Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-20

Systemair håller årsstämma den 26 augusti 2021

Pressmeddelande 20 juli 2021

Systemair AB (publ) (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR), med brutet räkenskapsår 1 maj – 30 april, håller årsstämma torsdagen den 26 augusti 2021 kl. 15.00 i Aulan, Systemair Expo, i Skinnskatteberg.

Kallelsen till årsstämman, med förslag till dagordning och styrelsens förslag till beslut, bifogas i sin helhet till detta pressmeddelande och publiceras på bolagets webbplats group.systemair.com. På webbplatsen finns också fullmaktsformulär och möjlighet att anmäla sig för deltagande i årsstämman. Kallelsen publiceras i Post- och Inrikes Tidningar samt information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri tisdagen den 20 juli 2021.

Visning av Systemair Expo, för dem som så önskar, äger rum i anslutning till stämman med samling kl. 13.00 vid Systemairs Expo, i Skinnskatteberg.

Rätt att delta samt anmälan

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 18 augusti 2021 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast fredagen den 20 augusti 2021.

Anmälan ska ske antingen via formulär på: group.systemair.com/se/registration/, per telefon 0222-440 00 eller via post till Systemair AB, Receptionen, 739 30 Skinnskatteberg. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefon, eventuella biträden (högst två) och antal aktier uppges. Aktieägare, som företräds genom ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbsida group.systemair.com/se/registration/ och kan även begäras under adress enligt ovan.

Den som företräder juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller motsvarande handling som styrker firmateckning. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid årsstämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, vara bolaget tillhanda senast fredagen den 20 augusti 2021. Fullmakt måste uppvisas i original.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i sitt eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 18 augusti 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den fredagen den 20 augusti 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, group.systemair.com och kan även tillhandahållas per post till aktieägare som begär. Poströsten ska vara bolaget tillhanda senast fredagen den 20 augusti 2021. Komplett formulär, inklusive eventuella bilagor, skickas med e-post till agm@systemair.se alternativt med post i original till Systemair AB, ”Årsstämma”, Industrivägen 3,
739 30 Skinnskatteberg. Ingivande av formuläret gäller som anmälan till bolagsstämman. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1)   Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2)   Upprättande och godkännande av röstlängd.

3)   Val av en eller två justeringsmän.

4)   Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

5)   Fastställande av dagordning.

6)   Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott.

7)   Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen samt, i anslutning därtill, koncernchefens redogörelse för verksamheten.

8)   Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, som har gällt sedan föregående årsstämma, har följts.

9)   Beslut om:

a)   fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncerns resultatrapport och koncerns balansrapport för räkenskapsåret 2020/21.

b)   dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

c)   ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10)   Beslut om antal styrelseledamöter.

11)   Beslut om arvode till styrelse och revisor.

12)   Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.

13)   Beslut om valberedning.

14)   Beslut om godkännande av ersättningsrapport.

15)   Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.

16)   Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit).

17)   Beslut om inrättande av incitamentsprogram (LTIP 2021) genom a) emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Kanalfläkt Industrial Service AB och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda i bolaget eller dess dotterbolag.

18)   Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission.

19)   Beslut om ändring av bolagsordningen.

20)   Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Aktieägare, som tillsammans representerar 68,58 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har underrättat bolaget om att man stödjer förslagen under punkterna 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 och 17 nedan.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Valberedningen inför årsstämman 2021, vilken har bestått av ordförande Ulrik Grönvall utsedd av Swedbank Robur Fonder, samt ledamöterna Gerald Engström, utsedd av Färna Invest AB, och Henrik Didner utsedd av Didner & Gerge Fonder AB, föreslår att Gerald Engström väljs till ordförande för stämman.

9. b Vinstdisposition
Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndag den 30 augusti 2021. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdag den 2 september 2021.

10. Antal styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att styrelsen under kommande mandatperiod ska bestå av sex ordinarie stämmovalda ledamöter och inga suppleanter.

11. Beslut om arvode till styrelse och revisor
Valberedningen föreslår att styrelsens arvode ska utgå med 750 000 kronor (600 000) som tillfaller styrelsens ordförande, 500 000 kronor som tillfaller vice ordförande och 315 000 kronor (300 000) som tillfaller vardera övriga stämmovalda ledamöter.

Ersättningen till revisionsutskottet föreslås höjas till sammanlagt 150 000 kronor (90 000), varav 100 000 kronor (60 000) till utskottets ordförande och 50 000 kronor (30 000) till övrig ledamot.

Ersättningen till ersättningsutskottet föreslås höjas till sammanlagt 50 000 (25 000), varav 30 000 kronor (25 000) till utskottets ordförande och 20 000 kronor (0) till övrig ledamot.

Det sammanlagda arvodet till stämmovalda ledamöter ska uppgå till 2 710 000 kronor (2 315 000).

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.


12. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Carina Andersson, Gerald Engström, Svein Nilsen, Patrik Nolåker och Gunilla Spongh samt nyval av Niklas Engström. Till styrelsens ordförande förslås omval av Gerald Engström. Till styrelsens vice ordförande föreslås nyval av Patrik Nolåker, Vice ordförande är en ny roll i styrelsen.

Niklas Engström är född 1978 och är Civilekonom med internationell inriktning från Stockholms universitet. Niklas är idag koncernchef för RVM Systems. Niklas har tidigare arbetat för Systemair som exportsäljare, dotterbolagschef samt Business Development Director. Niklas är son till Gerald Engström som är Systemairs huvudägare genom bolaget Färna Invest AB vilket kontrollerar 42,82 procent av aktierna i Systemair. Niklas är därmed inte att betrakta som oberoende till bolagets största aktieägare. Niklas innehar 1 621 st egna aktier i bolaget.

Till revisor föreslås, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB för en period om ett år. Som huvudansvarig revisor har Ernst & Young för avsikt att utse auktoriserade revisorn Johan Holmberg.

13. Beslut om valberedning
Valberedningen föreslår att årsstämman fastställer följande principer för utseende av valberedning, att gälla tills vidare.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 januari innevarande år, och be dem utse en representant vardera till valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna ej önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare, intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Styrelsens ordförande ska sedan sammankalla valberedningen till dess första möte.

Valberedningen utser ordförande inom sig. Om ledamot lämnar valberedningen innan arbetet är slutfört ska, om valberedningen bedömer det lämpligt, ersättare som representerar samma aktieägare, beredas plats. Om denna inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ersättare från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas plats. Om ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av valberedningen på sätt valberedningen finner lämpligt. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Ersättning till ledamöterna i valberedningen ska ej utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättningen av nästkommande valberedning offentliggjorts.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman:

a)   förslag till ordförande vid årsstämman,

b)   förslag till antal styrelseledamöter,

c)   förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,

d)   förslag till arvode för bolagets revisorer,

e)   förslag till styrelse och styrelseordförande, och

f)   förslag till revisor.

Valberedningen ska årligen utvärdera denna instruktion och principer för utseende av valberedning och vid behov föreslå förändringar av dessa till årsstämman. Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåre...

Författare GlobeNewswire