Du är här

2017-05-18

TargetEveryOne: Kallelse till årsstämma i TargetEveryOne

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TARGETEVERYONE

Aktieägarna i TargetEveryOne AB (publ) org. nr 556526-6748, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 16 juni 2017 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Prästgatan 18 A i Stockholm.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 10 juni 2017, dels anmäla sitt deltagande till TargetEveryone senast den 10 juni 2017, per post till adress TargetEveryOne AB, Prästgatan 18 A, 1 tr, 111 29 Stockholm, eller per e-post info@targeteveryone.com mailto:info@targeteveryone.com . Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före den 10 juni 2017.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
6. Beslut angående
a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) Dispositioner avseende bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
7. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
8. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
9. Beslut om utfärdande av teckningsoptioner
10. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
11. Beslut om tillsättande av valberedning
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen.
13. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Punkt 7- 8, Val av styrelse och arvode m.m.
Förslag på styrelseledamöter och på arvode kommer att meddelas senare.

Punkt 9, Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitterar högst 600 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 600 000 nya aktier på villkor enligt nedan.

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall endast tillkomma TargetEveryone Sweden AB, org. nr 556894-8094 ("Dotterbolaget"). Dotterbolaget skall förvärva teckningsoptionerna vederlagsfritt med rätt och skyldighet att erbjuda anställda i Bolaget, Bolagets styrelseledamöter samt i övrigt personer som anses nyttiga att knyta till Bolaget, att förvärva teckningsoptionerna. Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under perioden från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2018 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i TargetEveryone AB, org. nr 556526-6748 till en teckningskurs uppgående till 5,50 kr per tecknad aktie.

Teckningskursen och antalet aktier som varje option berättigar till teckning av kan komma att ändras i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Dessa fullständiga villkor kommer läggas fram på årsstämman.

Styrelsens motiv till ovanstående förslag är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda samt hos styrelseledamöterna kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman (i enlighet med 16 kap aktiebolagslagen) beslutar att godkänna framtida överlåtelser från Bolagets teckningsberättigade dotterbolag till anställda i Bolagets koncern, Bolagets styrelseledamöter samt i övrigt personer som anses nyttiga att knyta till Bolaget.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med högst 3 000 000,0386 kronor genom utgivande av högst 600 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 5,000000064460874 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av optionsvillkoren kan komma att ske till följd av emissioner m.m.

Punkt 10, Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, fram till nästkommande årsstämma besluta om att, vid ett eller flera tillfällen, öka aktiekapitalet genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest på villkor enligt aktiebolagslagen samt inom ramen för Bolagets angivna aktiekapital. Styrelsen skall kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall vara begränsat till emissionsbeslut som innebär att antalet aktier ökar med högst 7 500 000 totalt, vilket motsvarar en utspädning av kapitalet och rösterna uppgående till ca 21 procent.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av Bolagets verksamhet och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden, dock lägst motsvarande aktiens kvotvärde.

Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Förslaget är fullständigt.

Punkt 11, Beslut om tillsättande av valberedning

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om inrättande av en valberedning. Bolaget skall ha en valberedning bestående av fyra personer. Var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare, varvid närstående såsom detta begrepp är definierat i aktiebolagslagen 21 kap. 1 ska inkluderas, per den 31 augusti 2017 skall vardera äga rätt att utse en ledamot i valbered- ningen. Därutöver skall valberedningen bestå av en av styrelsen utsedd styrelseledamot som tillika skall vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en icke styrelseledamot som ordförande.

Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan även sammansättningen ändras varvid nästa aktieägare i storleksordning bereds tillfälle att utse ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart. För det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna säljer samtliga, men inte endast en del av, sina aktier i bolaget innan valberedningen fullgjort sina uppgifter, skall istället för sådan aktieägare den röstmässigt fjärde största aktieägaren utse en ny ledamot osv.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift skall vara att inför årsstämman framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämman samt val av revisorer och revisors- arvoden.

Förslaget är fullständigt.

Aktieägares frågerätt
Aktieägare i Bolaget har vid stämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Övrig information
För giltigt beslut enligt punkten 10 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. För giltigt beslut enligt punkterna 9 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar liksom fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida www.targeteveryone.com http://www.targeteveryone.com senast från och med fredagen den 2 juni 2017 och sänds till de aktieägare som så begär.

Stockholm i maj 2017

TargetEveryOne AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Benjaminson, CFO
tel: +46 70 666 93 88,
jan@targeteveryone.com mailto:jan@targeteveryone.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
TargetEveryOne Kallelse till arsstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20334

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.