-viktad,
PD-viktad eller "inversion recovery" bild som helst baserat på dessa
parametrar.

Justerbara kontraster - Fördelen med att kontrastbilderna syntetiseras
baserat på absoluta mått av vävnadsegenskaper är att
kamerainställningarna även är justerbara efter undersökningen, vilket
ger läkaren möjlighet att både finjustera bilderna samt återskapa
eventuella saknade bilder utan att behöva återkalla patienten.

Snabbare arbetsflöde - Förmågan att syntetisera kontrastbilder innebär
att man kan effektivisera arbetsflödet och förkorta
undersökningstiden. När man med vanlig MR behöver köra en sekvens per
typ av kontrastbild, erhålls istället alla dessa ur samma MR-serie
med SyMRI. Kortare undersökningstid möjliggör fler patienter per dag
för kliniken, men också en bättre upplevelse för patienten som
behöver spendera mindre tid i MR-kameran.

Objektivt beslutsstöd - Ur samma MR-serie erhålls också kvantitativ
information som ger radiologen ett bättre beslutsstöd. SyMRI
segmenterar automatiskt ut cerebrospinalvätska (CSF), vit vävnad
(WM), grå vävnad (GM) och vävnad som inte känns igen som CSF, WM
eller GM (NON).

Programvaran räknar också automatiskt ut Brain Parenchymal Fraction
(BPF) vilket är ett mått i procent på mängden hjärnvolym delat på
skallvolym. BPF används k...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.