Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-10

SyntheticMR AB: Delårsrapport januari - september 2017

Tredje kvartalet, juli - september 2017

· Nettoomsättningen ökade med 110 % och uppgick till 7 659 Tkr (3
640 Tkr)

· Rörelseresultat uppgick till 2 196 Tkr (278 Tkr)
· Resultat efter skatt uppgick till 1 705 Tkr (278 Tkr)
· Resultat per aktie uppgick till 0,42 kr (0,07kr)
Första nio månaderna, januari - september 2017

· Nettoomsättningen ökade med 127 % och uppgick till 22 505 Tkr (9
914 Tkr)

· Rörelseresultat uppgick till 5 731 Tkr (-1 296 Tkr)
· Resultat efter skatt uppgick till 4 413 Tkr (-1 341 Tkr)
· Resultat per aktie uppgick till 1,09 kr (-0,33 kr)
· Likvida medel uppgick vid periodens slut till 14 580 Tkr (6
772Tkr)

Väsentliga händelser under kvartal 3
Marknad och försäljning

SyntheticMR har erhållit godkännande av amerikanska FDA för bolagets
programvara SyMRI. Godkännandet avser produktpaketet SyMRI IMAGE
vilket innebär att detta paket nu kan erbjudas till nya segment på
sjukhus och kliniker på den amerikanska marknaden.

SyntheticMR har signerat ett tilläggsavtal avseende Siemens digitala
ekosystem. Avtalet innebär att Siemens kunder kommer kunna licensiera
en bättre integrerad version av SyMRI än tidigare. Intäkter från
avtalet kommer att dröja till kommande år, då ekosystemet lanseras på
marknaden

VD har ordet

Det är glädjande att vi ser en försäljningstillväxt även detta kvartal
i jämförelse med samma period föregående år samt ett positivt
rörelseresultat. Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 7,7
MSEK vilket är en fördubbling i jämförelse med samma period
föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 2,2 MSEK i kvartal 3,
att jämföra med 0,3 MSEK föregående år. Omsättningen för en rullande
12-månaders period vid utgången av kvartal 3 uppgick till 31,6 MSEK
vilket är en ökning med 17,5 MSEK i jämförelse med samma period
2015/2016. Tittar vi på rörelseresultatet för dessa perioder har det
gått från negativt om -1 MSEK till positivt om 10,2 MSEK. Det kan
konstateras att rörelsemarginalen ökar trots att vi visar stadig
tillväxt.

Försäljningen av MAGiC genom GE utvecklas fortsatt väl. Licensavtalet
med GE ger möjlighet att erbjuda MAGiC för användning vid MR-kameran.
Vi märker en ökad efterfrågan från kunder som ser ett stort värde av
MAGiC-funktionalitet även i det så kallade reading room där
radiologen granskar bilderna. Vi har en dialog med GE hur vi
kommersiellt ska hantera denna potentiellt nya marknad.

Med Philips fokuserar vi nu på att utveckla vårt samarbete och avtal i
syfte att öka takten i marknadspenetrationen. Vi har en gemensam syn
med Philips om att vår produkt adderar stor nytta för deras
slutkunder. Vår dialog med Philips förs i positiv anda och jag ser
att vi tillsammans kommer etablera en lösning som effektiviserar
försäljningsarbetet.

Lanseringen av Siemens digitala ekosystem fortsätter planenligt. Vi är
en av deras första partners vars produkter kommer erbjudas i denna
kanal. Intäkter från detta kommer att dröja till dess ekosystemet
lanserats på marknaden 2018. Vårt arbete inom detta område
tillsammans med Siemens har under perioden fortlöpt enligt plan.

En betydande del av våra intäkter genereras fortfarande genom vår
försäljning via GE. Försäljningen utöver detta sker via Philips och
Siemens samt genom vår egen direktförsäljning. Vårt samarbete med
Philips och Siemens fortskrider enligt avtalen. Vi ser dock
utmaningar i att sälja vår nischade produkt direkt till sjukhus och
kliniker. Med anledning av detta har vi sett över vår strategi och
organisation i syfte att fokusera våra försäljningsinsatser mot OEM
segmentet.

Tidigare har vi sett en stor Q4 effekt i försäljningen som har varit
relativt stor i förhållande till övriga kvartal. Jag ser det som
positivt att vi nu ser en jämnare försäljningsutveckling över året.

SyMRI IMAGE har under perioden blivit godkänt av FDA för försäljning
på den amerikanska marknaden, vilket innebär ett viktigt första steg
för etableringen av SyMRI på denna marknad.

I vår bransch är det viktigt att Key Opinion Leaders publicerar
studier och använder ens produkter för att man ska uppnå ytterligare
legitimitet på marknaden. Inom detta område kan jag konstatera att
SyMRIs fotfäste stärks. Detta kan vi bland annat se genom att antalet
oberoende publicerade studier ökar, vilka visar på den kliniska
nyttan med syntetisk MR och SyMRI. Ett exempel är den studie som
publicerades i American Journal of Neuro Radiology där Cincinnati
Childrens Hospital har lagt grunden till en databas med normalvärden
för olika vävnadstyper hos barn.

Stefan Tell
VD SyntheticMR AB
För ytterligare information, kontakta Fredrik Jeppsson, Ekonomichef
och ansvarig för investerarrelationer SyntheticMR AB, +46 72 303 13
39, eller Stefan Tell, VD SyntheticMR AB, +46 73 373 4090.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SyntheticMR AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2017

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/syntheticmr-ab/r/delarsrapport-januari---septe...
http://mb.cision.com/Main/11663/2387404/749359.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.