Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-01

Systemair AB: Systemair håller årsstämma den 30 augusti 2018

Pressmeddelande 1 augusti 2018

Systemair AB (publ) (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR), med brutet räkenskapsår 1
maj - 30 april, håller årsstämma torsdagen den 30 augusti 2018 kl. 15.00 i
Aulan, Systemair Expo, i Skinnskatteberg.

Kallelsen till årsstämman, med förslag till dagordning och styrelsens förslag
till beslut, bifogas i sin helhet till detta pressmeddelande och publiceras
på bolagets webbplats group.systemair.com. På webbplatsen finns också
fullmaktsformulär och möjlighet att anmäla sig för deltagande i årsstämman.
Personuppgifter hanteras i enlighet med vår integritetspolicy. Kallelsen
publiceras i Post- och Inrikes Tidningar samt information om att kallelse
skett annonseras i Dagens Industri torsdagen den 2 augusti 2018.

Visning av Teknikcenter, för dem som så önskar, äger rum i anslutning till
stämman med samling kl. 13.00 vid Systemairs Expo, i Skinnskatteberg.

Rätt att delta samt anmälan

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen fredagen den 24
augusti 2018 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast
fredagen den 24 augusti 2018 kl. 15.00.

Anmälan ska ske antingen via formulär på:group.systemair.com/se/registration/,
per telefon 0222-440 00 eller via post till Systemair AB, Receptionen, 739 30
Skinnskatteberg. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefon, eventuella biträden (högst två) och antal aktier uppges.
Observera även att eventuellt deltagande i fabriksvisningen måste anmälas
samtidigt. Aktieägare, som företräds genom ombud, ska utfärda daterad
fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år
från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets
webbsida:group.systemair.com/se/registration/ och kan även begäras under
adress enligt ovan.

Den som företräder juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller
motsvarande handling som styrker firmateckning. Fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga
vid årsstämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, vara
bolaget tillhanda senast fredagen den 24 augusti 2018. Fullmakt måste
uppvisas i original.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta
i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i sitt eget
namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken på avstämningsdagen
fredagen den 24 augusti 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig. Det
innebär att aktieägaren måste underrätta sin förvaltare i god tid före nämnda
datum.

Förslag till dagordning

1) Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2) Upprättande och godkännande av röstlängd.

3) Val av en eller två justeringsmän.

4) Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

5) Fastställande av dagordning.

6) Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott.

7) Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen samt, i
anslutning därtill, koncernchefens redogörelse för verksamheten.

8) Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt
revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande
befattningshavare, som har gällt sedan föregående årsstämma, har följts.

9) Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncerns
resultatrapport och koncerns balansrapport för räkenskapsåret 2017/18.

b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen.

c) avstämningsdag för vinstutdelning.

d) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10) Beslut om antal styrelseledamöter.

11) Beslut om arvode till styrelse och revisor.

12) Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.

13) Beslut om valberedning.

14) Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor till ledande befattningshavare

15) Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission.

16) Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Aktieägare, som tillsammans representerar 71,40 procent av röstetalet för
samtliga aktier i bolaget, har underrättat bolaget om att man stödjer
förslagen under punkterna 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14 och 15 nedan.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Valberedningen inför årsstämman 2018, vilken har bestått av ordförande Gerald
Engström, representerande Färna Invest AB, samt ledamöterna Gerhard Sturm,
representerande ebmpapst AB och Lennart Francke representerande Swedbank
Robur Fonder, föreslår att Gerald Engström väljs till ordförande för stämman.

9. b-c) Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag
för utdelningen föreslås måndag den 3 september 2018. Om bolagsstämman
beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna betalas ut
genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdag den 6 september 2018.

10. Antal styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att styrelsen under kommande mandatperiod ska bestå av
fem ordinarie stämmovalda ledamöter och inga suppleanter.

11. Förslag till arvode till styrelse och revisor
Valberedningen föreslår att styrelsens totala arvode ska vara oförändrat och
uppgå till 2 250 000 kronor (2 250 000), varav 550 000 kronor (550 000) ska
tillfalla styrelsens ordförande och 275 000 kronor (275 000) vardera ska
tillfalla stämmovalda ledamöter. För styrelsens ordförande föreslås dessutom
ett extra arvode om 600 000 kronor (600 000) för arbete med bolagets
förvärvs- och investerarfrågor.

