Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-02

Tangiamo Touch Technology AB: EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TANGIAMO TOUCH TECHNOLOGY AB (PUBL), SENARELÄGGS TILL DEN 21 JANUARI

Kallelsen var ej fullständig i Post och Inrikes Tidningar därav
senareläggs den extra bolagstämman.

Aktieägarna i Tangiamo Touch Technology AB (publ), org. nr
556655-3839, kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 21
januari 2019 kl. 13.00 i bolagets lokaler med adress Marieholmsgatan
10C i Göteborg 1 våningen. Registrering till bolagsstämman börjar kl.
12.30.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid stämman , ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per tisdag den 15 januari 2019,

dels anmäla sitt deltagande per brev under adressen Tangiamo Touch Technology AB (publ) "Extra bolagsstämma den 21 januari 2019", Marieholmsgatan 10C i Göteborg 1 våningen, per telefon till 031-515730 eller via mail: info@tangiamo.com, senast 15 januari 2019.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller
organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att
ha rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt föras in som
ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör
underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken
har skett senast tisdag den 15 januari 2019.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt
för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns
även tillgängligt på bolagets hemsida, www.tangiamo.com. Fullmakten i
original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under
ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga
kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1) Stämman öppnas;

2) Val av ordförande vid stämman;

3) Upprättande och godkännande av röstlängd;

4) Val av en eller flera justeringspersoner;

5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;

6) Godkännande av dagordning;

7) Beslut om nyemission av aktier (emission 1);

8) Beslut om nyemission av aktier (emission 2);

9) Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier

10) Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt
ställe utser, att vidta smärre justeringar i vid stämman fattade
beslut;

11) Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

2. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Jan Bengtsson utses till
stämmans ordförande.

7. Beslut om nyemission av aktier (emission 1)

Styrelsen för Bolaget föreslår härmed att bolagsstämman beslutar att
Bolagets aktiekapital ska ökas enligt nedan.

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 692 307,8 kronor genom
emission av högst 3 461 539 nya aktier.

De nya aktierna ska tecknas till en kurs om 0,65 kronor per aktie.
Teckningskursen för de nya aktierna har fastställts med beaktande av
aktiens viktade genomsnittskurs under de tio handelsdagarna under
perioden 3 december 2018 till och med den 14 december 2018, uppgående
till 0,698 kr per aktie. Den avdragna emissionsrabatten om 4,8 öre
uppgår till ca 6,88 procent mot nu angiven genomsnittskurs.

Teckning av nya aktier ska ske på teckningslista som ska hållas
tillgänglig för aktietecknaren. Teckning ska ske senast den 8
februari 2018. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga
teckningstiden.

Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma följande:

Tecknare Antal aktier
Petrus Kuckkaplan 384 615
Gerhard Dal 769 231
Niclas Löwgren 769 231
Rune Löderup 769 231
Mike Zahn 769 231

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka
bolagets finansiella ställning på ett kostnadseffektivt sätt och för
att snabbt kunna stärka bolagets likviditet. Utökningen av
ägarkretsen anses också stärka bolagets möjligheter till eventuella
kapitalanskaffningar framgent.

Betalning om 0,65 kronor per tecknad aktie ska erläggas senast den 8
februari 2019. Styrelsen ska dock äga rätt att senarelägga sista dag
för betalning.

Aktie medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktien införts i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre
justeringar i dessa villkor som kan visa sig nödvändiga i samband med
registrering av emissionen hos Bolagsverket.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder mer
än två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid bolagsstämman.

8. Beslut om nyemission av aktier (emission 2)

Styrelsen för Bolaget föreslår härmed att bolagsstämman beslutar att
Bolagets aktiekapital ska ökas enligt nedan.

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 400 000 kronor genom emission
av högst 2 000 000 nya aktier.

De nya aktierna ska tecknas till en kurs om 0,75 kronor per aktie.
Teckningskursen för de nya aktierna har fastställts med beaktande av
aktiens viktade genomsnittskurs under de tio handelsdagarna under
perioden 3 december 2018 till och med den 14 december 2018, uppgående
till 0,698 kr per aktie. Den påförda premien om 5,2 öre uppgår till
ca 7,45 procent mot nu angiven genomsnittskurs.

Teckning av nya aktier ska ske på teckningslista som ska hållas
tillgänglig för aktietecknaren. Teckning ska ske senast den 8
februari 2018. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga
teckningstiden.

Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma följande:

Tecknare Antal aktier
Jan Bengtsson 666 667
Ingemar Asp 666 667
Linh Thai 333 333
Harald Börsholm 333 333

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka
bolagets finansiella ställning på ett kostnadseffektivt sätt och för
att snabbt kunna stärka bolagets likviditet. Det har även bedömts som
positivt för bolaget att ytterligare knyta de tecknande
nyckelpersonerna i bolaget till sig och på så sätt skapa ytterligare
incitament.

Betalning om 0,75 kronor per tecknad aktie ska erläggas senast den 8
februari 2019. Styrelsen ska dock äga rätt att senarelägga sista dag
för betalning.

Aktie medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktien införts i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre
justeringar i dessa villkor som kan visa sig nödvändiga i samband med
registrering av emissionen hos Bolagsverket.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder mer
än nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid bolagsstämman.

9. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier

Styrelsen i bolaget föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med
nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier mot kontant
betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller
eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas
företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av
styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare, med beaktande
av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till högst
sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om antal aktier
och aktiekapital.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för
finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling
av bolagets produkter och marknader och/eller att möjliggöra en
breddning av ägarbasen i bolaget.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt
förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och
förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i
samband med registreringen hos Bolagsverket.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder mer
än två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid bolagsstämman.

Antal aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i
bolaget till 19 866 178. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att begära
upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande
direktören ska lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att det
kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Aktieägare har rätt att på bolagsstämman ställa frågor till bolaget om
de ärenden och förslag som ska tas upp på bolagsstämman.

Handlingar

Kallelsen och förslagen med tillhörande handlingar till beslut under
punkterna 7 och 8 hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets
kontor, samt på bolagets hemsida, www.tangiamo.com, från och med den
3 januari 2019.

Göteborg i januari 2019

Tangiamo Touch Technology AB (publ)

Styrelsen

_____________________________________________________________________

För mer information

Vänligen kontakta Linh Thai, VD, tel: 076-230 83 91, e-post:
linh.thai@tangiamo.com

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology
AB publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-01-02
kl. 16:00.

Tangiamo i korthet

Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från
Chalmers tekniska högskola och baseras på forskning inom
sensorteknologi för touchskärmar. Den unika patenterade teknologin
gör det möjligt att identifiera vem som är vem av flera samtidiga
användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella
tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar. Bolaget
hittade tidigt tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är
idealisk för att hantera satsningar av pengar. Bolaget har även
strukturerats och utformats för en satsning inom tre olika
affärsområden: Touch Technology, Online Gaming och Electronic Table
Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska
utveckling som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till
expansion inom nya områden, speci...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.