Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-24

TagMaster AB: TagMaster AB  Kallelse till årsstämma

Stockholm, 25 mars, 2014

TagMaster AB Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i TagMaster AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den
24 april 2014 kl.15.00 på Middlepoint, Kronborgsgränd 1, Kista.
Inregistrering till stämman börjar kl. 14.30

Kallelsen återfinns på TagMasters hemsida www.tagmaster.com
(http://www.tagmaster.se/) samt biläggs detta pressmeddelande. Att
kallelse skett kommer att annonseras i Svenska Dagbladet den 27 mars
2014 och kallelsen i sin helhet kommer att återfinnas i Post- och
Inrikes Tidningar den 27 mars 2014.

Kallelse till årsstämma i TagMaster AB (publ)

Styrelsen inbjuder härmed aktieägarna i TagMaster AB (publ), org.nr.
556487-4534, ("Bolaget"), till årsstämma torsdagen den 24 april 2014,
kl. 15.00 på Middlepoint, Kronborgsgränd 1, Kista. Kaffe serveras
från kl. 14.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall:

·
Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda
aktieboken den 16 april 2014;

·
Dels anmäla sitt deltagande senast den 16 april 2014, till TagMaster

·
Per brev under adress:

TagMaster AB

Kronborgsgränd 11, 164 46, Kista

Att. Maria Nordgren

·
Per e-mail: aktie@tagmaster.se

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer samt
adress, telefonnummer och antal aktier. Eventuella dokument såsom
registreringsbevis eller fullmakter skall biläggas anmälan.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats
www.tagmaster.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt
inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att
delta i årsstämman. Sådan registrering som normalt tar några dagar,
skall vara verkställd (registrerad hos Euroclear) senast den 16 april
2014. Aktieägare äger rätt att medföra ett eller två biträden till
årsstämman om detta anmälts till Bolaget enligt ovan.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka
på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som
kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Förslag till dagordning

1.
Stämmans öppnande

2.
Val av ordförande för stämman

3.
Upprättande och godkännande av röstlängd

4.
Godkännande av förslag till dagordning

5.
Val av en eller två protokolljusterare

6.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.
VDs presentation

8.
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse för
Bolaget

9.
Beslut

1.
Om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

2.
Om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

3.
Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

10.
Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

11.
Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter samt val av
styrelseordförande

12.
Val av revisor

13.
Fastställande av principer för utseende av valberedning

14.
Beslut om bemyndigande till styrelsen att i samband med framtida
förvärv emittera nya aktier i Bolaget

15.
Stämmans avslutande

Val av ordförande för stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Rolf Norberg utses till
ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att årets vinst balanseras i ny räkning och att
ingen utdelning ges för året 2013.

Valberedningens förslag (punkt 10-13)

Punkt 10:

Arvode föreslås utgå till styrelsen med 500 000 kronor, att fördelas
med 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till var och
en av de ordinarie ledamöterna samt att ledamot har rätt till
ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete.
Beloppet för detta arbete uppgår till max 1 300 kr per timme om
ledamoten fakturerar Bolaget eller med motsvarande totala belopp om
ersättningen skall utges till ledamoten personligen. Förutsättningen
för att sådan ersättning skall utbetalas är att en enig styrelse
inkluderandes VD i förväg har godkänt uppdraget.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11:

Styrelsen föreslås bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och en
styrelsesuppleant.

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma
omval av de ordinarie styrelseledamöterna Rolf Norberg, Joseph (Joe)
Grillo, Magnus Jonsson och Gert Sviberg som ordinarie ledamöter,
varvid föreslås att Rolf Norberg utses till styrelsens ordförande. Om
ordförandens uppdrag skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom
sig välja ny ordförande. Som suppleant föreslås Bolagets VD, Jonas
Svensson.

Punkt 12:

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av årsstämman 2015 att
till Bolagets revisor väljs Mazars

SET Revisionsbyrå, med Mikael Fredstrand som huvudansvarig revisor.

Punkt 13:

Valberedningen föreslår att Bolaget skall ha en valberedning som skall
bestå av fem ledamöter varav en

av ledamöterna skall vara styrelsens ordförande, tre av ledamöterna
representera de tre största

aktieägarna och en av ledamöterna, utsedd av valberedningens
ordförande, representera de mindre

aktieägarna.

Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största
ägarna skall en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i)
ägargrupperats i aktieboken eller (ii) offentliggjort och till
Bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom
samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning
i fråga om Bolagets förvaltning. Baserat på den ägarstatistik som
Bolaget erhåller från Euroclear AB per den sista bankdagen i
september månad, skall valberedningen utan onödigt dröjsmål
identifiera de till röstetalet tre största aktieägarna i Bolaget.
Valberedningen skall, så snart det rimligen kan ske, på lämpligt sätt
kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa
att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid (som inte
får överstiga 30 dagar), skriftligen till valberedningen namnge den
person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Avstår
aktieägare från sin rätt att utse ledamot, eller utser inte
aktieägare ledamot inom angiven tid, skall rätten att utse ledamot av
valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande
största aktieägare som inte redan utsett eller har rätt att utse
ledamot av valberedningen.

Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som utsetts av den
röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt
beslutar utse annan av en aktieägare utsedd ledamot till
valberedningens ordförande.

Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts,
skall valberedningen meddela Bolaget detta och därvid lämna
erforderlig information om valberedningens ledamöter och ordförande
samt vilken aktieägare en ledamot representerar. Bolaget skall utan
onödigt dröjsmål offentliggöra valberedningens sammansättning genom
att publicera informationen i särskilt meddelande på Bolagets
hemsida.

Valberedningen skall anses tillsatt och dess mandatperiod börja den
dag när informationen publicerats i särskilt meddelande på Bolagets
hemsida enligt föregående stycke. Valberedningens mandatperiod löper
till dess nästa valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess
mandatperiod börjat.

Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som åligger en valberedning
enligt Svensk kod för bolagsstyrning såvitt avser framtagande av
förslag till ordförande på bolagsstämman, förslag till ordförande och
övriga styrelseledamöter samt förslag till arvode till styrelse och
revisorer samt riktlinjer för uppdragsersättningar.

Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under
mandatperioden eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt
uppdrag, skall valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare
som utsett ledamoten att, inom en med hänsyn till omständigheterna
rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av
valberedningen. Utser inte aktieägaren ny ledamot inom angiven tid,
skall rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till
närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan
utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått från sådan
rätt.

För det fall byte av ledamot i valberedningen enligt föregående stycke
sker, skall reglerna avseende meddelande till Bolaget från
valberedningen samt offentliggörande ovan äga motsvarande
tillämpning. För det fall valberedningen vid något tillfälle inte
består av fulla antalet ledamöter, skall valberedningen likväl vara
behörig att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen
enligt detta bolagsstämmobeslut.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att i samband med framtida
förvärv emittera nya aktier i Bolaget (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga
styrelsen att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner i form av kontant-, apport eller kvittningsemission
eller eljest förena beslutet med villkor, samt att därvid äga avvika
från aktieägarnas företrädesrätt.

Bolagets aktiekapital får därigenom högst ökas med
1 000 000 kronor genom emission av högst 20 000 000 aktier, vilket vid
fullt tecknande motsvarar en utspädning om cirka 18,5 procent av
Bolagets aktiekapital vid tidpunkten för årsstämman. Emission i
enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor.
Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission av
aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i form av kontant-,
apport eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares
företrädesrätt är att Bolaget skall ges handlingsutrymme i samband
med strategiska förvärv av bolag, verksamheter eller rörelser.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt
att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband
med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet
biträds av aktieägarna med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Övrigt

Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullstän...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.