Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-25

Tangiamo Touch Technology AB: Kallelse till extra bolagsstämma, förstärkning av styrelse

Aktieägarna i Tangiamo Touch Technology AB (publ), org. nr
556655-3839, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 9 oktober
2019 kl:15.00 i bolagets lokaler med adress Marieholmsgatan 10C i
Göteborg våning 2. Registrering till stämman börjar kl:14.30.

Rätt att delta vid stämman, anmälan mm
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska;

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda
aktieboken torsdagen den 3 oktober 2019

· dels anmäla sig senast den 4 oktober via e-post till
info@tangiamo.com

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i
förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer
avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende
eventuell ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i
eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k.
rösträttsregistrering, måste i god tid före den 3 oktober 2019
underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen skall vara
verkställd hos Euroclear den 3 oktober 2019.

Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis
för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk
juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre
än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid
för fullmakten, dock maximalt fem år. För att underlätta
inregistrering ska fullmakt i original samt registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående
adress senast den 4 oktober 2019.

Föreslagen dagordning på extra bolagsstämma 2019-10-09

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera justeringspersoner
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Val av kompletterande styrelseledamöter
8. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

7. Val av kompletterande styrelseledamöter

· Nyval av Staffan Hillberg som styrelseordförande
· Nyval av Hans Jacobsson som styrelseledamot

Styrelsen består då av;

· Staffan Hillberg, styrelseordförande
· Hans Jacobsson, styrelseledamot
· Ingemar Asp, Styrelseledamot

För mer information vänligen kontakta:

Linh Thai, VD
linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, Försäljningschef
harald.borsholm@tangiamo.com

Office
info@tangiamo.com
+46 31 51 57 30

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i
Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North Growth Market
och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming.
Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och
visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på
kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer
information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie
(TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market
Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3,
Stockholm, email. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tangiamo-touch-technology-ab/r/kallelse-till-...
https://mb.cision.com/Main/15612/2916671/1112750.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.