Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

TagMaster AB: TagMaster går över till IFRS

Pressmeddelande Stockholm, 29 april, 2020

Styrelsen i TagMaster har beslutat att byta redovisningsstandard från
BFNAR 2012:1 (K3) till IFRS.

Övergångsdatum till IFRS har fastställts till den 1 januari 2019. Den
första finansiella rapporten upprättad enligt IFRS är delårsrapporten
för första kvartalet 2020 som kommer att offentliggöras den 29 april
2020 kl. 8.30 CET.

Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 Första gången
International Financial Reporting Standards tillämpas. Huvudregeln i
IFRS 1 är att ett företag tillämpar samtliga råd retroaktivt vid
fastställande av ingångsbalansen. Dock finns vissa tvingande och
frivilliga undantag från den retroaktiva tillämpningen. Koncernen har
valt att tillämpa följande undantag:

· IFRS 3 har inte tillämpats på förvärvsanalyser som upprättats
innan övergångsdatumet

· Leasingskulder har värderats till nuvärdet av återstående
leasingavgifterna, diskonterad med den marginella upplåningsräntan
vid tidpunkten för övergång till IFRS.

Det som främst har påverkat redovisningen är:

· Återläggning av tidigare års avskrivningar på goodwill
· Aktivering av utvecklingsutgifter
· Redovisning av operationella leasingavtal i koncernens
balansräkning

· Redovisning av förmånsbestämda planer
· Tillämpning av IFRS 3 på förvärvsanalysen hänförlig till förvärvet
av Sensys Networks Inc

Nedan presenteras och kvantifieras de bedömda effekterna på koncernens
resultat, eget kapital och balansomslutning vid övergången till IFRS
för koncernen.

Effekt på resultat och eget kapital

Effekt vid övergång till 2019 2019 2019 2019
IFRS (TSEK) jan-mars april-juni juli-sept okt-dec
Balanserade 920 1 162 1 735 3 342
utvecklingsutgifter
Förändring förmånsbestämda - - - 233
pensionsplaner
Förvärvskostnader (Sensys - -4 148 - 0
Networks Inc)
IFRS 16 justering 34 53 148 142
Återföring avskrivningar 2 416 3 786 9 620 9 768
goodwill
Avskrivningar på 0 -1 161 -3 534 -3 839
immateriella tillgångar
Effekt på 3 370 -308 7 969 9 646
rörelseresultatet
Finansnetto -76 -61 -246 -241
Uppskjuten skatt -141 -147 -249 -1 167
Effekt på periodens 3 153 -516 7 474 8 238
resultat

Omräkningsdifferens -9 -57 248 -284
Omvärdering av - - - -241
nettopensionsförpliktelsen
Skatt på ovanstående - - - 60
Effekt på eget kapital 3 144 -573 7 722 7 773

Effekt på öppningsbalans 2019-01-01
Balanserade utvecklingsutgifter 4 026
Uppskjuten skatt på balanserade utvecklingsutgifter -927
Avsättning förmånsbestämda pensionsplaner -3 123
Uppskjuten skatt på pensionsavsättningar 812
Summa justeringar i eget kapital 788

Förvärv av Sensys Networks Inc

Den 13 juni förvärvades 100% av aktierna i det amerikanska bolaget
Sensys Networks Inc för en köpeskilling om 162 275 TSEK. Förvärvet
har skett efter tidpunkten för övergången till IFRS varför
förvärvsanalysen har upprättats i enlighet med IFRS 3. Hela
ersättningen har överförts genom likvida medel och förvärvsrelaterade
utgifter uppgår till 4 148 TSEK och har redovisats som övriga
kostnader i resultaträkningen. De tillgångar och skulder som
redovisats till följd av förvärvet är följande:

Verkligt värde K3 Verkligt värde Effekt vid övergång till IFRS
IFRS 3
Anläggningstillgångar
Balanserade - 30 487 30 487
utvecklingsutgifter
Kundrelationer - 57 163 57 163
Varumärken - 6 669 6 669
Övriga långfristiga 448 448 -
fordringar
Materiella 286 286 -
anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar -
Varulager 19 645 19 645 -
Kundfordringar 22 894 22 894 -
Övriga kortfristiga 29 072 29 077 -
fordringar
Likvida medel 24 475 24 475 -
Långfristiga skulder -
Övriga avsättningar -2 429 -2 429 -
Kortfristiga skulder -
Leverantörsskulder -22 427 -22 427 -
Övriga kortfristiga -51 020 -51 020 -
skulder
Identifierbara 20 944 115 268 94 319
tillgångar och
skulder, netto
Överförd ersättning 166 423 162 275 -4 148
Goodwill 145 479 47 007 -98 472

Notera att ovanstående förvärvsanalys är preliminär och kan komma att
justeras.

IFRS 16 effekt på balansomslutningen

Koncernens leasingåtaganden består främst av hyresavtal avseende
lokalerna i Kista, Paris, Toulouse och Berkeley. För återstående
leasingåtaganden har koncernen redovisat nyttjanderätter per 1
januari 2019 om 12,9 MSEK och leasingskulder på 12,9 MSEK. Per 31
december 2019 har koncernen nyttjanderätter om 22,1 MSEK och
leasingskulder på 22,3 MSEK, varav kortfristig del av leasingskulden
uppgår till 7,5 MSEK.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Margaretha Narström CFO, +46 8-6321975,
margaretha.narstrom@tagmaster.com

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och
säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-,
radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer.
TagMaster arbetar inom två segment - Segment Europa och Segment USA -
under varumärkena TagMaster och Sensys Networks - med innovativa
mobilitetslösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet
och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer.
TagMaster har dotterbolag i England, Frankrike, USA och Sverige och
exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika
via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster
grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett
listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market
i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser
Bank telefon +4684638300, E-post: certifiedadviser@penser.se
www.tagmaster.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tagmaster-ab/r/tagmaster-gar-over-till-ifrs,c...
https://mb.cision.com/Main/1590/3099800/1238444.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.