Ersättningen till revisionsutskottet föreslås utgå med sammanlagt 75 000
kronor, varav 50 000 kronor till utskottets ordförande och 25 000 kronor till
övrig ledamot.

Ersättningen till arbetstagarrepresentanterna föreslås vara oförändrat och
utgå med 27 500 kronor till respektive representant.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

12. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Carina Andersson, Gerald
Engström, Svein Nilsen, Patrik Nolåker och Hans Peter Fuchs. Till styrelsens
ordförande förslås omval av Gerald Engström.

Till revisor föreslås, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation,
omval av revisionsbolaget Ernst&Young AB för en period om ett år. Som
huvudansvarig revisor har Ernst&Young för avsikt att utse auktoriserade
revisorn Åsa Lundvall.

13. Beslut om valberedning
Valberedningen föreslår att årsstämman fastställer följande principer för
utseende av valberedning.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt största
aktieägarna eller ägargrupperna, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av
aktieboken per den 31 januari 2019, och be dem utse en representant vardera
till valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna eller
ägargrupperna ej önskar utse sådan representant ska den fjärde största
aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare, intill dess att
valberedningen består av tre ledamöter. Styrelsens ordförande ska sedan
sammankalla valberedningen till dess första möte.

Till ordförande i valberedningen ska utses om ledamot lämnar valberedningen
innan arbetet är slutfört ska, om valberedningen bedömer det lämpligt,
ersättare som representerar samma aktieägare, beredas plats. Om denna inte
längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ersättare från aktieägare som
storleksmässigt står näst i tur beredas plats. Om ägarförhållandena eljest
väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om
valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av
valberedningen på sätt valberedningen finner lämpligt. Ändring i
valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Ersättning till ledamöterna i valberedningen ska ej utgå. Eventuella
omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens
mandattid löper intill dess sammansättningen av nästkommande valberedning
offentliggjorts.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före
årsstämman 2019.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till
årsstämman 2019:

1 förslag till ordförande vid årsstämman 2019
2 förslag till antal styrelseledamöter
3 förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga
ledamöter i styrelsen
4 förslag till arvode för bolagets revisorer
5 förslag till styrelse och styrelseordförande
6 förslag till revisor
7 förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2020.

14. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor till ledande befattningshavare
Ersättningen till ledande befattningshavare ska - utifrån den marknad där
bolaget är verksamt och den miljö respektive befattningshavare är verksam i -
vara konkurrenskraftig och möjliggöra rekrytering av nya befattningshavare
samt motivera ledande befattningshavare att stanna kvar i bolaget.

Ersättningssystemet ska bestå av fast lön och pension, men kan också omfatta
rörlig lön och tjänsteförmåner som t ex förmånsbil. Utöver ovanstående kan
särskilda incitamentsprogram, beslutade av årsstämman, förekomma. Fast lön
och förmåner ska fastställas individuellt utifrån ovanstående kriterier och
respektive befattningshavares särskilda kompetens. Rörlig lön baseras på
resultat i förhållande till individuellt tydligt fastställda och mätbara
kvalitativa och kvantitativa mål. Den rörliga lönen utgår som en andel av den
fasta lönen och kan maximalt uppgå till 40 procent av årslönen för
koncernchefen och 25 procent för övriga ledande befattningshavare. Pensionen
ska som huvudregel vara premiebestämd. Omfattningen av pensionen ska baseras
på samma kriterier som ovan och grundas på den fasta lönen. Styrelsen ska äga
rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för
detta.

15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid
ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om att öka bolagets
aktiekapital genom nyemission av aktier. Med stöd av bemyndigandet får
bolaget emittera upp till högst tio procent av antalet aktier i bolaget, vid
tidpunkten för årsstämman 2018. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor
med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.
Bemyndigandet ska omfatta rätt att besluta om emission med kontant betalning,
med betalning med apportegendom eller genom kvittning. Syftet med
bemyndigandet och skälet fö...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.